YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

30 Temmuz 2012 Pazartesi

Sosyal Güvenlik Bilgilendirme Notu

Sosyal Güvenlik Bilgilendirme Notu


Bireylerin sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri, kayıt dışı istihdama yönelik cezai yaptırımlar , Başkanlık tarafından yürütülen denetim faaliyetleri konusunda "Sosyal Güvenlik Bilgilendirme Notu" hazırlandığı belirtilerek ; söz konusu Sosyal Güvenlik Bilgilendirme Notları üyelerimize duyurulmaktadır.

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas eden Madde Ve Malzemeler Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas eden Madde Ve Malzemeler Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 2. bendinde;

"Gıdaya doğrudan temas etmekte olan ve piyasaya arzında gıdayı dış etkenlerden koruyan plastik madde ve malzemeler bir kez kullanılır. Ancak plastik esaslı su damacanaları, yapısı ve şeklinin değiştirilmemesi ve hijyen gerekliliklerinin sağlanması koşuluyla tekrar kullanılabilir."

Özellikle yoğurt üretiminde kullanılan plastik kapların tekrar kullanımı ya da plastik ambalajların geri dönüşümünden sonra tekrar gıda ambalajı olarak kullanımı ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün yazısıyla bildirilmiştir.

Üyelerimizin bildirilmesi hususunda önemle duyurulur...

17 Temmuz 2012 Salı

Türk Kızılayı'ndan Ramazan Öncesi GAZİEMİR'DE KAN BAĞIŞI KAMPANYASI


Türk Kızılayı'ndan Ramazan Öncesi GAZİEMİR'DE KAN BAĞIŞI KAMPANYASI


GAZİEMİR KAN BAĞIŞI KAMPANYASI


TARİH: 16–17–18–19–20–21 TEMMUZ 2012
SAAT:   16.00–23.00
YER:     GAZİEMİR ABDULLAH ARDA MEYDANI
              KAN BAĞIŞI ÇADIRI


Yaz nedeniyle düşen kan stokları nedeniyle Kan bağışı için kollar bir kez daha sıvandı.

Gaziemir’de de örgütlenen Türk Kızılayı şu günlerde harıl harıl kan kampanyaları düzenliyor. Yazın gelmesiyle birlikte tatil nedeniyle şehirlerin boşalması, kan stoklarında belli bir azalmaya neden oldu. Kan ihtiyacının karşılanması için hasta talepleri artarken kan bağışçılarında belli bir azalma meydana gelmesi Türk Kızılayı’nda acil çağrılarının artmasına yol açtı.
İzmir çapında yeni Kan Kampanyaları düzenleyen Türk Kızılayı bir çadırda Gaziemir’de kurdu. Yurttaşları kan vermeye davet eden yetkililer kan vermek isteyenlerin Abdullah Arda Meydanı’ndaki çadırda kan verebileceklerini ifade ettiler.  
az döneminde, hava sıcaklarında yaşanan artışın bölgemizi etkisi altına almasıyla kan bağışı sayılarında büyük bir azalma meydana gelmiştir.

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğümüze bağlı sekiz Kan Bağışı Merkezimiz olup; İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak, Muğla illerimizde, 155 kan kullanan hastanenin kan ihtiyacının tamamı tarafımızdan karşılanmaktadır. Hava sıcaklıklarında yaşanan artış ve halkımızın tatil yörelerine gitmesi sebebiyle hastanelerimizin kan ihtiyacını; özellikle negatif gruplara yönelik ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı yaşanıyor. Özellikle yaz aylarında hasta ve hasta yakınlarımızın yaşadığı mağduriyetin giderilebilmesi için tüm halkımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz.

Bağışladığınız bir ünite kandan üç kan ürünü elde edilmektedir. Her kan bağışında bulunduğunuzda, tanımadığınız üç kişinin hayatını kurtarmaktasınız. 18-65 yaş arası, önemli bir sağlık problemi bulunmayan her vatandaşımızı yanlarında T.C kimlik numarası içeren bir kimlik belgesi ve tok karın ile kan bağış merkezleri ve gezici kan alma ekiplerine bekleniyor.

*İlgili web sayfasından gezici ekiplerin çalışma saatleri, yerleri ve faaliyetleri ile ilgili bilgi alınabilir.
*İşyerinizde toplu olarak kan bağışında bulunmak isterseniz, iletişim kurunuz.


 İletişim:

İzmir Kan Bağışı Merkezi
Tel:0232 347 33 77
16 Temmuz 2012 Pazartesi

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi


Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi
03.07.2012 tarihinde maliye bakanlığı tarafından çıkarılan 283 nolu gelir vergisi genel tebliği ile esnaf muafiyeti ilgili yeni düzenlemeye gidilmiştir.
"Gelir vergisinden muaf Esnaf ve Sanatkarlarımız talep etmeleri halinde ilgili Vergi Dairelerinden Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alabileceklerdir... "
6322 Sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile Geleneksel, Kültürel, Sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar, Esnaf muaflığı kapsamına alınarak gelir vergisinden muaf tutulmuştur.Bu kapsamda Yorgancı Esnaflarımız Esnaf muhafiyetiyle gelir vergisinden muaf tutulmuştur. 
             Gelir vergisinden muaf Esnaf ve Sanatkarlarımız talep etmeleri halinde ilgili Vergi Dairelerinden Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alabileceklerdir.
Buna göre odamız üyelerinden mesleği yorgancı ve saraçcılık olan üyelerimiz bu haklardan faydalanabiliceklerdir.
Ayrıntılı bilgi odamızdan alınabilir.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:283)

1. Giriş
31/05/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun(1) 4 ve 7 nci maddeleri
ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 ve 46 ncı
maddelerinde değişiklik yapılmış, 12 ve 13 üncü maddeleri ile de anılan Kanuna
Geçici 80 ve 81 inci maddeler eklenmiştir. Bu düzenlemelere ilişkin açıklamalar
bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
2. Esnaf Muaflığı ile İlgili Düzenlemeler
2.1. Yasal düzenleme
6322 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı
fıkraya aşağıdaki bent ve maddeye son fıkradan önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“8. Bu Kanunun 47 nci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi
ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır
işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri,
kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve
oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel,
kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında
faaliyette bulunanlar;”
“9. Yukarıdaki bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri Maliye
Bakanlığınca kabul edilen ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler.”
“Esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi
dairesince Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi verilir. Bu belgenin şekil ve
muhtevasının tayin ve tespiti ile iptali ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
2.2. Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olduğu ve kaybolmaya yüz tuttuğu
belirlenen meslek kollarında faaliyette bulunanlarla ilgili esnaf muaflığının
kapsamı
Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine 6322 sayılı Kanunla eklenen (8)
numaralı bent hükmü uyarınca;
El dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve
ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık,
keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve
bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan
meslek kollarında faaliyette bulunanlar esnaf muaflığından yararlanacaklardır.
Anılan meslek kollarında faaliyette bulunanların söz konusu muafiyetten
yararlanabilmeleri için Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı basit
usule tabi olmanın genel şartlarını topluca taşımaları ve münhasıran kendi
ürettikleri ürünleri satmak suretiyle faaliyette bulunmaları gerekmektedir.
Öte yandan, söz konusu meslek kollarında; devamlı veya arızi olarak, işyeri
açılarak, motorlu araç kullanılarak, yardımcı işçi veya çırak çalıştırılarak
faaliyette bulunulması muafiyetten yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.
Ancak, söz konusu meslek kollarında aşağıdaki şekilde faaliyette bulunulması
halinde ise muafiyetten yararlanılması mümkün değildir;
- Ticari işletmelere ait malları mutat olarak veya belli aralıklarla satanlar
ile kendi ürettikleri ürünlerle birlikte başkalarına ait ürünleri de satanlar,
- Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde
faaliyette bulunanlar,
- Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısıyla gerçek usûlde gelir vergisine
tâbi olanlar.
Diğer taraftan, halen basit usulde veya gerçek usulde vergilendirilen
mükelleflerden söz konusu muafiyete ilişkin şartları topluca taşıyanların bağlı
oldukları vergi dairesine başvurmaları halinde hükmün yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla mükellefiyetleri kapatılacaktır. Şartları topluca taşıyanlardan
muafiyet hükmünden faydalanmak istemediğini ilgili vergi dairesine yazı ile
bildirenler ise durumlarına göre basit veya gerçek usulde vergilendirilecektir.
http://muhasebedr.com/gelir-vergisi-genel-tebligi-seri-no283/

9 Temmuz 2012 Pazartesi

50 Nolu Genelge 04.07.2012 (TL.Hakkında)

50 Nolu Genelge 04.07.2012 (TL.Hakkında)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/12/2012050.jpg
Merkez Bankası genel ağ sitesinde yer alan esaslar çerçevesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları ile esnaf ve sanatkarlarımız tarafından hazırlanan / hazırlatılan web sitesi,bülten,rapor,dergi vb. yayınlar ile broşür gibi materyallerde TL simgesinin tercihen parasal tutarın önünde yer alacak şekilde kullanımının teşvik edilmesi istenmektedir.

46 Nolu Genelge 18.06.2012 (Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması)

46 Nolu Genelge 18.06.2012 (Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması)Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi kapsamında taşımacı esnafımız için mevzuatlar...


a) UKOME'nin 18.06.2012 tarih, 40240 sayılı yazısı
b) İESOB'un 08.06.2012 tarih ve 2012 / 1106 sayılı yazısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi kapsamında taşımacı esnafımız Güzergah izin belgesi ile yasal olarak çalışmaktadır. Ancak bu taşımacılardan süreleri dolduğu halde belgelerini yeniletmeyen, yeniletmek için başvuran ancak tespit edilen eksik evrağını tamamlamayan, Güzergah izin belgesi düzenlendiği halde belgesini almayan taşımacı esnafımız olduğu ilgili kayıtlı yazılarda bildirilmiştir.

Ayrıca İBŞB Minibüs Çalışma Yönergesi, İBŞB Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi ve İBŞB Servis Araçları Yönergesi kapsamında faaliyet gösteren M T ve S plaka sahibi olan esnafın Ruhsat (çalışma izin belgesi) almadan faaliyet gösterdiği de belirtilmektedir.

Bu itibarla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun EK2 maddesinde yapılan değişiklik dikkate alınarak söz konusu taşıyıcıların yasal mevzuatlara uygun şekilde çalışmaları gerekmektedir.

Konu ile ilgili üyelerimize ÖNEMLE DUYURULUR ...
http://www.izmir.bel.tr/orgSemaDetail.asp?birimID=93&oID=84

Turizm Sezonu...


İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 20.06.2012 tarih ve 1070-5681 sayılı yazısı

2012 yılı turizm sezonunda ilimiz merkez ve ilçelerinde bütün sezonun istenilen düzeyde geçirilebilmesi ve sezon öncesi alınması gerekli tedbirlerin saptanması amacıyla alınan 12.06.2012 tarih, 2012/1 sayılı İl Turizm Koordinasyon Toplantısı kararı odamıza gönderilmiştir.
Bilgi için
http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/ana-sayfa/1-33717/20120702.html
http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/belge/1-96249/bilgi-edinme.html
İletişim Bilgileri
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Akdeniz Mah.1344 Sokak, No:2
35210 Pasaport/İZMİR
Santral: 0232/483 51 17 - 483 62 16
Faks : 0 232 483 42 70
e-posta : iktm35@kulturturizm.gov.tr

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...