YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

27 Şubat 2013 Çarşamba

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulaması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun işverenlere ve çalışma yaşamına yönelik getirdiği değişiklikler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulaması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun işverenlere ve çalışma yaşamına yönelik getirdiği değişiklikler

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSG PROFESYONELLERİ ARAMA VE BİLGİLENDİRME SİTESİ

http://www.isgkatip.com 

ÖNERİ / UYARI / YARDIM İÇİN LÜTFEN MAİL ATINIZ yardim@isgkatip.comhttps://www.facebook.com/isggmd
https://twitter.com/isggmd
http://www.youtube.com/isggm

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulaması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun işverenlere ve çalışma yaşamına yönelik getirdiği değişiklikler.
 İSG Kanunu Hakkında Soru ve Cevaplar - iste Haber - 24/7/2012 - Bölüm - 1
 İSG Kanunu Hakkında Soru ve Cevaplar - iste Haber - 24/7/2012 - Bölüm - 2
 İSG Kanunu Hakkında Soru ve Cevaplar - iste Haber - 17/7/2012 - Bölüm - 1
 İSG Kanunu Hakkında Soru ve Cevaplar - iste Haber - 17/7/2012 - Bölüm - 2

15 Şubat 2013 Cuma

Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri İle İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği

Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri İle İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği

EKLER:


Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER    :
Genelgenin Ekleri İçin Tıklayınız

Bilindiği üzere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 03 Ağustos 2012 tarihli ve 28373 sayılı Resmi Gazetede “Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri İle İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik”yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu yönetmelik kapsamında, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, bunların kombinasyonları veya bunların üretiminde kullanılan madde ve malzemelere ilişkin iyi üretim uygulamaları ile bu madde ve malzemeleri üreten ve işleyen işletmelerin kayıt işlemlerine dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
Yönetmelik kapsamında, yönetmeliğin Ek-5’de yer alan gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmelere, ilgili kurumdan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz gün içerisinde Bakanlığa başvurmak ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamazorunluluğu getirilmişti.
02 Şubat 2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri İle İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile bu zorunluluk;
-    “Yönetmeliğin Ek-5’de yer alan gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmeler, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadır.”
şeklinde değiştirilmiş ve aynı yönetmeliğin;
2 inci maddesi ile; 03 Ağustos 2012 tarihli ve 28373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri İle İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik”in 7 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Bu Yönetmelik kapsamında verilen işletme kayıt belgeleri tek başına sınai faaliyet yapılmasına izin vermez. İşletme kayıt belgelerinin geçerli olabilmesi için işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması zorunludur. Bu ruhsatın herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde işletme kayıt belgelerinin geçerliliği kendiliğinden sona erer.”
hükmü yürürlükten kaldırıldığından, gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmelerden kayıt işlemleri sırasında istenen “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” artık istenmeyecektir.


Diğer taraftan,
Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşletmeler;
1. Dilekçe ve Beyanname
2. Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı
3. Gıda işletmecisi ticaret siciline kayıtlı ise, ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adına ilişkin yazılı beyan (Güncel bilgilerini içeren ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmış ise Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylı sureti); gıda işletmecisi esnaf siciline kayıtlı ise Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylı sureti
4. Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylanmış örneği, meslek odası bulunmayan meslek mensuplarının adı, soyadı, T.C. kimlik numaraları beyanı ile gıda işletmecisiyle yaptıkları sözleşmelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren liste
ile kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.
Bilgilerinizi ve söz konusu yönetmeliğin titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

EKLER:


Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER    :
Genelgenin Ekleri İçin Tıklayınız

2013 Yılı ölçü ve tartı aletlerinin beyannameleri...

2013 Yılı ölçü ve tartı aletlerinin beyannameleri...
Bilindiği gibi 3516 sayılı yasa gereği, 2013 yılı ölçü ve tartı aletlerinin beyannameleri 01 Ocak - 28 Şubat 2013 tarihleri arasındadır.
Bu itibarla konu ile ilgili üyelerimizin mağdur olmamaları için ÖNEMLE DUYURULUR !...

Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartlarına, satışa ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliğine ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan ve bir örneği ekte sunulan “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” 05 Şubat 2013 tarihli ve 28550 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
            Söz konusu Yönetmelik Konfederasyonumuzca incelenmiş olup, Yönetmelik ile düzenlenen hususlar, genel esasları ile aşağıda yer almaktadır.
1. Yönetmelikte, Gıda işletmesi; “Kâr amaçlı olsun veya olmasın, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında yer alan, gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği/işlendiği/muhafaza edildiği/depolandığı/satıldığı/servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletme” şeklinde tanımlanmıştır.
2. Yönetmelik ile gıda işletmelerinin özel hijyen gereklilikleri, ekipman ile ilgili gereklilikler, personel tuvaletleri, soyunma alanları ve sosyal alanların hijyen gereklilikleri, el yıkama evyeleri, havalandırma, aydınlatma, kullanılan su, atık su kanalizasyon sistemleri, temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin muhafazası ile ilgili hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, eğitim, hammadde ve/veya gıdanın temini, depolama ve muhafaza koşulları, gıdanın hazırlanması, gıdanın pişirilmesi, gıdanın dondurulması, çözündürme, taşıma, sıcaklık kontrolü ve soğuk zincir, gıdanın servisi, satışı ve tüketimi, zararlı ve kemirgenlerle mücadele, temizlik ve dezenfeksiyon, atık ve çöp yönetimi, gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile ilgili gereklilikler ile gıdanın geriye dönük izlenebilirliğinin sağlanması, gıdanın geri toplatılması ve acil durumlarda alınması gereken tedbirler ile ilgili gerekliyükümlülükleri de belirlenmiştir.
3.Yönetmeliğe göre, gıda işletmelerinde çalışan personel temizlik ve hijyen kurallarına uyacaktır. Gıda hazırlık ve üretim alanında çalışan personel, özel kıyafet giyecek, iş elbiselerinin cepleri olmayacaktır.
4.Gıda hazırlık ve üretim alanı içinde saç, sakal ve bıyığın kapatılması amacıyla kep, bone, şapka, maske kullanılacaktır. Çalışan personel hazırlık ve üretim alanı içinde takı takamayacaktır.
5.Hazırlık ve üretim alanında çalışan personelin tırnakları kısa ve temiz olacaktır, personel, oje, cila ve makyaj malzemesi kullanamayacaktır.
6.Personel, uzun kollu iş elbisesi giyecek ya da tek kullanımlık kolluk takacaktır. Hazırlık alanı içinde sakız çiğnenmeyecek, herhangi bir şey yenmeyecek ve sigara içilmeyecektir.
7.Ellerinde açık yara, çıban, deri hastalığı olan kişiler gıdaya temas ettirilmeyecek, koruyucu bant ve eldiven ile çalışacaktır. Çalışanların el kesiklerinde mavi renkli yara bandı kullanılacaktır.
8.Gıdalarla taşınması ihtimali olan bir hastalığı veya bulaşıcı yara, deri enfeksiyonları ve ishal gibi hastalığı olan kişilerin gıda işletmesinde çalışmasına izin verilmeyecektir.
9.Depolama, üretim ve hazırlık alanlarına, yetkili personel dışında girebilecek kişilerin hijyen kurallarına uyması sağlanacaktır.
10.İşe alınmadan önce personelin, bulaşıcı enfeksiyon taşımadığını kanıtlayan gerekli sağlık muayenesi yaptırılacaktır, sonuçlar uygunsa işe alınacaktır. Bu kontroller periyodik olarak, çalıştığı sürece devam ettirilecektir.
11.Gıda üretim ve hazırlık alanlarına girişte el dezenfektanları bulundurulacak, bu alanlara girmeden ve gıda ile temas etmeden önce personel, iyi hijyen uygulamaları çerçevesinde ellerini usulüne uygun bir biçimde yıkayacak ve dezenfekte edecektir.
12.İşletmede çalışan personele gıda güvenilirliğinin sağlanması, insan sağlığının korunması ve gıdaya bulaşmaların engellenmesi amacıyla düzenli olarak eğitim verilecektir. Eğitim verilmesinin sağlanmasından gıda işletmecisi sorumlu olacaktır.
13.Personele verilecek eğitim, kişisel hijyen ve gıda hijyeni bilgilerini, işletmeye özgü gıdalarda oluşabilecek tehlikeleri, gıdanın uygun şartlarda işlenmesi ve depolanması ile sıcaklık kontrolünün önemi gibi konuları içerecektir.
14.Eğitimler düzenli olarak yeni işe giren personel ve günün koşulları da göz önüne alınarak tekrarlanacaktır.
15.Düzenlenen eğitim kayıtları tutulacaktır.
16.Örgün, yaygın ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışan personele hijyen ve gıda güvenilirliğine yönelik düzenlenecek eğitimlerde Millî Eğitim Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapacaktır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim ile ilgili usul ve esaslar birlikte düzenlenecektir. Ayrıca, eğitimle ilgili olarak mesleki kurum ve kuruluşlarla, dernek veya sivil toplum örgütleriyle ve üniversitelerle işbirliği yapılabilecektir. Eğitime katılan personele Ek-2’de yer alan katılım belgesi düzenlenecektir.
17.Gıda işletmelerinde gıda güvenilirliği ve hijyen kontrolü, denetim programına uygun olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen kontrol görevlileri tarafından yürütülecektir.
18.Yapılan kontrollerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına kayıt yaptırmayan, gıda güvenilirliğini ve insan sağlığını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen gıda işletmeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri gereğince yasal işlem uygulanacaktır.
19.Gıda işletmecisi, sağlıklı beslenmeyi ve güvenilir gıda tüketimini teşvik etmek, süt tüketimini arttırmak gibi amaçlarla hazırlanan reklam, broşür, bilgi ve belgeleri işletmesinde kolay okunacak yerlere asacaktır. Gıda denetiminde etkinliği sağlamak amacıylaGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, “ALO GIDA 174” gibi irtibat telefonlarının yer aldığı ilanları kolay görünecek şekilde ve göze çarpıcı yerlerde bulunduracaktır.
20.Gıda işletmecisi, herhangi bir gıdanın insan sağlığını bozduğu şüphesinin oluştuğu durumlarda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve okul idaresine ivedilikle haber verecek ve insan sağlığını bozduğundan şüphe edilen gıdanın ilgili birimlerce gerekli tetkikinin yapılması için satış ve tüketimini durduracaktır.
21.Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren işletmeler 31/12/2013 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyum sağlayacaktır.
22.Gıda işletmecisi, bu Yönetmeliğin yayımından önce faaliyet gösteren işletmesinde çalışan personeline, Yönetmeliğin “Eğitim” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince 31/12/2014 tarihine kadar eğitim aldırmak zorundadır. Gıda işletmecisi, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yeni işe alacağı personelde eğitim şartını arayacak ve 31/12/2014 tarihinden sonra eğitim almamış personeli işletmesinde çalıştıramayacaktır.
            Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmeliğin titizlikle incelenerek, esnaf ve sanatkarların Yönetmelik hükümlerine uyum sağlamaları ve idari yaptırımlara maruz kalmamaları bakımından, bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarların, getirilen yükümlülükler konusunda bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.


EKLER:


 
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER    :
Genelgenin Ekleri İçin Tıklayınız

Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz

Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz

EKLER:

Ek-1 Kozmetik Kanunu

 
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER    :
Genelgenin Ekleri İçin Tıklayınız
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda;
-   Hizmet sunan müesseselerden yemek, konaklama, ulaşım, kişisel bakım hizmetleri vb. sektörlerde, hizmet esnasında sunulan kozmetik ürünlerin (ıslak mendil, sabun, şampuan, duş jeli, saç kremi, vücut losyonu, masaj yağı vs.) içerik, üretici, kullanım, saklama ve dayanıklılığına dair bilgiler ile ürüne özel uyarıların ürünün ambalajı üzerinde yer alması gerektiği,
-   Bu hususların yer almadığı ürünlerin, kozmetik mevzuatına uygun olmayan dolayısıyla yasal olmayan ürünler olarak değerlendirileceği,
-   Hizmet sunumunda, mal veya hizmet tanıtımında sunulan kişisel temizlik ve bakım ürünleri, hediyeler ve numuneler dahil olmak üzere kozmetik ürün kapsamına giren ürünlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla bu ürünlerin üreticilerine ve ürün sahiplerine yol göstermek için “Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz” hazırlandığı,
belirtilmektedir.
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacak denetimlerde mağduriyetler oluşmaması ve cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması açısından ilgili esnaf ve sanatkarlarımızın yukarıda belirtilen konular dahil olmak üzere “Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz”a ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak faaliyette bulunmaları gerekmektedir.
Söz konusu Kozmetik Kanunu, Kozmetik Yönetmeliği ve “Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz”un birer örneği Konfederasyonumuz web sitesinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.
Bilgilerinizi ve ilgili esnaf ve sanatkarlarımızın mağdur olmaması bakımından konu hakkında bağlı odalarınız aracılığıyla gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda gereğini rica ederiz.

EKLER:

Ek-1 Kozmetik Kanunu

 
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER    :
Genelgenin Ekleri İçin Tıklayınız

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'nun 37. Maddesi

4857 sayılı iş kanununun 77. maddesi gereğince Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Bölge Müdürlüklerine bildirim yapılması zorunlu olan iş kazaları bahsi geçen maddenin 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'nun 37. Maddesi gereğince yürürlükten kaldırılması nedeni ile zorunlu olmaktan çıkmıştır.

Bundan böyle işyerlerinde meydana gelen iş kazalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri'ne (yeni ünvanı Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlükleri Ve Hizmet Merkezlerine) bildirim yapılması zorunlu bulunmamaktadır.

İş kazalarının Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirilmesi yeterlidir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

MADDE 37 – 4857 sayılı Kanunun aşağıdaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası.
b) 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrası.
c) 69 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları.
ç) 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geçici 2 nci maddeler.
4857 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere” ifadesi ile 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “85 inci madde kapsamındaki işyerlerinde ise çalıştırılan her işçi için bin Yeni Türk Lirası,” ifadesi metinden çıkartılmıştır.
Atıflar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Diğer mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 4857 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
Mevcut yönetmelikler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 4857 sayılı Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunur.
Sağlık raporları
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Çalışanlar için, 4857 sayılı Kanun ve diğer mevzuat gereği daha önce alınmış bulunan periyodik sağlık raporları süresi bitinceye kadar geçerlidir.

13 Şubat 2013 Çarşamba

TEB, KOBİ’lere nefes aldırıyor


TEB, KOBİ’lere nefes aldırıyor
Nefes Aldıran Kredi Kampanyası ile Türk Ekonomi Bankası’ndan (TEB) ‘Taksitli Ticari Nakit Kredi’ alan KOBİ’ler, ödemeye 3 ay sonra başlayabiliyor. 36 aya varan vadelerde, 500.000 TL tutarına kadar olan krediden faydalanan KOBİ’ler, ‘Benim İşyerim Sigortası” ile birlikte kredi komisyonlarında da indirim elde ediyor.
Ticari kredilerde müşterilerine kolaylık sağlamaya devam eden Türk Ekonomi Bankası (TEB), Nefes Aldıran Kredi Kampanyası kapsamında ‘Taksitli Ticari Nakit Kredi’ kullanan KOBİ’lerin geri ödemelerini 3 ay sonra başlatıyor. (*)  Maksimum kredi vadesi 36 ay, maksimum kredi limiti 500.000 TL olan kredi fırsatından faydalanan iş yeri sahipleri, ‘İşyerim Güvende Sigortası’ ile birlikte kredi komisyonlarında da indirim elde edebiliyorlar.
‘Taksitli Ticari Nakit Kredi’ almak için TEB Şubelerine başvuruda bulunanlar, bu özel kampanyadan yararlanma şansına sahip oluyor. 

Tel:  TEB GAZİEMİR 2518266
Dahili : 123 Attila Topala   
Dahli :  114 Süleyman Solak
Dahili : 127 Ayşe Taşkır
Dahili: 115 Tolga  Kandemir


* TEB, kredi başvurularını serbestçe değerlendirme ve uygun görmediği başvuruları onaylamama hakkına sahiptir. Ödemesiz dönem uygulaması TEB A.Ş. Kredi Politikaları çerçevesinde değerlendirilecektir. TEB, kredi başvurusu esnasında yukarıda sayılan belgeler dışında sair belgeleri talep etme hakkına sahiptir.

6 Şubat 2013 Çarşamba

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi 2013

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi 2013
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/13/buvr2013.pdf


SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
009 Nolu Genelge 22.01.2013 (6385 Sayılı Kanun Hk.)

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6385.html


http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/6eb2180c009.pdf


19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun" yeni düzenlemeler getirmiştir.

Odamıza kayıtlı esnaf ve sanatkarlarımızın bilgilendirilmesi için önemle duyurulur:

1- Emekli olan ve ticari faaliyet yürütenlerin ödenmemiş sosyal güvenlik destek primleri borçları için Mayıs 2013 sonuna kadar başvurmaları halinde borçları yeniden yapılandırılacak ve 36 ay taksitle ödeyebileceklerdir.

19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeni düzenlemeler getirildiği bildirilmektedir. Tüm Genelgenin orijial görüntüsünü Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun web sitesinden indirebilirsiniz. Genelgeler sayfasına gitmek için tıklayın.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
009 Nolu Genelge 22.01.2013 (6385 Sayılı Kanun Hk.)

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6385.html


Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/6eb2180c009.pdf

EKLER    :
Genelgenin Ekleri İçin Tıklayınız

http://www.tesk.org.tr/tr/online/genelge/resimler/6eb2180c009.pdf


4 Şubat 2013 Pazartesi

SGDP borçlusu çalışana yeni fırsat

SGDP borçlusu çalışana yeni fırsat
SGDP borçlusu çalışana yeni fırsat
zm2 Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) borcu olanları uyaran İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu,  borçlu  esnaf sanatkarların tanınan yapılandırma  imkanından yararlanmalarını istedi.SGDP borçlularına yapılandırma için 4 aylık müracaat süresi tanındığını belirten İESOB Başkanı Mutlu, ‘Emekli olup da ticari faaliyetini sürdüren esnaf sanatkarlara, SGDP borçlarını yapılandırmak için ek müracaat süresi tanındı. Bu kapsamdaki üyelerimiz Mayıs 2013 sonuna kadar  müracaat ettikleri takdirde, ödenmemiş sosyal güvenlik destek primi borçlarını 36 aya kadar taksitlendirebilecekler. Müracaat süresi Şubat başında başladı.’ dedi.Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Çalışan emekli üyelerimize, borçları için tanınan bu hak son derece yerinde olmuştur. Şubat ayından itibaren üyelerimiz müracaatlarını yapabilirler. Esnaf sanatkarlarımız müracaatlarını son güne bırakmamalı, bu fırsattan yararlanmak için elini çabuk tutmalıdırlar.’ 

İş Salığı ve Güvenliği Yönetmelikleri 011 Nolu Genelge 31.01.2013

011 Nolu Genelge 31.01.2013 (İş Salığı ve Güvenliği Yönetmelikleri)
LİNK 

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kanun; çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar hariç olmak üzere, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır.  

6331 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan Yönetmelikler, 29 Aralık 2012  tarihinden itibaren Resmi Gazetede yayımlanmaya başlamıştır.

Söz konusu yönetmelikler Konfederasyonumuza taslak halindeyken gönderilmiş ve teşkilatımızın görüşleri talep edilmiştir. Konfederasyonumuzca taslak yönetmeliklere ilişkin görüşler ilgili teşkilatımızdan toplanarak Bakanlığa iletilmiştir.

29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan:
-      İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile:
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.
Söz konusu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile eğitim kurumlarını kapsamaktadır.
Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren, iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.
İş güvenliği uzmanları, söz konusu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yapacaktır:
a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına yılda en az 60 dakika.
b)  Diğer işyerlerinde:
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
              görev yapacaktır.
Ancak bu yükümlülüklerin uygulanmasında 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde bir geçiş süreci öngörüldüğünden;
-      Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,
-      50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
-      Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra
geçerli olacaktır.
Ayrıca 31/01/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmi Gazetede İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan:
-      İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile:
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin (İSGB) kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin (OSGB) yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsamaktadır.
Söz konusu Yönetmelik ile, işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri de belirlenmiştir.
İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından söz konusu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü, işverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri ile çalışanların hak ve yükümlülükleri de İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Ayrıca 31/01/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmi Gazetede İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan:
-      İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile:
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esasları düzenlenmektedir.

Söz konusu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsamaktadır.

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmakla veya yaptırmakla yükümlüdür.

Risk değerlendirmesi ekibi, tehlikelerin tanımlanması, risklerin belirlenmesi ve analizi, risk kontrol adımları, dokümantasyon, risk değerlendirmesinin yenilenmesi gibi başlıkların detayları söz konusu Yönetmelikte ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
            Risk değerlendirmesi yapılırken işveren tarafından oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde yer alması gereken“işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri” bulundurma zorunluluğu 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilecektir. Bakanlıkça, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan işlere özgü risk değerlendirmesi uygulama rehberleri olarak yayımlanacaktır.
18 Ocak 2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan:
-      İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliği ile:
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemleri belirlenmektedir.
Söz konusu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsamaktadır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yukarıda belirtilen Yönetmelikler ile getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezalarının uygulanacağı öngörülmektedir. Bu itibarla; esnaf ve sanatkarlarımızın idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için bilgilendirilmelerini teminen ilgili odalara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


EKLER: (www.tesk.org.tr adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.)
               Ek-1: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri  

           Hakkında Yönetmelik

Ek-2:  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri  

         Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ek-3: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Ek-4: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
          Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ek-5: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Ek-6: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliği

Basit Usul Beyanname Süresi 25 Şubat'ta Sona Erecektir.

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahiplerinin 2012 yılına ilişkin gelir vergisi beyanname verme süresi, 25 Şubat 2013 tarihinde sona erecek.

Basit usul gelir vergisi beyannamesi verme süresi 01 Şubat 2013 Cuma günü başlayıp 25 Şubat 2013 Pazartesi günü sona erecektir.

TAPDK SATIŞ BELGESİ 2013 YILI SÜRE UZATIM İŞLEMİ ! Tekel Ürünü satan esnafın dikkatine...


TAPDK SATIŞ BELGESİ 2013 YILI SÜRE UZATIM İŞLEMİ ! Tekel Ürünü satan esnafın dikkatine...


TAPDK SATIŞ BELGESİ 2013 YILI SÜRE UZATIM İŞLEMİ !

Tekel Ürünü satan esnafın dikkatine... 

Tütün ve alkol ürünü satmak isteyen her satıcının TAPDK Satış Belgesi alması gerekmekte olup almış oldukları satış belgelerinin geçerliliğinin devam etmesi için Tütün mamülleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereğince , 2003-2012 yılları arasında düzenlenen satış belgeleri için 2013 yılı Ocak - Mart döneminde süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.         

Yeni düzenleme gereğince 2013 yılı süre uzatım işlemleri ilgili usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek olup konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olunmadan Kurum hesabına işlem bedelinin yatırılmaması gerekmektedir.

Süre uzatım işlemi yaptırmak isteyen satıcıların kurum tarafından satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere ilgili meslek odasına başvuru yapmaları ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya izin belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

  -  Süre uzatım işlemleri 02 Ocak - 01 Nisan 2013 tarihleri
            arasında devam edecektir.
         
            *TAPDK Satış Belgesi sahipleri Odamıza gelirken 
(Kamuoyunda Tekel Ruhsatı olarak bilinen TAPDK satış belgesine sahip olan üyelerimizin, harç yatırmadan ve işlemlerine başlamadan önce bağlı bulunduğu odaya müracaat etmeleri menfaatleri icabı olacaktır. Üyelerimizin işlemlerini doğru ve hızlı bir şekilde çözmeleri için odamıza yararlı olacaktır. Oda yöneticilerimiz ve çalışanlarımız üyelerimize yardımcı olacaklardır. )

            1 * Belgenin süre uzatım bedelinin Ziraat Bankası’na yatırıldığına
            ilişkin banka dekontu, ( Tapdk Kurum Sicil Numarasına yatırılmış )

            2 * Belediye tarafından alınmış İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı aslı
            ve fotokopisi veya İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya izin
            belgelerini ibraz etmeyen ve ibraz edememe gerekçelerini içeren
            (yetkili makamlardan alınmış) resmi yazıyı dilekçeleri ekinde

            3 * TAPDK Satış Belgesinin aslı ile müracaatta bulunacaktır.
           
            ESNAF ÜYELERİMİZ EVRAKLARINI ODAMIZA TESLİM EDECEKTİR.
           

            2013 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ BEDELLERİ :

            PERAKENDE SATICILAR
                  İl merkezi veya Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet
                  gösterenler                                                                    200,00 TL
                  İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler                            120,00 TL
                  Diğer mahallerde (belde ve köylerde) faaliyet gösterenler 40,00 TL

            AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATICILARI
                  İl merkezi veya Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet
                  gösterenler                                                                   800,00 TL
                  İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler                           300,00 TL

            TOPTAN SATICILAR
                  İl merkezi ve Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet
                  gösterenler                                                                2.000,00 TL
                  Birden fazla yerde dağıtım yapanlar                            3.000,00 TL
                  İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler                           800,00 TL
                  Birden fazla yerde dağıtım yapanlar                            1.200,00 TL

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...