YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

27 Şubat 2015 Cuma

022 Nolu Genelge 27.02.2015 (Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)

022 Nolu Genelge 27.02.2015 (Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)
Bilindiği üzere, 20/08/2014 tarihli ve 29094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin yayımlanmasına müteakip Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığınca, İl Valiliklerine ambalajlı su satış yerleri ile ambalajlı su naklinde kullanılan ve/veya kullanılacak araçlara izin verme işlemlerinin 31/12/2014 tarihine kadartamamlanması gerektiği bildirilmiş, konu 04/09/2014 tarihli ve 62 sayılı Genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştu.
Ancak, teşkilatımızca Konfederasyonumuza yapılan müracaatlarda; verilen sürenin yetersiz olması nedeniyle gerekli yükümlülüklerin yerine getirilemediği belirtilerek, ambalajlı su satış yerleri ile ambalajlı su naklinde kullanılan ve/veya kullanılacak araçlara izin verme işlemlerinin tamamlanma süresinin uzatılması talep edilmekteydi.
Konfederasyonumuzun bu çerçevede yaptığı çalışmalar ve ısrarlı talepleri sonucu, 26/02/2015 tarihli ve 29279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ambalajlı su satış yerleri ile ambalajlı su naklinde kullanılan ve/veya kullanılacak araçlara izin verme işlemlerinin tamamlanması için verilen süre 01/07/2015 tarihine kadar uzatılmıştır.
Ayrıca, söz konusu Tebliğ ile, Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 7’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ve izin için gerekli bilgi ve belgeler arasında yer alan “satışı yapılacak su listesi” ifadesi çıkarılmış, satışı yapılacak suya ilişkin su üretimi yapan su işleticileri ile yapılmış sözleşmenin noter onaylı olması zorunluluğu kaldırılmıştır.
Su satışı yapılacak iş yerine ait plan ve kroki ifadesi, “iş yerine ait plan veya kroki” şeklinde değiştirilerek plan ya da krokiden herhangi birinin yeterli olacağı öngörülmüştür.
İzin için gerekli belgeler arasında sayılan, iş yeri açma ve çalışma izin belgesi çıkarılarak, yerine “vergi levhasının bir örneği”nin isteneceği belirtilmiştir.
Tebliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi çıkarılarak, izinsiz su satışı ve nakli yapılmasında üretici firmanın sorumluluğu ortadan kaldırılmıştır.
Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.            EKLER:
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

021 Nolu Genelge 20.02.2015 (394 sayılı Hafta Tatili Kanunu hükümlerinin esnaf ve sanatkar işletmeleri için uygulanmaması hk.)

021 Nolu Genelge 20.02.2015 (394 sayılı Kanun hk.)
Konfederasyonumuza ulaşan müracaatlardan, kimi belediyelerce esnaf ve sanatkar işletmelerimiz için halen Hafta Tatili Kanunu hükümlerine göre, Hafta Tatili Ruhsat Harcının ödenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Konfederasyonumuzca İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)  nezdinde girişimde bulunularak; 6585 sayılı perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 25. maddesinde yer alan 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu hükümlerinin esnaf ve sanatkar işletmeleri için uygulanmaması konusunda belediyelere talimat verilmesi talep edilmiştir.

            İçişleri Bakanlığından alınan ve bir örneği genelgemiz ekinde yer alan cevabi yazıda; 6585 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye aykırı davranan belediyelerin,  o belediyenin bulunduğu Valiliğe bildirilmesi gerektiği,   belirtilmiştir.

            Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarımızdan hafta tatili ruhsat harcı talep edilen Belediyelerin, o belediyenin bağlı bulunduğu Valiliğe bildirilmesi hususunda esnaf ve sanatkarlarımızın bilgilendirilmesini rica ederiz.

019 Nolu Genelge 17.02.2015 (Sigortalılık Başlangıcının Tespiti Hk.)

019 Nolu Genelge 17.02.2015 (Sigortalılık Başlangıcının Tespiti Hk.)
Eksik primi olan Bağ-Kur’luya Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. 500 bin Bağ-Kur’luyu ilgilendiren karara göre; 1985-2000 yılları arasında vergi, sicil ve oda kaydı olup da sigortasını yaptırmayanlar isterse geçmişe dönük borçlanma yapabilecek.
Yargıtay, on binlerce Bağ-Kur’luya emsal olacak bir karar verdi. Bu kararla 2000’den önce vergi kaydı, esnaf odası kaydı veya sicil odası kaydı bulunan veya bu dönemden önce belirli bir süre kaydı olup silinenlere ikinci bir fırsat kapısı aralandı. 2000’den önce Bağ-Kur kaydı yaptırmayanlar, daha sonra çıkan bir yasa ile 4 Ekim 2000’den itibaren Bağ-Kur’lu olabildi. Daha önceki süreler ise yok sayıldı.
Bu nedenle yaklaşık 500 bin kişi Bağ-Kur’lu olup geriye doğru borçlanma yapamadı. Bu yönde çıkan karar anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen daha sonra yapılan yasal düzenlemelerle hak kaybı devam etti. Son olarak Yargıtay, 2000 öncesi dönemlerin sigortalı sayılması için açılan davada, davacı lehine karar verdi ve 1985-2000 tarihleri arasında esnaf odalarına ve Maliye’ye kaydı olanlara fırsat kapısı açtı.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararına göre; 1985-2000 tarihleri arasındaki kayıtlarını ispatlayanlar, sigortalı sayılabilecek. Ayrıca Dava açılması gerekiyor. Dava açarken Yargıtay kararı da emsal olarak gösterilebilecek. Dava açıp kazananlar, borçlanmak istedikleri süreyi bugünkü prim üzerinden ödeyebilecek. Bu kapsamdaki kişiler yaş ve prim şartını tamamlıyorsa erkenden emekli olabilecek.

018 Nolu Genelge 16.02.2015 (Hibe Programı Teklif Çağrısı)

 018 Nolu Genelge 16.02.2015 (Hibe Programı Teklif Çağrısı)

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. bileşeni olan “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında finanse edilecek “Voc-Test Merkezleri–II Hibe Programı” başvuru rehberi ve ekleri yayınlanmıştır.

Söz konusu hibe programı ile; nitelikli ve belgeli işgücünün yetiştirilmesi, önceki öğrenmelerin tanınmasının teşvik edilmesi ile hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılması ve bir bütün olarak ulusal yeterlilik sisteminin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Anılan hibe programı kapsamında, 15 sektörde (Tarım-Avcılık ve Balıkçılık, İş ve Yönetim, Kültür ve Sanat, Eğitim, Elektrik ve Elektronik, Çevre, Finans, Gıda, Cam- Çimento ve Toprak, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve Güvenlik, Maden, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler, Ticaret - Satış ve Pazarlama, Ağaç İşleri- Kağıt ve Kağıt Ürünleri) meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi ile  kalite güvencesi sağlanmış  sınav ve belgelendirme merkezlerinin (VOC-Test Merkezleri) kurulması amaçlanmaktadır.

Söz konusu hibe programına; sivil toplum kuruluşları, mesleki dernekler, vakıflar, federasyonlar, konfederasyonlar, işveren ve işçi örgütleri, ticaret ve/veya sanayi odaları ile odalar ve birlikler başvuruda bulunabilecektir.  Bu çerçevede, Birliklerimizin ve belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren Federasyonlarımız ile Odalarımızın da  başvuruda bulunması mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen teklif çağrısı kapsamında talep edilen hibelerin;  asgari tutarının, 150.000 Avro, azami tutarının ise250.000 Avro olması öngörülmektedir.

Proje tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi 8 Mayıs 2015 olup, hibe başvuru rehberine ve başvuru formlarınawww.ikg.gov.tr adresinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmelik Değişikliği Taslağı

Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmelik Değişikliği Taslağı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  tarafından “Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği”nde yapılan güncelleme çalışmaları kapsamında hazırlanan “Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” Konfederasyonumuza iletilmiş olup taslağa ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.
Söz konusu Yönetmelik Taslağının bir örneği (Ek-1),  Karşılaştırma Cetveli (Ek-2) ve Görüş ve Değerlendirme Formu (Ek-3) genelgemiz ekinde (www.tesk.org.tr) yer almaktadır.


Görüş ve değerlendirme formunun (Ek-2) doldurularak  en geç 23 Şubat 2015 tarihine kadar kağıda basılı olarak Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda seda@tesk.org.tr, arzu@tesk.org.tr adreslerine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
EKLER:016 Nolu Genelge 09.02.2015 (Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği )

 016 Nolu Genelge 09.02.2015 (Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği )
  Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne ve Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ne dayanılarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bir örneği ekte sunulan 2015/6 sayılı“Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği” 8 Şubat 2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Peynirlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, taşınması ve piyasaya arz edilmesine ilişkin özelliklerini belirlemek amacıyla yayımlanan söz konusu Tebliğ, Konfederasyonumuzca incelenmiş olup, esnaf ve sanatkarlarımızı yakından ilgilendiren hususlar aşağıda belirtilmiştir.
                  Söz konusu Tebliğ’e göre;
 • Peyniraltı suyu peynirlerinin üretiminde yağı standardize etmek amacıyla krema ve randımanı artırmak amacıyla da süt kullanılabilecek ancak toplam protein içeresindeki serum protein oranı yüzde 75'in (m/m) altında olamayacaktır.
 • Peynire işlenecek süt, çiğ olarak peynire işlenebileceği gibi termizasyon, pastörizasyon veya daha yüksek sıcaklıklarda uygulanan ısıl işlemden sonra da peynire işlenebilecektir. Çiğ sütten veya termizasyon işlemi uygulanan sütlerden üretilen ve telemesi (pıhtıdan peyniraltı suyunun ayrılmasıyla elde edilen ürün) haşlanmamış peynirler taze olarak piyasaya arz edilemeyecektir. Bu peynirler üretimden sonra en az 4 ay uygun koşullarda olgunlaştırıldıktan sonra piyasaya arz edilebilecektir. Taze olarak tüketilen peynirlere işlenen çiğ sütler, en az pastörizasyon normlarında ısıl işleme tabi tutulacaktır.
 • Üretimde nişasta ve nişasta bazlı ürünler, soya ve soya ürünleri, süt yağı dışındaki hayvansal yağlar, jelatin, bitkisel yağlar ile süt proteini dışındaki proteinler kullanılmayacaktır. Sadece aromalı veya çeşnili taze peynirlerde stabilizör amaçlı olarak nişasta, teknolojinin izin verdiği miktarda kullanılabilecektir.
 • Küf kültürleri ile olgunlaştırılan peynirlerin küflendirme işlemleri, kontrollü iklimlendirme sağlanabilen ve hijyen koşulları uygun yerlerde yapılabilecektir.
 • Peynirlerin içerebileceği maksimum tuz oranı, mevcut uygulamaya göre yüzde 35 ile yüzde 61 arasında değişen oranlarda azaltılacaktır. Peynir üretiminde türüne göre değişmek üzere yüzde 3 ile 7,5 arasında tuz kullanılabilecektir.
 • Beyaz peynir, kaşar peyniri, tulum peyniri gibi peynirler tam yağlı, yarım yağlı, az yağlı ve yağsız olmak üzere 4 grupta satışa sunulacaktır. Kuru maddede en az yüzde 45 yağlı olan peynirler, tam yağlı kategorisinde yer alırken, yüzde 25 ila 45 yağlı olanlar yarım yağlı, yüzde 10 ila 25 yağ içerenler az yağlı, yüzde 10 ve altında yağ içerenler ise yağsız şeklinde adlandırılacaktır.
 • Yağı azaltılmış veya benzeri ifadeler, kuru maddede yüzde 25'in altında yağ içeren peynirler için kullanılabilecektir. Bu ürünlerin yağ içeriği etiket bilgilerinde en az 3 milimetre yüksekliğinde punto karakterler kullanılarak yazılacaktır.
 • Onaylı işletmelerde, rendeleme ve ufalama gibi fiziksel işlemler uygulanan peynirler, birbirleriyle karıştırılarak piyasaya sunulamayacaktır.
 • Kaşar peyniri üretiminde emülsifiye edici tuz kullanılmayacaktır.
 • Peynirler, tebliğ kapsamındaki tanımlanan ürün adlarına veya coğrafi işaret olarak tescil edilmiş adlarına göre piyasaya arz edilecektir. Bu şekilde bir adlandırma yoksa, yöresel ya da ülkesel adlarına uygun olarak piyasaya sunulacaktır.
 • Peynirlerin etiketinde, "köy peyniri", "geleneksel peynir", "doğal peynir", "çiftlik peyniri" gibi ibarelere/nitelemelere yer verilmeyecektir.
 • Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde, koyun sütü aroması, keçi sütü aroması ve tereyağı aroması gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri kullanılmayacaktır.
 • Sadece tek bir türe ait süt kullanılarak üretilen peynirlerde, türün adı peynir adı ile birlikte etikette belirtilebilecek ve hayvanın resmi kullanılabilecektir. Peynirin üretiminde farklı hayvan türlerine ait sütlerin karıştırılarak kullanılması durumunda kullanılan sütün elde edildiği türlerin adları, ürün adının yanında "koyun, keçi ve inek sütünden üretilmiştir" gibi ifadelerle belirtilecektir. Ancak bu ürünlerin etiketinde inek, koyun, keçi gibi türlere ait görsellere yer verilmeyecektir.
 • En az 120 gün süre ile olgunlaştırılarak üretilen kaşar peynirlerinde "eski" ifadesi kullanılabilecektir.
 • Tebliğe aykırı davrananlar hakkında, 11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacaktır.
 • Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, Tebliğ hükümlerine 31 Aralık 2015 tarihine kadaruymak zorundadır. Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından 1 Ocak 2016'dan önce piyasaya arz edilen ürünler 31 Aralık 2016'ya, 1 Ocak 2016 tarihinden önce piyasaya arz edilen ve son tüketim tarihi 1 yıldan fazla olan peynirler 31 Aralık 2017'ye kadar piyasada bulunabilecektir.

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 EKLER:
Ek-1: Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

Taziye

Afganistan'daki menfur saldırıda 1 personel şehit taziye Yayın Tarihi :2015-02-26 09:38:14Malatya'da yaşanan askeri uçak kazasında şehit olan pilotlarımıza taziye mesajı Yayın Tarihi :2015-02-25 10:59:41

20 Şubat 2015 Cuma

“Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi” Konulu Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı İzmir’de Düzenlendi

“Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi” Konulu Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı İzmir’de Düzenlendi
19 Şubat 2015 tarihinde, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından İzmirli sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, iş dünyası kuruluşları ve üniversitelerin temsilcilerinin katılımıyla “Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi” konulu Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı düzenlendi.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, Büyükelçi Volkan Bozkır toplantı kapsamında Yeni AB İletişim Stratejisi ve müzakere sürecimize ilişkin değerlendirmelerini paylaştıktan sonra, samimi bir diyalog ortamında katılımcılar ile görüş alışverişinde bulundu.
Toplantıda ayrıca, Yeni AB İletişim Stratejisi çerçevesinde yürütülecek projelerin finansmanı ile ilgili olarak, Erasmus+ Programı ve AB Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında sivil toplum kuruluşlarına verilen destekler konusunda bilgilendirme sunumları yapıldı.
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından “Güçlü bir sivil toplum ve güçlü bir Türkiye” anlayışıyla düzenlenen diyalog toplantılarının ilki, 400’e yakın sivil toplum kuruluşundan 2000’den fazla temsilcinin katılımıyla 26 Kasım 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenmişti.

18 Şubat 2015 Çarşamba

KOSGEB İZMİR KUZEY HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ “KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI” BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

KOSGEB İZMİR KUZEY HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ “KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI” BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ
http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=5&refContent=972
 KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nce, KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI’NAyönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir.
  
SEMİNERLERİMİZ KOBİ’LERE YÖNELİK OLUP, ÜCRETSİZDİR.

SIRA NO
SEMİNERİN TARİHİ
SEMİNER ADI
SEMİNER SAATİ
1
18 Şubat 2015
KOBİ PROJE Destek Programı

10:00
2
04 Mart 2015
KOBİ PROJE Destek Programı

10:00


KOBİ Proje Destek Programı seminerlerin ’de; 

-       KOBİ Proje Destek Programı uygulama esasları, yararlanma koşulları ve destek üst limitleri

-       KOBİ Proje Çağrı konuları:
Konu 1: KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek
Konu 2: KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi

-       Desteklerden yararlanma süreci hakkında genel bilgiler aktarılacaktır.

Seminerler KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda yapılacaktır. 
 Kayıt işlemi için telefon veya e-posta yoluyla katılımcı adı, işletme adı ve iletişim bilgilerinin iletilmesi yeterli olacaktır.
 Adres: İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim Salonu - A.O.S.B. 10013 sok. Çiğli / İZMİR
  DETAYLI BİLGİ VE KAYIT İÇİN:

Serpil KEÇELİ
376 73 27 - 122

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI - Osman OĞUZHAN

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası'nın 0046 oda numaralı üyesi Osman OĞUZHAN 18 Şubat 2015 tarihinde vefat etmiştir. Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası olarak merhuma rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 

17 Şubat 2015 Salı

Özgecan’ın Vahşice Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz

Özgecan’ın Vahşice Katledilmesini 
Nefretle Kınıyoruz
İzmir Esnaf Teşkilatı,  Türk  halkının acısını yürekten paylaşmaktadır.
Özgecan Aslan’ın hunharca öldürülmesi, 7’den 70’e herkesin yüreğine ateş düşürmüştür.  
Bu bir insanlık suçudur, Türk halkı Özgecan için ağlamaktadır.
Talihsiz kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.

6 Şubat 2015 Cuma

011 Nolu Genelge 29.01.2015 (6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun)

011 Nolu Genelge 29.01.2015 (6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/15/genelge_detay.php?id=255
Yaklaşık olarak yirmi yıldan bu yana ülkemizin gündeminde bulunan, değişik hükümetler döneminde çalışmalar yapılmakla birlikte kadük kalan, esnaf ve sanatkarımızın büyük önem verdiği ve umutla beklediği, camiamızın kanunlaşması için kararlılık ve çaba gösterdiği 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun14.01.2015 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 29 Ocak 2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Konfederasyon olarak uzun yıllardan beri yasanın çıkarılması için sabırla, kararlılıkla ve ısrarla haklılığımızdan da güç alarak 59, 60, 61 ve 62’nci Hükümetlerimiz nezdinde gereken girişimlerde bulunduk.
Taleplerimizi iyi niyetle ve samimi bir şekilde ve yetkinlikle ortaya koyduk. Bunların kararlı ve ısrarlı bir şekilde takipçisi olduk.
Konuyu devamlı olarak yazılı ve görsel medyanın da gündemde tutarak kamuoyuna mal ettik. Bu süreçteki en büyük yardımcımız Hükümetlerimizle kurduğumuz iyi ilişkiler ve kamuoyu desteğini arkamıza almak oldu. 
Yasanın çıkarılması için yürütülen çalışmalar sırasında zaman zaman büyük dirençlerle karşılaştık, çeşitli güç odakları ve lobilere karşı da mücadele verdik. Bu mücadelemizde hiçbir zaman yılgınlığa düşmedik, umutsuzluğa kapılmadık ve tereddüt göstermedik.
TBMM’de kabul edilen Yasa,  içerik olarak her ne kadar isteklerimizi ve beklentilerimizi tam anlamıyla karşılamamış olsa da, bütün engelleme çabaları ve çıkar gruplarının güçlü karşı çıkışlarına rağmen, Yasa’nın çıkarılmış olması dahi camiamız için çok büyük bir başarıdır.
Bundan sonraki çabamız; yönetmeliklerin daha iyi hazırlanması ve Yasa’nın iyileştirilmesinin sağlanması yönünde olacaktır.
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile perakende sektörüne yönelik olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 • Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da;  perakende işletmelerin açılış, faaliyet ve denetimleri ile bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle olan ilişkileri düzenlenmiş, Kanun’un uygulanmasında Bakanlık, yetkili idare ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

 • Alışveriş merkezi, bayi işletme, büyük mağaza, zincir mağaza, mağaza markalı ürün, özel yetkili işletme, esnaf ve sanatkar işletmesi, perakende işletme, hızlı tüketim malı gibi hukukumuzda daha önce tanımlanmamış ticari kavramların tanımı yapılmıştır.
 • Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışlarında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması ve perakende sektörü ile ilgili veri tabanı oluşturulması amacıyla PERBİS adıyla Perakende Bilgi Sistemi oluşturulmuştur.
 • Mevzuatta öngörülen şartları taşıyan perakende işletmelere belediye/büyükşehir belediyesi veya il özel idaresi tarafından PERBİS üzerinden açılış izni verilerek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı elektronik ortamda düzenlenecektir.
 • Ruhsat değişikliğine ilişkin işlemler de PERBİS üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • Büyükşehirlerde, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını büyükşehir belediyeleri verecektir.
 • Alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken üst meslek kuruluşlarının (TESK) görüşü alınacaktır.
 • Büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce satışa sunulmak üzere üretilen ya da tedarik edilen ürünler nedeniyle, üretici veya tedarikçiden mağaza açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli gibi adlar altında ürün talebini doğrudan etkilemeyen bir prim veya bedel talep edilemeyecektir.

 • Üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin süresi; alacaklı üretici veya tedarikçinin küçük işletme, borçlunun ise büyük ölçekli işletme olduğu hallerde teslim tarihinden itibaren otuz günü geçemeyecektir.
 • Mağaza markalı ürünler üzerinde ve ambalajında perakendecinin ad, unvan veya markasının yanı sıra üreticinin tanıtımını öngören ad, unvan ve marka bilgileri de yazılacaktır.
 • İndirimli veya promosyonlu satış kampanyaları düzenlenebilecek ancak kampanyanın süresi; işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres ve faaliyet konusu değişikliğinde üç ayı, işyerinin tasfiyesi halinde ise altı ayı geçemeyecektir.
 • Sürekli indirimli satış yapan perakende işletmelerin ön cephesinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde bu satış türünü gösterir ya da çağrıştırır ibarelere yer verilmek kaydıyla; seri sonu, sezon sonu, ihraç fazlası, kusurlu ve benzeri mallar fabrika çıkış fiyatı üzerinden yıl boyu satılabilecektir.
 • Alışveriş merkezlerinde satış alanının en az binde beşine tekabül eden alanın sosyo-kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla ayrılması zorunluluğu getirilmiştir.
 • AVM’lerde acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanları yapılacaktır.
 • Ortak kullanım alanları engelliler ile yaşlı ve çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulacaktır.
 • AVM’lerde esnaf ve sanatkâr işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az yüzde beşi oranında yer tahsisi yapılacaktır.
 • AVM’lerde; geleneksel, kültürel veya kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az binde üçü oranında yer ayrılacak ve bu yerin kira bedeli, rayiç bedelin dörtte birinden fazla olamayacaktır.
 • Hızlı tüketim mallarının (gıda, temizlik, kozmetik) satıldığı büyük mağazalar ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde, o yerde üretilen yöresel ürünlerin satışı için raf alanı ayrılacaktır.
 • Perakende işletmelerin, bir kısmının veya tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının (Esnaf ve sanatkarlar odaları Birliği ve Ticaret ve/veya Sanayi Odası) müşterek teklifi üzerine, yetkili belediye/il özel idaresinin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından belirlenebilecektir. Esnaf ve sanatkar işletmelerinin çalışma saatlerinin belirlenmesinde, meslek kuruluşlarınca ilgili esnaf ve sanatkar odasının görüşü alınacaktır.
 • TESK ve TOBB’un müşterek teklifi ile Bakanlık tarafından faaliyet kollarına göre perakende işletmelerin çalışma saatleri bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilecektir.
 • Esnaf ve sanatkârlar tarafından kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulabilecektir.
 • Bakanlığa, perakende sektörünün sorun ve ihtiyaçlarının belirlenerek bunlar için çözüm üretilmesi amacıyla yılda en az bir defa toplanmak üzere Perakendeciler Konseyi oluşturma yetkisi verilmektedir.
 • Bakanlar Kurulu; Bakanlığın, TESK ve TOBB’un görüşlerini de alarak oluşturacağı teklifi üzerine, faaliyet konusu ve kollarına göre perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçişinde, işletme sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı, ulaşım imkanları, işletmelerin çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski gibi ekonomik, sosyal, demografik ve çevresel faktörler açısından gözetilecek kriterleri belirlemeye yetkili kılınmıştır.
  Diğer taraftan esnaf ve sanatkarlarımızın oda ve sicil kayıtları sırasında sorun olan, 5362 sayılı Kanun’a tabi odalarımızın üye kaybetmesine ve dolayısıyla haksızlığa yol açan,  teşkilat yöneticilerimizi zor durumda bırakan ve yıllardır çözümü için çaba gösterdiğimiz ustalık belgesi sorunu ile hafta tatili ruhsat harçlarına ilişkin olarak esnaf ve sanatkarlarımızın yaşadığı mağduriyet de yine bu Kanunla ortadan kaldırılmıştır. 
  Buna göre;
 • Ustalık belgesi o mesleği bizzat icra edenlerden istenilecek, işyeri açılırken sicil ve odaya kayıt sırasında ustalık belgesi veya muadili belgeler istenilmeyecektir.
 • Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümleri, esnaf ve sanatkarları da içine alan perakende işletmeler için uygulanmayacak, dolayısıyla esnaf ve sanatkarlarımız hafta tatili ruhsatı ve harçları ile ilgili yükümlülüklerden kurtulacaklardır.  
  Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un teşkilatımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.

014 Nolu Genelge 03.02.2015 (“AB COSME Programı-Kümelenme Çağrısı” Hk.)

014 Nolu Genelge 03.02.2015 (“AB COSME Programı-Kümelenme Çağrısı” Hk.)
EKi: KOSGEB’in 27.01.2015 tarihli ve 600114838-745.01.01/843 sayılı yazısı ve ekleri. için tıklayınız...
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
İLGİ: KOSGEB’in 27.01.2015 tarihli ve 600114838-745.01.01/843 sayılı yazısı ve ekleri.


KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısında Başkanlıklarının Ulusal Koordinatörlüğünü yürüttüğü AB’nin uygulamaya koyduğu 2014-2020 yıllarını kapsayan COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programına ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından “COS-CLUSTER-2014-3-03-Cluster Go International” çağrısının yayınlandığı belirtilmektedir.
İşletmelere özellikle KOBİ’lere uluslararası işbirliği ortakları bulmak, onlara üstünlük kazandırmak, inovasyon kapasitelerini ve dünya çapında rekabet edebilirliklerini artırmak konularında yardımcı olabilecek Kümelenme İşbirlikleri  hakkındaki bu çağrıya dair bilgiye ekte sunulan ilgi yazı ve  KOSGEB’in http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=29&refContent=961 sayfasından  erişilebilir.

013 Nolu Genelge 03.02.2015 (Jean Monnet Burs Programı 2015-2016 Akademik Yılı Başvuruları)

AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
İLGİ: Avrupa Birliği Bakanlığının 26.01.2015 tarih ve 80851874-746.0.03/11344

AB Bakanlığının ilgide kayıtlı ekte bir sureti sunulan yazısından anlaşıldığı üzere; ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve AB müktesebatının etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla AB Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı’nın 2015-2016 akademik yılı başvurularına dair duyuru 26.01.2015 tarihinde yayınlanmış olup 06.03.2015 tarihinde sona erecektir.
2015-2016 akademik yılında 210 kişinin Jean Monnet Bursundan yararlanması planlanmaktadır. Program çerçevesinde kamu sektörüne %60, üniversitelere %30, özel sektöre ise %10 oranında kontenjan ayrılacak olup, sivil toplum kuruluşları çalışanları özel sektör kontenjanından bursa başvuru yapabilmektedir.
Ülkemizin en uzun soluklu ve prestijli burs programlarından olan Jean Monnet Burs Programının son başvuru tarihi 6 Mart 2015’tir. Bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programı (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde yer almaktadır.
 Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz. 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

012 Nolu Genelge 30.01.2015 (Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde )


Bilindiği üzere, 16/08/2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinin geçici 1’inci maddesi gereği, gıda işletmecisi, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen veya üretilen veya işlenen veya piyasaya arz edilen ve bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra da ithal edilmesi veya üretilmesi veya işlenmesi veya piyasaya arz edilmesi devam eden aynı takviye edici gıdaları 31/12/2014 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmek zorundaydı.


            Ancak, söz konusu Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinde, 29/01/2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişiklik yapılmış; gıda işletmecisine, söz konusu  takviye edici gıdaların Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi için verilen süre  31/12/2015 tarihine kadar uzatılmıştır.
EKLER:

 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

010 Nolu Genelge 28.01.2015 ("Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü" Hk.)

010 Nolu Genelge 28.01.2015 ("Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü" Hk.)
İLGİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 15.01.2015 tarihli ve

72693546/770/809 sayılı yazısı ve ekleri.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve eklerinde, Bakanlıklarınca, çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, öncelikle işverenler olmak üzere, çalışma hayatının tüm kesimlerinde bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla her yıl düzenli olarak verilen “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü”nün bu yılda verileceği belirtilmektedir.


Söz konusu yazı eki, 19 Ocak- 27 Şubat 2015 tarihlerinde başvuruya dair koşulları içeren ödül duyurusu ve koşulları Genelgemizin ekinde olup, başvuru koşullarına http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=cinsiyet_esitliği&id=cinsiyet_esitliği internet adresinden de ulaşılması mümkündür.Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...