YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

27 Nisan 2015 Pazartesi

4207 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI - TÜTÜN KONTROLLERİ UYGULAMASI

4207 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI - TÜTÜN KONTROLLERİ UYGULAMASI
4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN”
Sağlık alanında yaşanan gelişmelerin yanı sıra, ekonomik ve teknolojik imkânların da gelişmesi, bireylerin yaşam kalitesini artırmakta ve daha uzun ömürlü olmalarını sağlamaktadır. Bu doğrultuda, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve etkin bir şekilde sunulabilmesi için koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine önem verilmesi gerekmektedir.
Tütün kullanımı, bulaşıcı olmayan hastalıkların en önemli risk faktörlerinden birisi olup tütün kullanımının azaltılmasıyla birçok hastalığıönüne geçilebilmektedir. Bu kapsamda, Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) sağlıkla ilgili bölümlerinde; tütün kullanımı ile mücadele sağlıklı hayata yönelik program ve eylem planları arasında sayılmakta ve bu programların geliştirilmesi ve uygulamada etkinliğinin artırılmasına vurgu yapılmaktadır.
Kalkınma Planının sağlıkla ilgili programında; tütün kullanımı ile mücadele kapsamında programlar ve kampanyalar düzenlenmesi ve denetimlerin etkinleştirilmesi istenmiş ve bu hususlarda koordinasyon görevi Sağlık Bakanlığına verilmiştir.
Kalkınma Planında yer alan tütün kullanımı ile mücadele konusunda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kurumların katılımıyla hazırlanan Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı (2015-2018) genelgenin yayımı ile uygulamaya konulacaktır. Eylem Planı Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili kurumlara gönderilecek ve Bakanlığın internet adresinde yayımlanacaktır.
Eylem Planının izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesi; ihtiyaç duyulması halinde yeni strateji, program ve eylem planları hazırlanarak onaylanması ve uygulamaya konulması görevlerini yürütmek üzere, Sağlık Bakanlığının başkanlığında Ulusal Tütün Kontrolü Koordinasyon Komitesikurulması uygun görülmüştür.
Komite, Sağlık Bakanı veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanının başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlığıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığıİçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Tütün ve Alkol PiyasasıDüzenleme Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Yükseköğretim Kurulundan üst düzey temsilcilerin ve Sağlık Bakanı tarafından belirlenecek konu ile ilgili diğer kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından yeterli sayıda temsilcinin katılımıyla oluşturulmuştur.
Komite, altı ayda bir veya gerektiğinde başkan veya üyelerden birisinin talebi üzerine en geç bir hafta içerisinde toplanacaktır. Komitenin sekretarya hizmetleri ve aldığı kararların ilgili kurumlarca uygulanmasının takibi ve koordinasyonu, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülecektir. Komite, gerekli gördüğünde, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarıüniversiteler, meslek birlikleri, medya ve sivil toplum kuruluşları ile sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecektir. Komite tarafından ihtiyaç duyulması halinde; alt komite, danışma grupları ile geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecektir.
Eylem Planında, çeşitli kurum ve kuruluşların konuya ilişkin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Yerine getirilmesi gereken görevler konusunda ve eylem planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi Sağlık Bakanlığınca sağlanacak; bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon toplantıları düzenlenecek ve uygulamalar yakından takip edilecektir.
Ülkemizin tütün kontrolü alanında tüm dünyada örnek gösterilen uygulamaları göönünde bulundurularak Komite çalışmalarında alınan kararlar ile Program ve Eylem Planının uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü katkıve desteğin; bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilmesi ve bu kapsamda kurumlarca üstlenilen görev ve sorumluluklarıözenle yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.


                                                                                                                           Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                                      Başbakan

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal Tütün Kontrolü Programı Eylem Planı 2015-2018" kapsamında Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından 81 il valiliğine "Tütün kontrolü uygulamaları" konulu genelge gönderildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın tütün kullanımına bağlı hastalık ve ölümleri azaltmak için bugüne kadar gösterdiği mücaleye ilişkin "Tütün kullanımına bağlı hastalık ve ölümleri azaltmak amacıyla tütünle mücadelede ilk uluslararası anlaşma olan "Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesini" ülkemiz 28 Nisan 2004 tarihinde imzalamıştır. Ülkemiz tütün kontrolü çalışmalarına yön vermek amacıyla bu çerçeve sözleşmesinin hükümlerini temel alarak hazırladığı "Ulusal Tütün Kontrol Programını" hayata geçirmiştir. 2008-2012 yıllarını kapsayan bu eylem planı ile tütünle mücadelede önemli başarılar elde edilmiştir. Yürütülen çalışmalar sonucunda 2008 yılında yüzde 31,2 olan ülke genelinde sigara kullanma oranının 2012 yılında yüzde 27,1'e gerilediği görülmüştür. Bu başarının devam etmesi ve daha fazla insanımızı sigaranın zararlarından koruyabilmek için Eylem Planında yer alan hedef, strateji ve faaliyetler günümüz şartları da göz önünde bulundurularak 2015-2018 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmiştir. Hazırlanan "Ulusal Tütün Kontrolü Programı Eylem Planı 2015-2018" 27 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya girmiştir" bilgilerine yer verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...