YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

20 Temmuz 2015 Pazartesi

Şoför Tanıtım Kartı” başvurusu sırasında istenen evraklar arasında yer alan “SRC” belgesi hk.

İBŞB Trafik Ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce “Şoför Tanıtım Kartı” başvurusu sırasında istenen evraklar arasında yer alan “SRC” belgesine ilişkin 13.08.2014 tarih , 2014/314 Nolu UKOME Genel Kurul Kararı ile “31.12.2014 tarihine kadar, SRC Belgesi düzenlemeye yetkili Kamu Kurumu’na başvuru yapıldığını gösterir belge / ödeme makbuzunun veya SRC eğitimi vermeye yetkili kuruluştan alınan Mesleki Yeterlilik Eğitimini Tamamlama Belgesi’nin kabul edilmesi yönünde yapılan uygulamanın 30.06.2015 tarihine kadar uzatılmasını uygun gören 22.01.2015 tarih, 2015 / 66 nolu UKOME Genel Kurul Kararı’nın ;
SRC belgesi düzenlemeye yetkili Kamu kurumuna başvuru yapıldığını gösterir belge / ödeme makbuzunun veya SRC eğitimi vermeye yetkili kuruluştan alınan Mesleki Yeterlilik Eğitimini Tamamlama Belgesi veya kursa kayıt yaptığını gösterir belgenin kabul edilmesi
Şeklinde yeniden düzenlenmesinin ve 22.01.2015 tarih , 2015 / 66 nolu UKOME genel kurul kararı ile 30.06.2016 olarak belirlenen SRC belgesi teslim süresinin 30.06.2016 tarihine kadar uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.


17 Temmuz 2015 Cuma

RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN...

RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN...

MUBAREK RAMAZAN BAYRAMINIZI KUTLAR, SIZIN VE AILENIZ ICIN HAYIRLARA VESILE OLMASINI DILERIZ.

ALLAH, SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE MUTLU VE HUZURLU BİR BAYRAM GEÇİRMENİZİ NASİP ETSİN...Süleyman BEYEN

GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

BAŞKANI

14 Temmuz 2015 Salı

055 Nolu Genelge 01.07.2015 (Aktif İş Gücü Hizmetleri, İş Başı Eğitim Programı

EKLER:
Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR); istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü programlarını uygulamaya devam etmektedir.
Bu çerçevede Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza iletilen yazıda;  “Kurumları tarafından aktif işgücü kursları kapsamında; mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları gibi kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlendiği,”
“Söz konusu programlardan biri olan İş Başı Eğitim Programının, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde; sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işbaşında öğrenme programı olduğu  ve temel amacın mesleki deneyim ve iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak olduğu,”
“Kurumları tarafından işverenlere yönelik sunmuş oldukları hizmetler arasında oldukça önemli bir yere sahip olan iş başı eğitim programından daha çok işverenin faydalanmasını temin etmek için   işbaşı eğitim programı ile ilgili bilgi notunun üye kurumlara iletilmesi” talep edilmektedir.

Söz konusu program kapsamında sunulan işveren teşviklerinden yararlanabilmek için; ilgili işyerinde iki sigortalı çalışanın yeterli bulunması, esnaf ve sanatkarlarımızın da söz konusu  teşviklerden yararlanmasının önünü açmaktadır. 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

052 Nolu Genelge 23.06.2015 (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat)

052 Nolu Genelge 23.06.2015 (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat)
31/12/2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca asgari ücret, 01/07/2015-31/12/2015 tarihleri arasında günlük brüt 42,45 -TL olarak belirlenmiştir.
 Buna göre, asgari ücret 01/07/2015-31/12/2015 tarihleri arasında aylık brüt           1.273,50.-TL  olacaktır.
Kayıt ücreti ve yıllık aidatların 01/07/2015-31/12/2015 dönemini kapsayacak uygulama esasları, ilgili Yönetmelik hükümlerine göre; Konfederasyonumuzca belirlenmiş olup, yazımız ekinde gönderilmektedir.

            Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin, “Kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi” başlıklı 7. Maddesinin (4) numaralı bendine göre; İlçelerin gelişmişlik durumuna göre, Kanunda belirtilen ücret sınırları dâhilinde kalmak şartıyla, gerek görülecek ilçelerde farklı tarife uygulamaya Konfederasyon yetkili olup, bu çerçevede bazı ilçelerde farklı tarife uygulanmaktadır.  Söz konusu ilçelere ilişkin kayıt ücreti ve yıllık aidat tutarları ilgili Birliklere  gönderilmiştir.

EKLER

057 Nolu Genelge 08.07.2015 (İSG Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik)

 057 Nolu Genelge 08.07.2015 
(İSG Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik)

Bilindiği üzere; 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (Torba Kanun), 11/09/2014 tarihli ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve söz konusu Kanun ile yapılan düzenlemeler 15/09/2014 tarihli ve 64 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştu.
Anılan Kanunun 16 ncı maddesi ile, 6331 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan düzenlemeyle “… 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülebilmesine…” olanak sağlanmıştır.
Kanundaki bu düzenlemeye istinaden; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan“İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Yönetmeliğin amacı; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 01/07/2016 tarihi itibariyle başlayacak olan iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü ile bir kısım iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin, işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, bu suretle de esnaf ve sanatkarlarımızın katlanmak zorunda oldukları bir kısım maliyetlerin önüne geçmek ve bu işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesini kolaylaştırmaktır.
Bu kapsamda anılan Yönetmelik ile; 
  • Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının nasıl tespit edileceği, gerekli eğitimi almış işveren veya işveren vekilinin hangi hizmetleri yürütebileceği,
  • Eğitim programlarının açıköğretim yoluyla düzenleneceği ve eğitimlerin; açıköğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce, Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verileceği,
    hüküm altına alınmıştır.
    Bununla birlikte, eğitim verecek üniversiteler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında protokol yapılması halinde, protokole ilişkin detaylar ile uygulamaya ilişkin detaylar teşkilatımıza ayrıca duyurulacaktır.
    Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmeliğin incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
EKLER:


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

"zeytinyağı ve ayçiçeği yağlarında tağşiş" haberleri

Son günlerde görsel ve yazılı medyada zeytinyağı ve ayçiçeği yağlarında meydana gelen fiyat artışlarına bağlı olarak tağşiş olaylarının arttığına ilişkin haberler in yer aldığı görülmektedir.

Başta bu ürünlerin yoğun olarak kullanıldığı yerler olmak üzere, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak satışa arz edilmesi 5996 sayılı Kanun gereği yasaktır.

Güzergah izin belgesi olmadan taşımacılık yapanlar hakkında ...

İzmir metropol sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerine servis taşımacılığı yapan araçların belediye hat ruhsatı ile güzergah izin belgesi olmadan taşımacılık yaptığına ilişkin şikayetler olduğu ve gerekli denetimlerin yapılacağından bahsedilmektedir.
 (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'nün 07.07.2015 tarih ve 81702 sayılı yazısı)
Servis taşımacılığı yapan araçların güzergah izin belgesi olmaksızın çalıştırıldığının tespiti halinde , 2918 Karayolları Trafik Kanununun Ek2 maddesi kapsamında cezai işlem uygulanacaktır. Odamıza bağlı olarak faaliyetlerini yürütmekte olan esnafların yapılacak olan denetimlerde olumsuzluk yaşamaması için önemle duyurulur.

2015 YILI SERVİS ARAÇLARI İLÇE GÖRÜNTÜ TARİH VE YERLERİ

2015 YILI SERVİS ARAÇLARI İLÇE GÖRÜNTÜ TARİH VE YERLERİ
TARİH                          GÖRÜNTÜ YAPILACAK YER
29.06.2015 PAZARTESİ BORNOVA ANADOLU LİSESİ SERVİS PARKI
30.06.2015 SALI GAZİEMİR PAZAR YERİ
01.07.2015 ÇARŞAMBA BUCA PAZAR YERİ
02.07.2015 PERŞEMBE F.ALTAY-GÜZELBAHÇE MİNİBÜS SON DURAK
03.07.2015 CUMA ÇİĞLİ ELİT DÜĞÜN SALONU ÖNÜ
06.07.2015 PAZARTESİ BORNOVA ANADOLU LİSESİ SERVİS PARKI
07.07.2015 SALI GAZİEMİR PAZAR YERİ
08.07.2015 ÇARŞAMBA BUCA PAZAR YERİ
09.07.2015 PERŞEMBE F.ALTAY-GÜZELBAHÇE MİNİBÜS SON DURAK
10.07.2015 CUMA ÇİĞLİ ELİT DÜĞÜN SALONU ÖNÜ
13.07.2015 PAZARTESİ BORNOVA ANADOLU LİSESİ SERVİS PARKI
14.07.2015 SALI GAZİEMİR PAZAR YERİ
15.07.2015 ÇARŞAMBA BUCA PAZAR YERİ
16.07.2015 PERŞEMBE BAYRAM ARİFE
17.07.2015 CUMA BAYRAM TATİLİ
20.07.2015 PAZARTESİ BORNOVA ANADOLU LİSESİ SERVİS PARKI
21.07.2015 SALI GAZİEMİR PAZAR YERİ
22.07.2015 ÇARŞAMBA BUCA PAZAR YERİ
23.07.2015 PERŞEMBE F.ALTAY-GÜZELBAHÇE MİNİBÜS SON DURAK
24.07.2015 CUMA ÇİĞLİ ELİT DÜĞÜN SALONU ÖNÜ
03.08.2015 PAZARTESİ BERGAMA(şoförler odası)
04.08.2015 SALI DİKİLİ(şoförler odası)
05.08.2015 ÇARŞAMBA ALİAĞA(şoförler odası)
06.08.2015 PERŞEMBE FOÇA(şoförler odası)
07.08.2015 CUMA MENEMEN(şoförler odası)
10.08.2015 PAZARTESİ KEMALPAŞA(semt garajı)
11.08.2015 SALI TORBALI(şoförler odası)
12.08.2015 ÇARŞAMBA BAYINDIR(şoförler odası)
13.08.2015 PERŞEMBE ÖDEMİŞ(şoförler odası)
14.08.2015 CUMA TİRE (şoförler odası)
17.08.2015 PAZARTESİ MENDERES(şoförler odası)
18.08.2015 SALI URLA(semt garajı)
19.08.2015 ÇARŞAMBA SEFERİHİSAR(pazar yeri)

13 Temmuz 2015 Pazartesi

KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN...

KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN...

MUBAREK KADIR GECENIZI KUTLAR, SIZIN VE AILENIZ ICIN HAYIRLARA VESILE OLMASINI DILERIZ.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin inşallah…

Kadir geceniz mübarek olsun. Allah , sevdiklerinizle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Süleyman BEYEN
GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

BAŞKANI


GESO Başkanı Süleyman Beyen'den Kadir Gecesi Mesajı
Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası (GESO) Başkanı Süleyman Beyen, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Beyen yayınladığı mesajında, "Kadir Gecesi'nin bütün insanlığa, ülkemize, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı, mübarek ve rahmeti bol olan bir gecedir. Dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasına vesile olan pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, af ve mağfiret niyazlarını zirveye taşıyan bu mübarek Ramazan ayında Kadir Gecesini idrak edecek olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Allahın nimet, rahmet ve marifetinin müminlere bol bol ihsan edildiği, bin aydan daha hayırlı olan bu gecede bol bol dua edelim."dedi. Beyen mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: "Kadir Gecesi, ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı gecedir. Bu gece Kuran'ın övüldüğü, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı tövbe ve duaların kabul edildiği kutsal bir gecedir. Değer gecesi olan bu gecede kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve yüce mevlamız tüm dualarımızı kabul eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin, halklımızın ve esnaf teşkilatımızın Kadir Gecesini tebrik ederken, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerim." -

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...