YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

26 Mayıs 2017 Cuma

HAYIRLI RAMAZANLAR

SIZIN VE DEGERLI AILENIZIN MUBAREK RAMAZAN AYINI KUTLAR,
BEREKETLI GECMESINI DILERIM.
EN DERIN SEVGI VE SAYGILARIMI SUNARIM.
BASKAN SULEYMAN BEYEN

24 Mayıs 2017 Çarşamba

051 Nolu Genelge 12.05.2017 (Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik )

051 Nolu Genelge 12.05.2017
(Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik )
Ek-1   Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun’un 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında “tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili eğitim almayanların işverenlerce çalıştırılamayacağı” belirtilmiştir.

“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” ise 28706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak             13 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş ve söz konusu Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler 18/07/2013 tarihli ve 66 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

Buna göre, anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; Ek-1” çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun olarak;

 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi,

 • Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,

 • Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

 • Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,

 • Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

 • Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, • Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler ile,

 • Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olmalarının zorunlu olduğu,
hüküm altına alınmıştır.

         Keza aynı Yönetmelikte değişiklik yapılarak 11/05/2017 tarihli ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de söz konusu değişiklikler yayımlanmıştır.

         Bu değişikliğe göre;


 • Yönetmelik isminde yapılan değişikliğe uygun olarak “g” bendi, “15/10/2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen mesleki yeterlilik belgeleri” şeklinde,

 • Çalışmaya başlama tarihi 01/01/2013 tarihinden, 01/05/2017 tarihine çekilerek, bu tarihten önce (01/05/2017) çalışmaya başlayanlar için de en az 32 saatlik eğitimi tamamlama ve belge alma hakkı tanınarak madde, “(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/5/2017 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (e) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerini tamamlayarak belgelendirilmeleri halinde bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.”

  şeklinde düzenlenmiştir.

12 Mayıs 2017 Cuma

FOTOĞRAFLARLA SEYDİKÖY'DEN GAZİEMİR'E

SEYDİKÖY'DEN GAZİEMİR'E Gaziemir, tarihi Seydiköy’ün üzerinde gelişmiştir. XIV. Yüzyılın ilk yarısına kadar uzanan dönemde ve halen halk arasında gayr-ı resmi kullanımı devam eden “Seydiköy” yanında bugün resmen kullanımda olan “Gaziemir” isminin kaynağı Aydınoğulları Beyliğinin en renkli simasını oluşturan “Gazi Umur Bey” tarafından, “Seyyid Mükerremüddin Zaviyesi” ne verilmiş olmasıdır. Günümüzde Seydiköy’ün yerini almış olan Gaziemir adı; burayı “Seyyid Mükerremüddin Zaviyesi”ne vakfetmiş olan ve babası Mehmet Bey’in eski Türk devlet geleneği ve idare anlayışı doğrultusunda kendisine verdiği İzmir’de ikamet ederek, hayatını savaşlarla geçirmiş olan Aydınoğlu Gazi Umur Bey’e izafeten verilmiş olan bir isimdir. Gaziemir ismi “Gazi Umur”un zaman içerisinde uğramış olduğu değişim sonucunda yaygınlaşan bir isim olduğudur. Gaziemir Belediyesi 1926 yılında belde belediyesi olarak kurulmuş olup 1980 yılına kadar belde belediyesi olarak hizmet vermiştir.1992 yılından itibaren Gaziemir İlçe Belediyesi olmuştur. SEYDİKÖY'DEN GAZİEMİR'E BÖLÜM -5-
SEYDİKÖY'DEN GAZİEMİR'E BÖLÜM -4-
SEYDİKÖY'DEN GAZİEMİR'E BÖLÜM -3-
SEYDİKÖY'DEN GAZİEMİR'E BÖLÜM -2-
SEYDİKÖY'DEN GAZİEMİR'E BÖLÜM -1-

10 Mayıs 2017 Çarşamba

BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

BERAT KANDİLİNİZİ EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR, BU GÜZEL GECENİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDERİM.
GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
BAŞKAN
SÜLEYMAN BEYEN

9 Mayıs 2017 Salı

ABDURRAHİM NURSOY’A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİMİZ

ABDURRAHİM NURSOY’A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİMİZ
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Beyen ve Başkan Vekili Adem Balkaya, aynı zamanda odamız üyesi ve Gaziemir Belediyesi Meclis Üyesi olan Abdurrahim Nursoy’u, geçirmiş olduğu ameliyat sonrası ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.
Başkan BEYEN “Hastalık da sağlık da bizim içindir. Dostumuzu gayet iyi gördük, Allah’tan acil şifalar dilerim. Bir an önce eski sağlığına kavuşmasını arzuluyoruz” dedi.
Cuma günü ameliyat olan ve hastaneden taburcu olduktan sonra evinde istirahate çekilen Abdurrahim NURSOY da başkan ve başkan vekili ziyaretinin kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.

UFUK 2020 PROGRAMI

UFUK 2020 PROGRAMI
http://www.iesob.org.tr/uploads/dosyalar/genelgeler/381.pdf050 Nolu Genelge 05.05.2017 (ESKKK Kredisi)

050 Nolu Genelge 05.05.2017 (ESKKK Kredisi)

05/05/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10084 sayılı Bakanklar Kurulu Karar ile; Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine bağlı olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına dair 27/12/2016 tarihli ve 2016/9666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5’inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara bu Karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak esnaf ve sanatkarlardan, son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı konuda faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanamadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır. 2016 yılında uygulamaya konulan KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar bu fıkra hükmünden istisnadır.”
Buna göre, son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı işletme ve aynı konuda faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar, 2016 ve 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında kullandırılan krediler hariç, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde doğrudan T. Halk Bankası’nca veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine bağlı olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle verilen krediden yararlanamayacaktır.
Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız vasıtasıyla esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

049 Nolu Genelge 02.05.2017 (Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2017/20)

049 Nolu Genelge 02.05.2017 (Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2017/20)

EKLER:Ek-1 Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hazırladığı “Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ” 27 Nisan 2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Söz konusu Tebliğ ile çiğ sütün satış kriterleri belirlenmiştir.
Çiğ sütün yerel perakendeciler tarafından son tüketiciye satışını düzenleyen tebliğe göre, çiğ süt arzı sadece hastalıklardan ari işletmeler tarafından yapılacaktır.  Market ve mandıralarda tüketiciye satılacak çiğ süt için “ari işletmede üretim zorunluluğu” getirilmiştir. Buna göre, market ve gıda ürünleri satan yerlerdeki çiğ sütün ambalajlı, etiketli ve ari süt işletmelerinden alınmış olması gerekmektedir.
Çiğ süt satışında uyulması gereken kriterler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 1. Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerinden izin almış süt üreten hayvancılık işletmeleri, çiğ süt satabilecektir. İşletme, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin koşullarına uygun olup olmadığı yönünden kontrol edilecektir. Uygun bulunana çiğ süt satış izin belgesi verilecektir.
 2. Son tüketiciye arz edilecek olan inek veya manda çiğ sütü brusella ve tüberküloz hastalığından ari olan işletmeler, koyun ve keçi sütü ise brusella hastalığından ari işletmelerden sağlanacaktır. Bu hastalıklardan ari işletme belgesi olmayanlar çiğ süt satamayacaktır.
 3. Çiğ süt, sağımdan hemen sonra 4 derecenin altındaki sıcaklıklara soğutulacak ve nakil sırasındaki sıcaklığının en fazla 4 derece olmasına dikkat edilecektir.
 4. Tebliğ kapsamında son tüketiciye arz edilecek çiğ süt, işlenemeyecek, dondurulamayacak, herhangi bir bileşeni ayrılamayacak, ilave bir bileşen eklenemeyecek, separatörden geçirilemeyecektir.
 5. Farklı hayvan türlerine ait sütler karıştırılamayacak veya çiğ sütte değişikliğe neden olabilecek herhangi bir işleme tabi tutulamayacaktır.
 6. Çiğ sütü arz etmek isteyen süt üreten hayvancılık işletmecisi, Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden izin belgesi almak zorundadır.
 7. Çiğ sütün son tüketiciye arzı, sağımdan itibaren 24 saat içerisinde gerçekleştirilecektir. Farklı sağım zamanları olan çiğ sütlerin arzı sırasında ilk sağım zamanı esas alınacaktır.
 8. Çiğ sütün son tüketim süresi, ilk sağım saatinden itibaren 48 saati geçemeyecektir.
 9. Yerel perakendeci; süt üreten hayvancılık işletmecisinden bu Tebliğ kapsamında satın aldığı çiğ sütü, başka bir gıda işletmesine satamayacaktır.
 10. Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmeleri, süt üreten hayvancılık işletmesinden almış oldukları çiğ sütü yerel perakendeciye gönderebileceklerdir. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay belgesi almış işleme tesisleri, almış olduğu çiğ sütü yerel perakendecilere arz edebileceklerdir.

Çiğ sütün son tüketiciye arzı sırasında etiketi olmayan çiğ süt satışa sunulamayacaktır. Satışa sunulan çiğ sütün etiketinde, ürünün adı (çiğ inek sütü ve benzeri), üretici/işleme tesisi adı soyadı veya ticari unvanı, adresi ve hayvancılık işletme numarası, sağım tarihi, çiğ sütün son tüketim tarihi, en az 1 cm olacak şekilde “ÇİĞ SÜT”, “24 SAAT İÇİNDE KULLANILMALIDIR” ve “KULLANMADAN ÖNCE KAYNATINIZ” ifadeleri, “0°C ila 4°C’de BUZDOLABINDA MUHAFAZA EDİNİZ” bilgisi yer alması zorunludur.
Satışa sunulacak çiğ sütün, kendine özgü renk, tat ve kokuda olması, süt bileşeni dışında herhangi bir madde içermemesi gerekmektedir.
Süt üreten hayvancılık işletmecisi ürettiği çiğ sütün analizlerini yapmak/yaptırmak zorundadır.
Süt üreten hayvancılık işletmesinde çiğ sütün ambalajlandığı, yerel perakendeciye arz edildiği yer; hayvanların barındığı yerlerden ayrı bir bölümde gerçekleştirilmelidir.
Hazır ambalajlı çiğ süt için en az 1 litrelik ve tek kullanımlık ambalajlar kullanılacaktır.
Yerel perakendecide çiğ süt son tüketiciye; sadece otomatik satış makinesi aracılığıyla tek kullanımlık ambalaj veya tüketici tarafından sağlanan kap içerisinde veya hazır ambalajlı olarak arz edilecektir.
Bakkal, market, otomatik satış makinesi ve benzeri yerlerde çiğ süt satmak isteyen gıda işletmelerinin de satış izni için bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.
Süt üreten hayvancılık işletmesi, çiğ sütü standartlara uygun ambalaja koyarsa 500 kilometre yarıçap içinde ister nihai tüketiciye, ister otomatik satış makinesine isterse de bakkal, market gibi noktalarda satabilecektir. Ama hazır ambalaja koymamışsa götürebileceği uzaklık 200 kilometreyle sınırlı olacaktır.
Tebliğin kurallarına uyum için işletmelere 31 Aralık 2017 tarihine kadar süre tanımıştır.
Diğer taraftan, bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek konu hakkında bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarların bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

048 Nolu Genelge 24.04.2017 (COSME Programı Kümelenme Çağrısı)

048 Nolu Genelge 24.04.2017 (COSME Programı Kümelenme Çağrısı)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
İLGİ: KOSGEB’in 31.03.2017 tarihli 60014838-745.01.-E.5056 sayılı
           yazısı ve eki.


KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programını bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında “COS-CLUSINT-2016-03-01 Cluster Go International” proje teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir
Kümelenmeyi ve Avrupa ülkeleri ile sektörel sınırlar boyunca iş ağı işbirliğini yoğunlaştırmak ve uluslararası kümelenme işbirliğine öncülük etmesi için Avrupa Stratejik Kümelenme Ortakları kurulması amaçlanan programdan, ülkemizin yararlanma durumunun ve projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi, bununla birlikte COSME Programından etkin ve verimli şekilde yararlanılması ve somut faydalar elde edilmesi için yapılacak başvuruların abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr  adresine iletmeleri söz konusu Koordinatör kurum için önem arz etmektedir

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederim.


047 Nolu Genelge 24.04.2017 (Katmadeğer Vergisi İle İlgili Sorun ve Öneriler)

047 Nolu Genelge 24.04.2017 (Katmadeğer Vergisi İle İlgili Sorun ve Öneriler)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ın talimatları üzerine, Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlarımızın yaşadığı sorunların çözülebilmesi ve bu kapsamda gerekirse Kanunun baştan yazılması amacıyla Maliye Bakanlığınca bir çalışma başlatılmıştır.


Esnaf ve sanatkârlarımızın adı geçen Kanundan ve bu Kanunun uygulanmasından kaynaklanan sorunları ile çözüm önerileri, yapılan çalışmalara katkı sağlaması amacıyla Bakanlığa iletilecektir.

046 Nolu Genelge 24.04.2017 (NACE Faaliyet Kodları Hk.)

046 Nolu Genelge 24.04.2017 (NACE Faaliyet Kodları Hk.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63 üncü maddesi gereğince toplanan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 2 no.lu Kararıyla “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları” yeniden belirlenmiş ve liste halinde 21/05/2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yine, Kurulun söz konusu kararında; bu listede yer alan meslek kollarına giren esnaf ve sanatkârların kullanabilecekleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirlenen faaliyet kodlarının Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tarafından Kararın yayınlanmasını takip eden 6 ay içinde belirleneceği hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede; yeni meslek kolları ile eşleştirilmiş NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflaması uygulamasına 21 Kasım 2016 tarihinden itibaren başlanmıştır.

NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflaması; kayıtlarında bu sınıflamayı kullanan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için her yıl düzenli olarak revize edilmekte, ihtiyaç olmayan kod ve tanımların çıkarılması veya ilave kod ve tanımların eklenmesi çalışmaları, bu kapsamda oluşturulmuş ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan Komisyon tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) koordinasyonunda yürütülmektedir.

TÜİK’den Konfederasyonumuza intikal eden ve bir örneği ilişikte yer alan 17/04/2017 tarih ve E.10152 sayılı yazı ve eki “NACE Rev.2 Altılı Sınıflamasının Güncellenmesi ile Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları” dokümanında özetle:

 1. Alt teşkilatımızca NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflaması ile ilgili olarak yapılacak değişiklik taleplerinin TÜİK’e değil Konfederasyonumuza yapılacağı ve doğrudan TÜİK’e yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği,

 2. Taleplerin, söz konusu dokümanda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde dokümanın sonunda yer alan “NACE Rev.2 Altılı Değişiklik Talep Formu” doldurularak Konfederasyonumuza iletileceği,

 3. Taleplerin, o yıl toplanacak Komisyonun gündemine alınabilmesi için en geç Ağustos ayının sonuna kadar Konfederasyonumuza iletileceği, belirtilmektedir.   

Odalarımız taleplerini bağlı bulundukları Birlik veya Federasyon kanalı ile Konfederasyonumuza iletebileceklerdir.    

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

EKLER:

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...