YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

20 Nisan 2018 Cuma

038 Nolu Genelge 17.04.2018 (KAPASİTE RAPORLARI HK.)

038 Nolu Genelge 17.04.2018 (KAPASİTE RAPORLARI HK.)
Bilindiği üzere, kapasite raporu; esnaf ve sanatkarlara ait işyerlerinin kayıt, unvan, personel, sermaye, adres gibi bilgileri ile makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgilerini gösteren, elektronik ortamda düzenlenen ve Konfederasyonumuzun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan bir belgedir.

Çalışma/üretim izni alımı, akaryakıt ve kömür temini, ihalelere katılma, sanayi sicil belgesi alımı vb. işlemlerde gerekli olan kapasite raporu, 12 Eylül 2008 tarihli ve 26995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği” esasları çerçevesinde düzenlenmektedir.

      Söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde kapasite raporu, esnaf ve sanatkarların kayıtlı bulunduğu Esnaf ve Sanatkar Odaları tarafından tanzim edilmektedir.

Diğer taraftan, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 6 ncı maddesi gereğince, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilmektedir.

Esnaf ve sanatkarlar, ticari faaliyetlerine başlarken vergi dairesine kayıt işlemini müteakiben 5362 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi uyarınca esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili odaya kayıt yaptırmaktadır.

Konfederasyonumuzca, bazı esnaf ve sanatkarların mevcut faaliyetinin yanısıra farklı bir mesleki faaliyete başladığı, bu yeni mesleki faaliyeti çerçevesinde vergi kaydında gerekli ilave işlemini yaptırdığı fakat, bu faaliyetini esnaf ve sanatkar siciline tescil ettirmediği ve dolayısıyla yeni mesleğine ilişkin ilgili odaya kaydının da bulunmadığı ve ayrıca yeni mesleki faaliyeti çerçevesinde işyeri açılışında ve/veya diğer işlemler için gerekli olan kapasite raporunun da ilk mesleği çerçevesinde kayıtlı olduğu oda tarafından tanzim edildiği görülmektedir.

Oysa ki, esnaf ve sanatkarların yürüttükleri ikinci mesleğinin de esnaf ve sanatkarlar siciline tescil ettirilmesi ve daha sonra sicil tarafından ilgili Odaya kayıt için bilgilerinin gönderilmesi, kapasite raporunun da hangi mesleki faaliyeti ile ilgili tanzim edilecekse o Oda tarafından düzenlenmesi ve onaylanması gerekmektedir. Üyenin mesleki faaliyeti ile ilgili olmayan odalar tarafından düzenlenen kapasite raporları, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kabul edilmemekte ve bu da esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetine yol açmaktadır.

Bu şekilde düzenlendiği tespit edilen kapasite raporları Konfederasyonumuzca iptal edilmekte, esnaf ve sanatkar ile teşkilat birimleri üyenin ikinci mesleki faaliyeti çerçevesinde sicile ve ilgili odaya kaydının yapılması gerekliliği hususunda uyarılmakta ve ilgili Oda tarafından kapasite raporunun düzenlenmesi sağlanmaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurularak, kapasite raporlarının buna göre düzenlenmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

037 Nolu Genelge 09.04.2018 (7401 SAYILI KANUN)

037 Nolu Genelge 09.04.2018 (7401 SAYILI KANUN)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

036 Nolu Genelge 09.04.2018 (TGK-GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERE DAİR YÖNETMELİK)

 036 Nolu Genelge 09.04.2018 (TGK-GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERE DAİR YÖNETMELİK)
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliği, 05 Nisan 2018 tarihli ve 30382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan Yönetmelik ile gıda ile doğrudan ya da dolaylı olarak temas eden veya temas etmesi beklenen madde ve malzemelerin; insan sağlığının yüksek seviyede korunmasının sağlanması ve tüketici çıkarının korunması da dikkate alınarak, üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarındaki özellikleri belirlenmiştir.
Aktif ve akıllı madde ve malzemeler de dâhil olmak üzere son hali ile; Gıda ile temas etmesi amaçlanan, Gıda ile temas etmekte olan ve bu amaç için üretilmiş, Gıda ile temas etmesi muhtemel olan ya da normal veya öngörülen kullanım koşullarında bileşenlerinin gıdaya geçmesi beklenen, madde ve malzemeleri kapsayan yönetmelik hükümleri; bireysel tüketime sunulan suların temas ettiği madde ve malzemelere de uygulanacaktır.
Yönetmelik, peynirleri, hazırlanmış et ürünlerini veya meyveleri muhafaza eden malzemeler gibi kaplama veya muhafaza olarak kullanılan, gıdanın bir bölümünü oluşturan ve gıda ile birlikte tüketilebilen madde ve malzemeleri, topluma veya bireye su tedarik etmek için projelendirilmiş sabit su sağlama ünitelerini ve antika olarak tedarik edilen madde ve malzemeleri ise kapsamayacaktır.
Yönetmelik kapsamında yer alan madde ve malzemeler, iyi üretim uygulamalarına uygun olarak üretilecek ve normal veya öngörülen kullanım koşullarında madde ve malzemeyi oluşturan bileşenlerden gıdaya; insan sağlığını tehlikeye sokacak veya, gıdanın bileşiminde istenmeyen değişimlere neden olacak veya, duyusal özelliklerinde bozulmaya neden olacak, miktarda geçiş olamayacaktır.
Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin etiketi, reklamı ya da tanıtımı tüketiciyi yanıltıcı olamayacaktır.
Aktif madde ve malzemeler, gıdanın bileşiminde veya duyusal özelliklerinde, bozulmuş gıdayı maskelemek gibi tüketiciyi yanıltabilecek değişimlere neden olamayacaktır. Akıllı madde ve malzemeler, gıdanın durumuna ilişkin olarak tüketiciyi yanıltabilecek bilgi veremeyecektir.
Gıda ile temas etmekte olan aktif ve akıllı madde ve malzemelerin tüketilmemesi gereken kısımları, tüketicilerin bu kısımları ayırt edebilmesine imkân verecek şekilde; aktif ve akıllı madde ve malzemeler de, aktif ve/veya akıllı olduklarını belirtecek şekilde etiketlenecektir.
Yönetmelik kapsamında yer alan madde ve malzemelerin etiketlenmesinde, belirlenecek özel kuralların yer aldığı ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hâlihazırda gıda ile temas etmemiş madde ve malzemeler piyasaya arz edildiğinde;
 • “Gıda ile temasa uygundur” ifadesi veya “çorba kaşığı”, “şarap şişesi”  ya da “kahve makinesi için” gibi madde ve/veya malzemenin kullanımına özgü ifadeler veya yönetmelik ekinde yer alan sembol, 
 • Gerektiğinde, güvenilir ve uygun kullanım için özel talimatlar,
 • Üreticinin, ithalatçının, işleyenin veya piyasaya arzdan sorumlu olan satıcının “adı veya ticaret unvanı” ve “adresi”,
 • Madde veya malzemenin izlenebilirliğinin, yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen şekilde sağlanabilmesi için uygun etiketleme veya tanımlama,
 • Aktif madde ve malzemeler söz konusu olduğunda, bu madde ve malzemeleri kullanan gıda işletmecisinin, bunları ilgili tüm mevzuata uyumlu olarak kullanabilmesini sağlayacak şekilde, madde ve malzemelerin izin verilen kullanımlarının ve aktif bileşen tarafından açığa çıkarılacak maddelerin ismi ve miktarı gibi diğer gerekli bilgiler,

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmeliğe göre alınan işletme kayıt numarası, beraberlerinde bulundurulacaktır. Bu bilgiler; belirgin, silinmez ve açıkça okunabilecek şekilde olacaktır.
Yönetmelik kapsamında yer alan ve belirlenen özel kurallara göre üretilmiş olan madde ve malzemelerle birlikte, madde ve malzemelerin bu kurallara uygun olarak üretildiklerini bildiren yazılı beyan hazırlanması zorunlu olacaktır.
Kontrolün kolaylaştırılması, kusurlu ürünlerin geri çağrılması, tüketicinin bilgilendirilmesi ve sorumluluğun belirlenmesi için madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında izlenebilirlik sağlanacaktır.
Belirlenecek özel kuralların yer aldığı özel mevzuat hükümlerine uygun olarak üretilmiş olsa bile yeni bir bilginin ortaya çıkması halinde veya mevcut bilginin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, madde veya malzemenin kullanımının insan sağlığını tehlikeye sokacağına dair ciddi dayanaklara ulaşılması halinde ihtiyati tedbirler uygulanacaktır.
Geri dönüştürülmüş plastikler gıda ile temas eden madde ve malzeme üretiminde kullanılamayacaktır. Uygulamadaki istisnai haller ise yönetmelikte belirtilmiştir.
29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılırken, İşletmeciler, söz konusu Yönetmeliğin eki Ek-3’ün 1 inci fıkrasının (c) bendinin Tablo-1’inde yer alan kurallara ve Ek-4’ün 1 inci fıkrasının (ğ) bendi hükümlerine 31/12/2019 tarihine, diğer hükümlerine ise 31/12/2018 tarihine kadar uyum sağlayacaklardır.
İşletmeciler, bu Yönetmelik hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine uyacaklardır.
Yönetmeliğin 8’inci maddesinin 1, 2 ve 4 üncü fıkraları ile 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri 31/12/2019 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı ile birlikte yürürlüğe girecektir.
Bilgilerinizi ve Yönetmeliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.EKLER:
Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

035 Nolu Genelge 06.04.2018 (İSTİHDAM TEŞVİKİ)

 035 Nolu Genelge 06.04.2018 (İSTİHDAM TEŞVİKİ)
Bilindiği üzere, 27 Mart 2018 tarih ve 30373 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri ile 25/08/1999 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçiçi 19 ile Geçici 20 inci maddeler eklenmiştir.

Bu kapsamda yapılan değişikliklerle; istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik prim desteği ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ilave istihdam sağlamaları şartıyla prim ve ücret desteği getirilmiştir.

Söz konusu geçici maddeler ile getirilen düzenlemeler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.
 Kanuna eklenen geçici 19 uncu madde:

İş- Kur’ a kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında işe alınanların işe alındığı tarihten önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla  Kuruma  4/a  ve 4/c olarak bildirilmemiş olmaları, isteğe bağlı sigortalılık hariç 4/b kapsamında sigortalı olmamaları ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları şartıyla;

- İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında 
                          
- İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde; sigortalının prime esas kazanç alt sınrı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,   
Her ay bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır.

- Bu madde ile sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süre ile uygulanacaktır.

- İşe giriş tarihi itibarıyle 18 yaşından büyük kadın; 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır.

- İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal sürede ödenmemesi ve Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin  gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılmaz. Ancak, Kuruma olan borçların yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması halinde teşvikten yararlanılabilir.  

- Fon katkısından yararlanmak için muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.
- Yararlanma süresinin aşılmamış olması kaydıyla, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayırılıp yeniden işe başlamas halinde kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilecektir.

- Bu teşvikten yararlanamakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer teşvik, destek veya indirimlerden yararlandırılmayacaktır.


 Kanuna eklenen geçici 20 uncu madde:
1) 2017 yılında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işyerlerince, İşe giriş tarihi itibarıyle 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük ve Kuruma kayıtlı işsizler arasından olmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunu  4/a (SSK) bendi kapsamından işe alınanların;

- İşe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4/a ve 4/c bentleri kapsamında  Kuruma bildirilmemiş olmaları,
- İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4/b bendi  kapsamında sigortalı olmamaları,
- 2017 yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları, işe alındıkları tarihten 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için;
- 5510 sayılı Kanunun 82 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek süretiyle işverene prim desteği sağlanır ve bu destek tutarı Fondan karşılanır. 
2) Destek kapsamındaki sigortalılar için prim desteği ile birlikte 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 .- TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar,      ücret desteği olarak Kurum tarafndan işverene ödenir. (53,44 x 30=1.603,20.- TL)
- Bu madde ile sağlanan prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır. 
- Bu madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için destekten yararlanır.
 5510 sayılı Kanunun eklenen geçici 74 üncü madde; bu maddenin yürürlük tarihinden önce ilgili kanunlara göre gelir ve aylık bağlanan hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde ise 25 yaşını doldurmayanların Kanunun 4/a kapsamında sigortalı sayılmalarının, ödenmekte olan gelir ve aylıkların kesilmesini gerektirmeyeceği,  kesilen aylıkların ise, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yazılı olarak talep edilmesi halinde yeniden bağlanacağı düzenlenmiştir. 
Bilgilerinizi ve yasal değişikliklerin bağlı odalarınız aracılığı ile esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN


Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

033 Nolu Genelge 03.04.2018 (7103 SAYILI KANUN)

033 Nolu Genelge 03.04.2018 (7103 SAYILI KANUN)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

032 Nolu Genelge 03.04.2018 (SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK)

032 Nolu Genelge 03.04.2018 (SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda;

 • 2014 yılında 6518 sayılı Kanun ile; kamu alımlarında yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik, sanayi uygulamaları içeren mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan istisna olmasına yönelik düzenleme yapıldığı,
 • Söz konusu istisnanın uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin15/02/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği,
 • 2017 yılında 7033 sayılı Kanun ile bahse konu istisnanın kapsamının yapım işlerini  de içerecek şekilde genişletildiği,
 • Bu çerçevede, 4734 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin (u) bendi gereğince, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlemlerinin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı,
 • 2015 yılında yayımlanan söz konusu Yönetmeliğin, gerek kamu idarelerinin gerekse sanayicilerin ihtiyaçlarına cevap veremediği ve sanayinin teknolojik dönüşümüne yeterli katkıyı sağlayamadığının görüldüğü ve bu nedenle mevcut sanayi işbirliği programı modelinin tüm kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanabilecek bir yapıya kavuşturulması ve sanayi işbirliği programı uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir uygulama modelinin geliştirilmesi ve mevzuat düzenlemesinin yapılması ihtiyacının hasıl olduğu,
 • Bu çerçevede mevcut Yönetmelikte yapılan revizyon çalışmaları sonrasında Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 17/02/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği,
  bildirilmiştir.
             Bir örneği genelgemiz ekinde yer alan söz konusu Yönetmelik ile ilgili tüm hususlarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı ile temasa geçilebilecektir.
              Bilgilerinizi rica ederiz.


EKLER:
          (Ek-1  www.tesk.org.tr  adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.)Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

031 Nolu Genelge 30.03.2018 (9. ULUSLARARASI İSG KONGRESİ)

031 Nolu Genelge 30.03.2018 (9. ULUSLARARASI İSG KONGRESİ)
Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından, iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl da dokuzuncusu düzenlenecek olan “9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi” birçok ülkeden alanlarında öncü akademisyenlerin, uzmanların, ulusal ve uluslararası kuruluşların, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımı ile “6-9 Mayıs 2018” tarihleri arasında İstanbul’da Haliç Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
Söz konusu Kongre kapsamında; Bilimsel Danışma Kurulu tarafından belirlenen “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Koordinasyon ve İşbirliği” ana teması ile 32 farklı konu başlığında tartışma ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımına imkan sağlanacaktır.
Bu bağlamda; ekonomik ve sosyal boyutları açısından ülkemiz ve dünya gündeminde önemli bir yere sahip olan “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda bölgesel ve uluslararası işbirliklerinin arttırılarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması hedeflenmektedir. Bu yönüyle Kongrenin dünya ve ülkemiz açısından çok önemli ve olumlu gelişmelere vesile olacağı düşünülmektedir.
Ayrıca; dünyanın en büyük iş sağlığı ve güvenliği fuarını iki yılda bir Almanya’nın Düsseldorf şehrinde gerçekleştiren MESSE Düsseldorf Firması, dünyada üçüncü ülke olarak ülkemizde, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde Kongre ile eş zamanlı olarak Türk İş Sağlığı ve Güvenliği (TOS+H Expo) Fuarı’nı düzenlemektedir. Konuyla ilgili uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hizmet ve ürünlerini söz konusu Fuarda sergileyebileceklerdir.
Kongre ile ilgili detaylı bilgilere www.tioshconference.gov.tr adresinden ulaşılabilmekte olup; Kongreye katılımı uygun görülen personele ait bilgilerin 20 Nisan 2018 tarihine kadar muafiyet@tioshconference.gov.tr adresine “Konferans” konu başlığı ile gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve söz konusu Kongrenin bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
Naci SULKALAR
Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

030 Nolu Genelge 28.03.2018 (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMAS NOKTALARI HK.)

030 Nolu Genelge 28.03.2018 (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMAS NOKTALARI HK.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

028 Nolu Genelge 20.03.2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi)

028 Nolu Genelge 20.03.2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) adı altında bir sistem geliştirilmiş olup, bu sistemle; iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında işyerlerinden elde edilecek verilerle, mevcut veriler ışığında önleyici stratejilerin geliştirilmesi ile sektörel ve bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurularak alınması gereken tedbirlerin  belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Bu amaçla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 27/02/2018 tarihli ve 2018-1 numaralı Dış Genelge’de özetle;
 1. İSG hizmetlerini, Bakanlıkça yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB), Toplum Sağlığı Merkezi Birimlerinden (TSMB) ya da doğrudan İSG profesyonellerinden yapılan sözleşme karşılığında temin eden işyerlerinin, işveren veya işveren vekillerinin; İSG hizmeti aldıkları bu yerlerin, veri temin etmek amacıyla Bakanlıkla sözleşme imzalamış Entegratör bir firma tarafından üretilmiş yazılım uygulamasını kullandığını 01/06/2018 tarihine kadar denetlemekle yükümlü olduğu,
 2. İşverenin dışarıdan İSG hizmeti satın almakla birlikte, kendisine ait veya kendisinin temin ettiği bir uygulama yazılımını (Entegratör firma yazılımı) kullanmak istemesi halinde ise; İSG hizmeti satın aldığı yerlerin bahsi geçen uygulamayı temin etme sorumluluklarının ortadan kalkacağı yönünde düzenleme bulunmaktadır.
                         Bilgilerinizi ve söz konusu genelgeyle birlikte uygulamanın detaylarının yer aldığı “ibys.csgb.gov.tr” web sayfasının titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.
Naci SULKALAR
Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

027 Nolu Genelge 16.03.2018 (Özel Ayar Evleri)

027 Nolu Genelge 16.03.2018 (Özel Ayar Evleri)
Konfederasyonumuza T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından (Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü) gelen 07/03/2018 tarih ve 2973 sayılı yazı ile; 20/06/2007 tarih ve 26558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğe istinaden yetkilendirilen Özel Ayar Evleriekli listede gönderilmiştir.
             Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla kuyumcu esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederizEKLER

DAĞITIM

Bilgi için:
T.Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu


Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

026 Nolu Genelge 12.03.2018 (Ahilik Kutlama Tarihi Hk.)

026 Nolu Genelge 12.03.2018 (Ahilik Kutlama Tarihi Hk.)
Bilindiği üzere, Ahilik Kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkarlar ile bunların teşkilatlarında yaşatılması için yapılan Ahilik Haftası kutlamalarının usul ve esaslarını belirlemek üzere Bakanlığımızca hazırlanan “Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği” 13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin “Ahilik Kutlamaları” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında: “Ahilik Haftası etkinlikleri, her yıl Eylül ayı içerisinde Kurulca belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunun, 26 Şubat 2018 tarihli ve 2018/01 sayılı toplantısında alınan karar gereğince; 2018 yılında yapılacak olan 31. Ahilik Haftası Kutlamaları; Kırşehir merkez olmak üzere 81 ilimizde 17-23 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Bununla birlikte, Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek resmi kutlama programı ise bilahare teşkilatımıza duyurulacaktır. 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

024 Nolu Genelge 06.03.2018 (Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik)

024 Nolu Genelge 06.03.2018 (Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik)
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmeliği, 3 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Yönetmeliğe göre, küçük kapasiteli kesimhanede kesilecek olan evcil tırnaklı hayvan sayısı, günlük 8 kesim ünitesini geçemeyecektir. Kesim ünitesi; 1 baş sığır/manda/deveye veya 3 baş koyun/keçiye veya 1 baş tek tırnaklı hayvana veya 3 baş domuza karşılık gelen birimdir. Söz konusu kesimhanelerde kesilen hayvanların etleri, sadece kesimhanenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde yer alan ve sadece son tüketiciye satış yapan perakendecilere arz edilecektir.
Aynı iş günü içerisinde kesilecek olan hayvanların kesimi, gün içerisinde zaman aralığı verilmeksizin ve yetkili merci tarafından belirlenen mesai saatleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecektir.
Kesimhanelerde hasta veya hastalıktan şüpheli hayvanların kesimi yapılmayacaktır. Ölüm öncesi muayenede herhangi bir hastalık bulgusu olmayan ancak ölüm sonrası muayene sonucu hastalık tespit edilen etler imha edilecek veya brusella, tüberküloz, salmonella gibi zoonotik etkenlerin eradikasyonu ve kontrolüne yönelik özel şartların uygulanması ile insan tüketimine uygun hale gelebilecek olan etler, bu işlemlerin uygulanabileceği kesimhaneye veya işleme tesisine resmi veteriner hekimin gözetimi altında nakledilecektir.
Yönetmelik kapsamında yer alan küçük kapasiteli kesimhane işletmecisi, faaliyete geçmeden küçük kapasiteli kesimhane onay belgesi alacaktır. Gerekli bilgi ve belgelerle yapılacak başvurular, yetkili merci tarafından on beş iş günü içerisinde incelenecektir. Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda; kesimhanenin uygun bulunmaması halinde eksiklikler belirtilerek başvuru dosyası başvuru sahibine iade edilecektir. Kesimhanenin uygun bulunması halinde kesimhane işletmesine onay belgesi ve onay numarası verilecektir.
Domuz ve tek tırnaklı hayvanların kesiminin yapıldığı küçük kapasiteli kesimhanelerde, hayvanların kesimi her iki tür için ayrı ayrı onaylı küçük kapasiteli kesimhanelerde yürütülecektir. Domuz ve tek tırnaklı hayvanlar dışındaki hayvan türlerinin kesiminin yapıldığı küçük kapasiteli kesimhanelerde domuz ve tek tırnaklı hayvanların kesimi yapılmayacaktır.
Kesimhane işletmecisi, veteriner hekimlik lisans eğitimi almış ise kendi işletmesinde çalıştırılması zorunlu personel olarak çalışabilecektir. Kesimhane işletmecisi, çalıştırılması zorunlu olan personelin herhangi bir sebeple işten çıkarılması veya çıkması durumunda çalıştırılması zorunlu olan personelin değişikliğine ilişkin yetkili merciin güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak ve kesimhanenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatlerine göre çalıştırılması zorunlu personel istihdam etmek zorunda olacaktır. Kesimhanede çalışan zorunlu personel, kesimhanenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir işte çalışamayacaktır.
Yetkili merci, küçük kapasiteli kesimhanelere, küçük kapasiteli kesimhane onayı verilmesini takiben en az bir resmi veteriner hekim görevlendirecektir. Kesimhane işletmecisi kesimin başlayacağı saati en az bir iş günü öncesinde resmi veteriner hekime bildirecektir.
Kesimhane işletmecisi Gıda Hijyeni Yönetmeliği maddelerinde belirtilen genel hijyen gerekliliklerini yerine getirecektir. Kesimhanede üretim alanında çalışan personel sayısının en fazla 5 kişi olması şartıyla, temiz ve kirli alan olarak adlandırılan bölümlerde çalışan personel için tek bir soyunma ve giyinme odası bulunabilir.
Canlı hayvanları kesimhaneye nakleden gıda işletmecisi hayvanlara, toplama ve nakliye süresince gereksiz strese ve acıya yol açmayacak şekilde davranılmasını sağlayacaktır. Hastalık belirtisi gösteren veya halk sağlığı açısından önemli olan hastalık etkenleriyle bulaşmış olduğu bilinen sürülerden gelen hayvanlar, küçük kapasiteli kesimhanelere nakledilmeyecektir.
Kesimhane işletmecisi, kesimhaneye gönderilen hayvanlar için Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nde yer alan gıda zinciri bilgisine ilişkin gereklilikleri yerine getirmek zorunda olacaktır.
Kesimhaneye getirilen hayvanların hemen kesime alınması halinde kesimhanenin, hayvanların kabulü ve bekletilmesi için kullanılacak olan imkânlara sahip olması gerekmeyecektir. Hayvanlar hemen kesime alınmayacak ise kesimhanede hayvanların kabulü ve bekletilmesi için gerekli kriterlere uygun yerler olacaktır.
Kesimhanede kesimden önce ölen hayvanların etleri, insan tüketimi için kullanılmayacaktır. Kesimhanede meydana gelen kaza sonucu kesime tabi tutulan hayvanların etleri ise yapılan muayenede kaza sebebiyle meydana gelen lezyonlar dışında hiçbir ciddi lezyon bulunmazsa, insan tüketiminde kullanılabilecektir.
Kanın akıtılması, deri yüzme, iç organ çıkarma ve karkasın diğer işlemleri; gereksiz yere geciktirilmeden ve ete bulaşmaları önleyecek şekilde yapılacaktır.
Kesimhane işletmecisi, kesimhanesinde kesilen hayvanların karkaslarını Yönetmelik hükümlerine uygun sağlık işareti uygulanmadan; hayvanların sakatatlarını da tanımlama işareti uygulanmadan piyasaya arz edemeyecektir.
İşletmeci, evcil tırnaklı hayvanların etlerinin, yönetmelikte belirtilen gerekliliklere uygun olarak depolanması ve nakledilmesini sağlayacaktır. Kesilen hayvanların etleri ölüm sonrası muayeneyi takiben derhal, etin her tarafında sakatatlar için 3 °C, diğer etler için            7 °C’den fazla olmayan bir sıcaklığa düşürülmek üzere soğutma işlemine tabi tutulacaktır. Depolama ve nakliye süresinde de etlerin aynı sıcaklık derecesinde kalması sağlanacaktır.
Açık etler ve paketlenmiş etler ayrı ayrı depolanacak ve nakledilecektir. Ancak depolamanın, farklı zamanlarda veya paketleme materyali ve depolama şeklinin, et için bulaşma kaynağı olmayacak şekilde yapılması durumunda bu gereklilik aranmayacaktır. Bu uygulama nakliye işlemleri için de geçerli olacaktır.
Söz konusu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacaktır.
Yönetmenliğin, 3 Mart 2018'de yürürlüğe girmesiyle, 07/02/2016 tarihli ve 29617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik” yürürlükten kalkmıştır.
Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onay almış küçük kapasiteli kesimhaneler bu Yönetmeliğe göre onay almış sayılacaktır.
Bilgilerinizi ve Yönetmeliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.

EKLER:
Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

022 Nolu Genelge 22.02.2018 (Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri )

İLGİ: KOSGEB’in 14.02.2018 tarihli 55382911-749.99-E./1762 sayılı yazısı
İlgi’de kayıtlı ekte bir sureti sunulan yazıda, işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirmek amacıyla verilen girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri’ne ilişkin olarak ülkemizden 2 adayın belirlenmesi ve bu adayların Komisyon’a bildirilmesi hususunda KOSGEB’in görevlendirildiği belirtilmektedir.
Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, kamu özel ortakları ve üniversitelerin katılabileceği Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri, girişimcilik ruhunun geliştirilmesi, yeteneklere yatırım yapmak, girişimcilik ortamının geliştirilmesi, işletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi, kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil)  pazarların gelişiminin desteklenmesi ve sorumlu girişimcilik olmak üzere altı kategoride gerçekleştirilmektedir.
Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülü ayrıca tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecek söz konusu yarışma ve Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı  bilgiye http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htmadresinden ulaşılmaktadır.
2018 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvurmak isteyen adayların www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 30 Nisan 2018 tarihine kadar KOSGEB’e göndermeleri gerekmektedir. 
Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

021 Nolu Genelge 22.02.2018 (Fibabanka İşbirliği hk.)

021 Nolu Genelge 22.02.2018 (Fibabanka İşbirliği hk.)
Esnaf ve sanatkarların bütçelerine katkı sunmak amacıyla, onlara her alanda destek olmak amacıyla TESK Kart projesi 1 Aralık 2017 tarihinde hayata geçirilmiştir.
TESK Kart kapsamında, esnaf ve sanatkarların en büyük sorunlarından biri olan “krediye ulaşmak” sorununu çözmek için Fibabanka ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında, TESK Kart kullanıcılarına üç ayrı avantajlı ürün sunulmaktadır.
TESK Kredisi ile TESK Kart kullanıcılarına 70.000-TL’ye kadar %1.49 faiz oranı ile on onaylı kredi sunulmaktadır.
TESK Kart kullanıcısı olan ve Fibabanka’dan POS alan esnaf ve sanatkarlara özel 5.000-TL ciroya kadar ertesi gün %0 komisyon para ödemesi yapılacaktır.
TESK Kart sahiplerinin bankacılık işlemlerini daha ucuza getirmesini sağlayacak (para transferi, çek/senet işlemleri, hesap işletim ücreti) esnaf ve sanatkarlarımıza özel paket hazırlanmıştır.
Konuya ilişkin detaylı bilgi genelgemiz ekinde ve www.teskkart.com.tr sunulmakta olup, bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığı ile esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulmasını ve bilgi edinilmesini önemle rica ederiz.

Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

020 Nolu Genelge 16.02.2018 (İkinci El Motorlu Kara Taşıtları)

020 Nolu Genelge 16.02.2018 (İkinci El Motorlu Kara Taşıtları)
Bilindiği üzere; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin,
5 inci maddesinde;
 • İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılabileceği,
 • Yetki belgesinin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verileceği ve yenileneceği,
 • Yetki belgesinin, her bir işletme için ayrı ayrı düzenleneceği ve devredilemeyeceği,
 • Yetki belgesinin geçerlilik süresinin beş yıl olduğu ve işletmede kolayca görülüp okunabilecek bir yere asılması gerektiği,
  6 ncı maddesinde işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
 • İşletmenin Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartların taşıması,
 • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
 • Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin; on sekiz yaşını doldurmuş olması; en az lise mezunu olması; mesleki yeterlilik belgesine sahip olması; kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmasının gerektiği,
  7 nci maddesinde;
 • Başvurunun akabinde gerekli kriterleri taşıyanlara yetki belgesinin on gün içinde il müdürlüğü tarafından verileceği,
  10 uncu maddesinde;
 • Gerçek kişi tacirler, esnaf ve sanatkârlar ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerektiği,
  12 nci maddesinde;
 • Satışa sunulmak üzere ticaretiyle iştigal eden işletmeye teslim edilen ikinci el motorlu kara taşıtı için taşıt teslim belgesi düzenleneceği, bu belgenin taraflarda birer nüshası kalacak şekilde en az iki nüsha olarak düzenleneceği ve taşıt teslim belgesinde; taraflara ve ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin bilgilere yer verileceği,
  13 nci maddesinde;
 • Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulunacağı ve tanıtım kartında ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin marka, model, kilometre, yakıt türü, fiyat gibi tanıtıcı bilgilere yer verileceği,
  14 üncü maddesinde;
 • Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınacağı ve raporun bir nüshasının satış esnasında alıcıya teslim edileceği, ekspertiz raporunun ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödeneceği,
 • Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verileceği,
 • Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı,
  15 inci maddesinde;
 • İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacağı; sayılan parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızaların azami otuz iş günü içinde giderileceği, motosikletler için bu sürenin azami yirmi iş günü olduğu,
 • Garanti süresi veya kilometresi içinde arızalanan otomobil veya motosikletin işletmeye teslim edilmesi halinde işletme tarafından arızalı ikinci el otomobil veya motosikletin teslim alındığına dair bir belge düzenleneceği, belgede taraflar ile ikinci el otomobil veya motosiklete ilişkin bilgilere, şikâyet ve taleplere; ikinci el otomobil veya motosikletin markası ve modeline; arızanın on iş günü içinde giderilememesi halinde, tamirde geçen on iş gününü takip eden üç gün içinde, teslim edilen ikinci el otomobil veya motosiklete benzer özelliklere sahip ücretsiz ikame taşıt tahsis edileceğine dair taahhüte yer verileceği,
  16 ncı maddesinde;
 • Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki otomobil ve motosikletlerin satışından sonra meydana gelen arızalar ile,
 • Satış sırasında alıcı tarafından bilindiği işletme tarafından belgelendirilen arıza ve hasarların; ekspertiz raporunda belirtilen arıza ve hasarların; aracın rutin kullanımına bağlı olarak meydana gelen aşınma ve yıpranmaların; kaporta işleri, süslemeler, paspas, lastikler, jantlar, akü, farlar, park lambaları, camın ve farların kırılması veya çatlaması gibi arıza, hasar ve yıpranmaların 15 inci maddede belirtilen garanti kapsamının dışında olduğu,
  18 inci maddesinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerin;
 • İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması,
 • Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması,
 •  Teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması,
 • LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması,
 •  Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması,
 • İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin mali sorumluluk sigortası yaptırması ve satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtlarını da bu sigorta kapsamına aldırmış olması gerektiği,
  GEÇİCİ 1 inci maddesinde;
 • Yürürlük tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde (birinci fıkrasında) belirtilen şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği,
  24 üncü maddesinde; bu Yönetmeliğin;
 • Mesleki yeterlilik belgesi alınmasına ilişkin 10 uncu maddenin, yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra,
 • Ekspertiz raporu alınmasına ilişkin 14 üncü madde ile geçici 1 inci maddenin, yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
 • Diğer maddelerin ise yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği,
  belirtilmektedir. 
            Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmeliğin titizlikle incelenerek  bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.EKLER: (www.tesk.org.tr adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.)

Ek-1   İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik
Naci SULKALAR
Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...