YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

25 Mayıs 2018 Cuma

SÜRÜCÜ TANITIM KARTI EĞİTİMLERİ / İLK KEZ ALMA / YENİLEME

SÜRÜCÜ TANITIM KARTI İLK KEZ ALMA / YENİLEME

051 Nolu Genelge 24.07.2018 (148 VE 149 SERİ NOLU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞLERİ)

051 Nolu Genelge 24.07.2018 (148 VE 149 SERİ NOLU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞLERİ)
Bilindiği üzere, ihracatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; Konfederasyonumuzca bu işlemlerin yürütülmesini teminen bir yazılım yaptırılmış olup; işlemlerin elektronik ortamda yapılmaya başlaması ile birlikte ihracat yapmak isteyenlerin, gümrük idaresine gitmesine gerek kalmadan ihracat işlemlerinin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.
Bu bağlamda; A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 148 ve 149 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğleri 23/05/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak basımının ve dağıtımının gerçekleştirilmesi konusunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ayrı ayrı yetkilendirilmiştir.

Buna göre, anılan Tebliğlerde;
 • İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bastırılan A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgeleri birliklere ve TESK tarafından yetkilendirilen odalara gönderilecektir.
 • Odalar ve birliklerce satılan A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin satış ve onay ücreti belge satışı sırasında tahsil edilecektir.
 • TESK tarafından basımı yapılan A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgeleri, takip edilebilir olması koşuluyla ilgili oda ve birliklerce talep eden firmalara ve temsil ettikleri firmalar için kullanılmak üzere gümrük müşavirlerine satılabilecektir. Belgelerin bir sonraki yılda uygulanacak satış fiyatı ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
 • Odalardan/birliklerden satın alınan A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgeleri sadece adına satın alınan kişilerin kendi ihtiyaçları için kullanılabilecektir. Odalardan/birliklerden gümrük müşavirlerince satın alınan A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgeleri, sadece satın alan gümrük müşavirlerinin temsil ettiği firmaların ihtiyaçları için kullanılabilecektir. Bu belgeler, başka kişi veya firmalara verilemeyecek veya satılamayacaktır.
 • Odalar ve birlikler tarafından; belge satışı sırasında belgeyi satın alan kişinin T.C. Kimlik Numarası, adına belge satın alınan firma veya gümrük müşavirinin ismi ve vergi numarası alınarak satılan A.TR Dolaşım Belgelerinin ya da Menşe İspat Belgelerinin seri numaraları ile eşleştirilerek elektronik sisteme girilecektir.
 • Odalar/birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilecektir. Odalar/birlikler sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini elektronik sistem üzerinden takip edecek, odalar/birliklerce satıldığı halde 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan belgeler elektronik sistemde geçersiz statüye gelecek ve işlem yapılmama sebepleri belgeyi satın alan firma veya gümrük müşaviri tarafından elektronik sistem üzerinde açıklanacaktır. Açıklama yapılmaması halinde, bu durum belgeleri satın alan firma veya gümrük müşavirine yeni belge satışında dikkate alınacaktır.
 • A.TR Dolaşım Belgesi veya Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi; eşyanın gümrük/menşe statüsünü veya ilgili mevzuatın diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden bilgi ve belgeleri elektronik sisteme yüklemekle sorumludur.
 • İhracatçılar veya kanuni temsilcileri tarafından elektronik sistem üzerinden düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgeleri gerekli işlemlerin yerine getirilmesinin ardından birlikler ve yetkilendirilmiş odalar tarafından elektronik sistem üzerinden onaylanacaktır.
 • Bahsi geçen Tebliğlerde belirtilen merciler, kendilerine ibraz edilen ve A.TR Dolaşım Belgesi ile Menşe İspat Belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden belgelerin ilgili mevzuata uygun olarak kontrolünden ve kendilerinin hazırladıkları belgelerin doğruluğundan sorumlu olacaklardır. Basım ve elektronik sistem kullanım yetkisi verilmiş kurumlar, A.TR Dolaşım Belgesi ile Menşe İspat Belgelerinin elektronik ortamda takibi de dahil olmak üzere söz konusu Tebliğlerin işleyişi ile ilgili olarak gerekli görülen tüm tedbirleri almakla yükümlü olacaklardır.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini denetleyebilecektir.
  Ayrıca; bahsi geçen belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin kurulan yazılımın kullanım kılavuzu web sitemizde yayınlanacaktır.
           Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğlerin titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


EKLER:Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

050 Nolu Genelge 23.05.2018 (PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)

050 Nolu Genelge 23.05.2018 (PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Uzun zamandan beri esnaf ve sanatkarlarımızın gündeminde olan, onların büyük mağduriyet yaşamasına yol açan ve bu mağduriyetin giderilmesi için yetkili kamu kuruluşları nezdinde Konfederasyonumuz ve teşkilatımızca müteaddit defa girişimlerde bulunulan ve son zamanlarda kamuoyunda da tartışılan yemek kartları konusunda bir düzenleme yapılmıştır. Bu alandaki boşlukların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca mevzuatla giderilmesi esnaf ve sanatkarlarımız açısından olumlu ve önemli bir adım olmuştur.
Bu çerçevede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 22 Mayıs 2018 tarihli ve 30428 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna göre, yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere, kendileri veya başka bir teşekkül üzerinden, doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir iskonto uygulayamayacak ve farklı adlar altında menfaat sağlayamayacaktır.
İşverenler de bu kuruluşlardan iskonto ya da başka bir menfaat talep edemeyecektir. Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların anlaşmalı olduğu perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı yüzde 6'yı geçemeyecektir.
Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, perakende işletmelerden, sözleşmeyle belirlenen komisyon dışında, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım bedeli ve depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep edemeyecektir.
İşverenlerce yemek kartı hizmeti veren kuruluşlara ve bu kuruluşlarca anlaşmalı perakende işletmelere yapılan ödemelerin süresi 30 günü aşamayacaktır. Bu süre, ilgililerce düzenlenen fatura tarihinden itibaren başlayacaktır.
Ay sonu veya yıl sonu itibarıyla yemek kartında kalan bakiye, herhangi bir şart aranmaksızın bir sonraki aya veya yıla devredilecektir.
Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların, akaryakıt, hediye, ödül, teşvik, yardım, konaklama, temsil ve ağırlama gibi hizmetler için çıkarttığı kartlar hakkında söz konusu hükümler uygulanmayacaktır. Ancak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun hükümleri saklı olmak üzere işlem ve ödemelerin her bir hizmete özgü olması ve buna ilişkin teknik altyapının oluşturulması kaydıyla birden fazla hizmet için tek bir kart kullanılabilecektir.
Yemek kartı hizmeti sunmak isteyen kuruluşlar, faaliyete başlamadan önce Bakanlığa bildirimde bulunacaktır. Yemek kartlarıyla aynı amaçla kullanılan yemek çekleri, çevrimiçi sistemler ve benzeri uygulamalar hakkında da söz konusu hükümler uygulanacaktır.
Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar ile işverenler veya perakende işletmeler arasında düzenlenen sözleşmelerde, söz konusu düzenlemeye aykırı hükümlerin bulunması halinde, bu hükümler 6 ay içinde uygun hale getirilecektir. Belirtilen süre için gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde ise sözleşmelerdeki hükümler yerine bu Yönetmeliğin 12/A maddesi hükümleri uygulanacaktır.
Bilgilerinizi ve Yönetmeliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.
EKLER:

049 Nolu Genelge 23.05.2018 (A.TR DOLAŞIM BELGESİ)

049 Nolu Genelge 23.05.2018 (A.TR DOLAŞIM BELGESİ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere; 28/09/2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23/08/2006 tarih ve 2006/10895 sayılı “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” ile; Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen A.TR Dolaşım Belgeleri ile ilgili işlemler düzenlenmiştir.
   Buna göre; Gümrük Birliği kapsamında olan sanayi ürünü, işlenmiş tarım ürünü ve serbest dolaşımda bulunan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilmektedir. Serbest dolaşımdaki eşya, tümüyle Türkiye veya Toplulukta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı 3.ülkeler menşeli olup, Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergisi  ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyadır.
Buna göre; A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin 70 seri no’lu Gümrük Genel Tebliği 03/05/2009 tarihli, 27217 sayılı Resmi Gazete’de ve bu Tebliğde değişiklik yapan 72 seri no’lu  Gümrük Genel Tebliği 11/06/2009 tarihli, 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğler doğrultusunda, esnaf ve sanatkarlar tarafından kullanılacak olan A.TR Dolaşım Belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi Konfederasyonumuza, satış ve onay yetkisi ise Birliklerimize verilmişti.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen 21/11/2017 tarihli ve 38850468-602.05-E-00029712435 sayılı yazıda; ihracatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgelerinin, ihracatı gerçekleştirecek kişiler/firmalar tarafından ispat edici belgelerle birlikte elektronik ortamda onaylanmasını sağlayan bir yazılımın kurulacağı ve bu kapsamda; bahsi geçen belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine ve onaylanmasına izin verecek bu sistemin belge vermeye yetkili kuruluşlar tarafından kendi bünyesi tarafından kurulması ve kurulacak bu sistemin Bakanlıkça oluşturulan platform ile entegre çalışması istenmiştir.
Söz konusu yazılımın kurulması ile başvuru, onay ve vize işlemleri elektronik ortamda yapılacak ve yükümlülerin gümrük idaresine gitmesine gerek kalmadan zamandan ve bürokratik işlemlerden tasarruf edilerek ihracat işlemlerinin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesi amaçlanmış olup; Konfederasyonumuzca bu işlemlerin yürütülmesini teminen bir yazılım yaptırılmıştır.
28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren tüm işlemler elektronik ortamda yapılacağından herhangi bir aksama yaşanmaması için ihracat yapacak ve/veya yazılımı kullanacak olanların elektronik imzalarını güncellemeleri önem arz etmektedir.


Elektronik imza güncellemesi ile ilgili detaylı bilgi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı firmalardan alınabilecektir.

048 Nolu Genelge 22.05.2018 (7143 SAYILI TORBA KANUN HK.)

 048 Nolu Genelge 22.05.2018 (7143 SAYILI TORBA KANUN HK.)
Vergi, sosyal güvenlik primi ve kamuya olan diğer borçların yeniden yapılandırılmasını öngören 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Kanunda, borçların yeniden yapılandırılma şartları aşağıdaki gibidir.
1.       Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında esnaf ve sanatkârlarımızın borçlu olduğu kamu kurumları açısından;
-        Maliye Bakanlığı,
-        Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
-        Sosyal Güvenlik Kurumu
-        İl Özel İdareleri
-        Belediyeler

2.       Alacak türü açısından;
-        Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
-        Gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları,
-        SGK primleri, emeklilik kesintisi ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezaları ve gecikme zamları,
-        Trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu;
-        Belediyelere olan su, atık su, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı alacaklar ile bunların gecikme zamları ve faizleri kapsamda bulunmaktadır.
-        6552, 6736 ve 7020 sayılı yapılandırma kanunlarına istinaden yapılandırılan ve taksit ödemeleri halen devam eden borçların da bu kanun kapsamında yapılandırılması mümkün değildir.

3.       Süre açısından;
-        31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmesi gereken beyannameler
-        31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, SGK primleri, emekli kesintileri, işsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik destek primleri
-        Vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları ve gecikme zamları
-        31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce kesilen trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ile HGS ücretleri ve bunlardan doğan idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmıştır.
-        2018 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti, 2018 yılına ait emlak ve çevre temizlik vergileri ile 31 Mart 2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi, kurumlar vergisi ve geçici vergi taksitleri ödeme vadelerinin henüz geçmemiş olması nedeniyle yapılandırma kapsamında değildir.

4.       Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir.
Bunun yerine, enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi hesaplanacak, yapılandırılan borç toplamı peşin veya iki ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir.

5.       Yapılandırılan borcun tamamının, ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, yurt içi ÜFE oranında hesaplanan faizinin yüzde 90’ı silinecektir.
Yine peşin olarak ödenen idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacaktır.
Bir vergi alacağına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı, bir alacağa bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise yarısı silinecektir.

6.       Kanundan yararlanabilmek için başvurular en geç 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili idareye yapılabilecek, yeniden yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksiti 31 Ağustos 2018 tarihine kadar, SGP primlerinin ilk taksiti ise 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecektir.

7.       İlk iki taksitin tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılında en fazla iki taksitin ödenmemesi mümkün olacak, ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse yapılandırma iptal edilecektir.

8.       7143 sayılı Kanunla esnaf ve sanatkârlarımız için vergi barışı uygulaması da bir kez daha getirilmiştir.
Buna göre; 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi (muhtasar) ve katma değer vergisi için Kanunda belirtilen şekilde matrah artırımında bulunulması halinde, anılan yıllara ait defter ve belgeler incelenemeyecek ve herhangi bir nedenle matrah artırımında bulunulan vergiler için ayrıca bir vergi istenemeyecektir.

9.       Basit usulde vergiye tabi esnafımızın yanında çalışan diğer ücretli durumundaki çalışanların, bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar vergi karnesi doldurmamış ve ücretinden dolayı gelir vergisi ödememiş olmaları halinde, 2018 yılına ilişkin gelir vergilerini ödemeleri ve vergi karnelerine işletmeleri şartıyla, önceki yıllara ilişkin olarak herhangi bir vergi ve ceza tahakkuk ettirilmeyecektir.

10.          Hatırlanacağı üzere, 30 yaşın altında olup ilk defa faaliyete başlayan esnaf ve sanatkârlarımızın 3 yıl boyunca toplam 75.000 TL’ye kadar olan kazançları vergi dışı bırakılmış, konuyla ilgili detaylı açıklama Konfederasyonumuzun 2016/21 sayılı genelgesi ile esnaf ve sanatkârlarımız ve meslek kuruluşlarımıza duyurulmuştu. Bu Kanun ile, ilk kez faaliyete başlayan genç esnaf ve sanatkârlarımız için SGK primi teşviği de getirilmiştir. Bu kapsamda, 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilk defa faaliyete başlayan esnaf ve sanatkârlarımızın bir yıl boyunca Bağ-Kur primleri de Hazine tarafından karşılanacaktır. Böylelikle ilk defa faaliyete başlayan genç esnaf ve sanatkârlarımız üç yıl boyunca vergi ve bir yıl boyunca da Bağ-Kur primi ödemeyecektir.
Genç girişimcilerde SGK primi teşviğinden adi ortaklıklar ile şahıs şirket ortaklarından yalnızca bir ortak bu haktan yararlanabilecektir.
11.       Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacaktır.
Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/6/2018 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.
Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilecektir.
Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılacaktır.
Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.

12.       5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayım tarihinden 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

13. 2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar anılan Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın Kanunun yayımı tarihinden itibaren 31/12/2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır.
Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmeyecektir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
Çetin DEMİRKAZIK
Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER V.
GENEL BAŞKAN
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

047 İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapılmış

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapılmış
 İlgi:   08/07/2015 tarihli ve 57 sayılı genelgemiz.


Bilindiği üzere, 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan         İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik ilgide kayıtlı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu. Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklikler 21/05/2018 tarihli ve 30427 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Buna göre, anılan Yönetmeliğin;
 • 1. maddesi ile 2. maddesinde yer alan, “ondan az” ibareleri,  “elliden az” olarak değiştirilmiş ve elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde İSG hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından üstlenilebilmesine olanak sağlanmıştır.
 • 5. maddesinde yapılan değişikliklerle;
 1. Kapsamındaki işyerlerinde, İSG hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi halinde onaylı defter tutulmasının zorunlu olmayacağı,
 2. Yönetmelik kapsamında İSG hizmetlerini üstlenecek kişilerin SGK veri tabanında işveren veya işveren vekili olarak kayıtlı olması gerektiği, SGK veri tabanında işyeri yetkilisi olarak kayıtlı olan çalışanlardan, işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işyeri yetkililerinin işveren vekili olarak kabul edileceği,
 3. İşveren vekilinin işyerinde tam süreli hizmet akdi ile çalışanlar arasından görevlendirilmesi gerektiği,
 4. Yine Yönetmelik kapsamında düzenlenip verilecek olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” ile, yalnızca tek bir işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilebileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.
 • 6. maddesinde yapılan değişiklikle; 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin, bu Yönetmelik kapsamında yer alan eğitimleri tamamlayarak sınavda başarılı olan işveren veya işveren vekilleri tarafından da verilebilmesine olanak sağlanmıştır.
 • 10. maddesine eklenen fıkra ile; Yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekillerine verilecek eğitimlerin: “Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve bağlı odalar, Türkiye Belediyeler Birliği, işçi ve işveren kuruluşları ile üniversiteler tarafından Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle açıköğretim, uzaktan veya yüz yüze eğitim şeklinde verilebilir” hükmü ilave edilmiş ve bu suretle söz konusu eğitimlerin “Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve bağlı odalar” tarafından da verilebilmesine olanak sağlanmıştır.
 • 12. maddesinde yapılan değişiklikle; eğitim almak isteyen adayların Bakanlık ile protokol yapan kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunacağı ve yapılacak başvuruların usul ve esaslarının protokolle belirleneceği yönünde düzenleme yapılmıştır.
 • 14. maddesinde yapılan değişiklikle; sınavların her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle düzenleneceği, ayrıca; eğitim ve belgelendirmeyi kapsayan ücretin net asgari ücretin 1/10’unu geçmemek koşuluyla, Bakanlıkla yapılan protokolde belirleneceği ve katılımcılar tarafından ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
 • GEÇİCİ MADDE 1 ve GEÇİCİ MADDE 2 eklenmek suretiyle; Yönetmelik kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekilince üstlenilmesi durumunda, İSG-KATİP’te gerekli düzenlemeler tamamlanıp ilgili internet sayfasında ilan edilinceye kadar, “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Üstlenmesine İlişkin Taahhütname”nin düzenlenerek imzalanacağı ve gerektiğinde denetime yetkili memurlara gösterilmek ve istendiğinde Bakanlığa iletilmek üzere işyerlerinde muhafaza edileceği, ayrıca daha önce Yönetmelik kapsamında usulüne uygun ve ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için alınan belgelerin, elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için de geçerli olacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

  Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmelikte yer alan değişikliklerin titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

EKLER:


Ek-1 İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikGenelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

24 Mayıs 2018 Perşembe

046 Nolu Genelge 18.05.2018 (KURUMSAL TOPLU SMS)

046 Nolu Genelge 18.05.2018 (KURUMSAL TOPLU SMS)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere Konfederasyonumuz, çeşitli alanlarda esnaf ve sanatkarlarımızın ve teşkilatımızın daha verimli çalışabilmelerini sağlayarak onların cari giderlerini azaltacak ve üyelerine sundukları hizmetleri kolaylaştıracak ve zenginleştirecek pek çok çalışma yürütmektedir.

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarımız açısından çok önemli konulardan biri de, birbirleriyle ve üyeleriyle hızlı ve ucuz olarak iletişim kurabilme ve sağlayabilme imkanlarına ulaşmaktır.

Bu amaçla, Konfederasyonumuz tarafından Kurumsal Toplu SMS ihalesi açılmış, ihaleyi en uygun teklif veren AVEA (TÜRK TELEKOM) İLETİŞİM A.Ş. firması kazanmıştır. Firma ile imzalanan sözleşmeye göre 1 adet SMS bedeli KDV ve ÖİV dahil 0,0088 TL olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu tarifeden esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarımız da yararlanabileceklerdir. Kullanım koşulları ile ilgili esaslar Türk Telekom A.Ş. nin 444 2 166 numaralı telefonundan alınabilecektir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 

045 Nolu Genelge 18.05.2018 (7143 SAYILI KANUN)

045 Nolu Genelge 18.05.2018 (7143 SAYILI KANUN)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/18/genelge_detay.php?id=608
18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10’uncu maddesinin onuncu fıkrası ile esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borçlarına dair bir düzenleme yapılmıştır.
Buna göre; 31/3/2018 tarihi (bu tarih dâhil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde 18 Mayıs 2018 tarihine kadar ödenmemiş olan; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin Temmuz ayı sonuna kadar, kalanının aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmiştir.
Bu hükümden yararlanılabilmesi için Temmuz ayı sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.
Ödenmesi gereken tutarların, öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin gecikme zamları ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.
Ayrıca borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla üyelerin odalara, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da Konfederasyona kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat ve katılma payı asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan gecikme zamlarının tahsilinden de vazgeçilmiştir.
Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de bu fıkra hükümleri uygulanacaktır. Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilmiştir.
Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

044 Nolu Genelge 18.05.2018 (MESLEK ODASINA KAYIT)

044 Nolu Genelge 18.05.2018 (MESLEK ODASINA KAYIT)
İlgi : a) 10/11/2016 tarihli ve 29461 sayılı Enerji Bakanlığı yazısı.

         b) 04/05/2018 tarihli ve 14686 sayılı Enerji Bakanlığı yazısı.
İlgi (a) yazıda, Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 2015/967 Esas No’lu davaya ilişkin 2016/47 No’lu Kararına atıfla; “… Bu bağlamda 7 nci maddede belirtilen bağlı bulunduğu meslek odası ifadesi ile elektrik işleriyle ilgili mesleki faaliyeti ve bu husustaki ihtisaslaşmayı esas alan odanın kastedildiği sonucuna ulaşılmıştır. (…) Buradan hareketle, Yönetmelikteki elektrik tesisatçısı ve tesisatçı tanımındaki üçüncü meslek erbabı olan elektrikle ilgili fen adamları bakımından da bu meslek erbabı açısından mesleki faaliyeti ve bu husustaki ihtisaslaşmayı esas alan oda olan elektrikçiler esnaf ve sanatkârlar odasının Yönetmelikteki “bağlı bulunduğu meslek odası” terimine karşılık geldiği anlaşılmaktadır.” Denilmiş ve ilgili mahkeme kararı tüm dağıtım şirketlerine gönderilmişti.
Bu talimat, uygulamada bazı sorunların ortaya çıkmasına, karma odalara kayıtlı elektrikle ilgili fen adamlarının belge temini ve bu belgeleri ilgili enerji dağıtım şirketlerine vermeleri konusunda mağduriyet yaşamalarına yol açmış,
Bunun üzerine; Konfederasyonumuzca, ilgi (a) yazının; “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde geçen yetkili elektrik tesisatçısının (elektrikle ilgili fen adamı) bağlı bulunduğu meslek odasından;  yetkili elektrik tesisatçısının iş yerinin bulunduğu yerdeki meslek ve sanatı ile ilgili ihtisas odasının, meslek ve sanatı ile ilgili ihtisas odası bulunmuyor ise kayıtlı bulunduğu karma odanın anlaşılması gerektiği” şeklinde tashih edilmesini ve dağıtım şirketlerine gerekli talimatın bir genelge ile duyurulmasını sağlamak amacıyla Enerji Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştu.
Bu girişimlerimiz neticesinde, Enerji Bakanlığından alınan ilgi (b) yazıda;
“Bakanlığa intikal eden başvurularda dikkate alınmak ve oluşan tereddütleri gidermek adına Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin Elektrik Tesisatçılarının İşletmeye Kaydolması başlıklı 7 nci maddesinin yetkili elektrik tesisatçısının (elektrikle ilgili fen adamı) bağlı bulunduğu meslek odasına kayıt işlemlerine yönelik uygulamaya esas hususların hatırlatılması ihtiyacı doğduğu,
Buna göre, Bakanlıklarınca 11 Ağustos 2011 tarihli ve 4581 sayılı yazıda da ifade edildiği üzere, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde geçen yetkili elektrik tesisatçısının (elektrikle ilgili fen adamı) bağlı bulunduğu meslek odasından; yetkili elektrik tesisatçısının iş yerinin bulunduğu yerdeki meslek ve sanatı ile ilgili ihtisas odasının, meslek ve sanatı ile ilgili ihtisas odası bulunmuyor ise kayıtlı bulunduğu karma odasının, karma oda yok ise kayıtlı bulunduğu meslek ve sanatı ile ilgili en yakın odanın anlaşılması gerektiği”,
İzah edilmiş ve bu durum tüm dağıtım şirketlerine de bildirilmiştir.
Bilgilerinizi ve keyfiyetin bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

DAĞITIM:

Bilgi: Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

043 Nolu Genelge 15.05.2018 (MUTABAKAT KOMİTELERİ HK.)

 043 Nolu Genelge 15.05.2018 (MUTABAKAT KOMİTELERİ HK.)
Bilindiği üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabii odalar arasında veya bu odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek üzere il ve ilçelerde kurulacak mutabakat komiteleri, mezkûr kanunun 64’üncü maddesinde düzenlenmiştir.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kendilerine bildirilen mutabakat komitesi kararlarını incelediğinde, mutabakat komitelerinin oluşumunda ve komitece alınan kararlarda uyuşmazlıklar tespit etmiş; bu itibarla söz konusu komitelerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla “Esnaf ve Sanatkâr Odaları Arasında veya Esnaf ve Sanatkâr Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bünyesindeki Odalar Arasında Üye Kayıt Zorunluluğu Bakımından Çıkacak Anlaşmazlıkları Çözümlemek Üzere Oluşturulan Mutabakat Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” Bakanlıkça düzenlenerek 12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

EKLER:
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

042 Nolu Genelge 14.05.2018 (SANAYİ VE TEKNOLOJİ KATILIMI REHBERİ HK.)

042 Nolu Genelge 14.05.2018 (SANAYİ VE TEKNOLOJİ KATILIMI REHBERİ HK.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda;
 • Kamu alımlarında yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça düzenlendiği ve 17/02/2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile yürürlüğe girdiği,
 • Sanayi İşbirliği Projeleri ile sanayimizin ihtiyaç duyduğu yatırım ve teknolojinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi, yurtiçindeki imkan ve kabiliyetlerimizin öncelikli sektörlere yönlendirilmesi ve gelişmiş bir sanayi yapısıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve büyüme politikalarına katkı sağlamasının hedeflendiği,
 • Bu bağlamda, kamu idareleri tarafından Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esas alınarak gerçekleştirilecek projelere yurt içinden azami ölçüde katılımın sağlanması amacıyla “Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi” hazırlandığı,
  ifade edilerek, “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile bir örneği ekte yer alan “Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi”  ile ilgili tüm hususlarda Bakanlığın Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı ile temasa geçilebileceği bildirilmektedir.
  Bilgilerinizi ve konu hakkında bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarların bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

EKLER:

Ek-1   Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi (1 Adet – 23 Sayfa) (Ek-1  www.tesk.org.tr  adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.)

041 Nolu Genelge 26.04.2018 (MUĞLA MARMARİS İŞLETMELER ÜSTÜ EĞİTİM MERKEZİ UYGULAMA OTELİNDEN TEŞKİLAT BİRİMLERİMİZİN VE ÜYELERİMİZİN YARARLANABİLMELERİ )

 041 Nolu Genelge 26.04.2018 (MUĞLA MARMARİS İŞLETMELER ÜSTÜ EĞİTİM MERKEZİ UYGULAMA OTELİNDEN TEŞKİLAT BİRİMLERİMİZİN VE ÜYELERİMİZİN YARARLANABİLMELERİ )
EK : Marmaris İşletmeler Üstü Eğitim Merkezi Devir Protokolü
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...