YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

22 Haziran 2018 Cuma

063 Nolu Genelge 12.06.2018 (YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI HK.)

063 Nolu Genelge 12.06.2018 (YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI HK.)
İLGİ: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 27/04/2018 tarihli ve 306 sayılı kararı
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 79. maddesinde;  “Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın ilgide kayıtlı kararı gereğince,
1- Oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar;
Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi, içilmesi,
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar hariç olmak üzere, köy kasaba ve şehirlerde ateşli silahların, patlayıcı maddelerin, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici aletin, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddelerin taşınması,
 yasaktır.
2- Oy verme günü oy verme süresince (08.00 - 17.00) kahvehane, kıraathane, internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak ve eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecektir.

Seçim yasaklarına ve yukarıda belirtilen kurallara uymak şartıyla oy verme günü saat 18.00’den sonra düğün yapılabilecektir.
061 Nolu Genelge 12.06.2018 (YAPI KAYIT BELGESİ)

061 Nolu Genelge 12.06.2018 (YAPI KAYIT BELGESİ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” 6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Tebliğin tam metni Genelgemiz ekine konulmuştur.
       Söz konusu Tebliğe göre,
1- 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Yapı Kayıt Belgesi müracaatları 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacak ve arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda % 3, ticari kullanımlarda ise % 5 olarak hesaplanacak Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedeli 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenecektir.
2- Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ya da Yapı Kayıt Belgesi vermek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum kuruluşlara müracaatta bulunulabilecektir.
3- Her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek, Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların maliklerince, bu belgenin bir örneği belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine verilecek, Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek ve bu belgeler yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır.
4- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilecektir.
Ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması, böylelikle bu yapıların imar ve iskân sorununun çözümlenmesi amacıyla yürürlüğe konulan bu düzenleme;  henüz iskânı ya da yapı kullanma izni alınamamış binalarda işyerleri bulunan, dolayısıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatı alamayan ve faaliyetlerini geçici ruhsat ile devam ettiren, bu nedenle Kamu Kurum ve Kuruluşları nezdinde başvuru, süre uzatımı, devir ve benzeri işlemlerde sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlarımızı yakından ilgilendirmektedir.
Bilgilerinizi ve bu itibarla Tebliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.060 Nolu Genelge 12.06.2018 (KOSGEB MAKİNE TEÇHİZAT KREDİ FAİZ DESTEĞİ)

060 Nolu Genelge 12.06.2018 (KOSGEB MAKİNE TEÇHİZAT KREDİ FAİZ DESTEĞİ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

059 Nolu Genelge 06.06.2018 (AT.TR DOLAŞIM BELGELERİNDE ETGB BEYANNAMELERİ İLE İKİNCİ NÜSSA DÜZENLEMESİ)

 059 Nolu Genelge 06.06.2018 (AT.TR DOLAŞIM BELGELERİNDE ETGB BEYANNAMELERİ İLE İKİNCİ NÜSSA DÜZENLEMESİ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere, ihracatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgelerinin onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanmış olup; A.TR Dolaşım Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 148 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği 23/05/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve konuya ilişkin detaylı bilgiler 24/05/2018 tarihli ve 51 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştur.
Ancak; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden Konfederasyonumuza gönderilen resmi yazılarda;


 • ETGB beyannameleri (İhracatta Posta ve Hızlı Kargo Taşıyıcılar) kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri bir sonraki talimata kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği,
 • 28 Mayıs 2018 tarihinden önce ihracat beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin mevzuatları gereği düzenlenmesi talep edilen “İkinci Nüsha” (Duplicate) olanlarının 01 Ekim 2018 tarihine kadar manuel olarak düzenleneceği, manuel olarak ikinci nüshaları düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihinden önce olduğu gibi Birlik tarafından onaylanacağı ve ihracatın yapılacağı gümrük müdürlüğü tarafından mühürlenmek suretiyle vize edileceği, elektronik sistem üzerinden düzenlenerek çıktısı alınan A.TR Dolaşım Belgelerinin ikinci nüshalarının ise elektronik sistem üzerinden yapılmaya devam edeceği belirtilmektedir.

058 Nolu Genelge 06.06.2018 (TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK)

058 Nolu Genelge 06.06.2018 (TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK)
EKLER:

057 Nolu Genelge 05.06.2018 (ARABULUCULUK KAMU SPOTU HK.)

057 Nolu Genelge 05.06.2018 (ARABULUCULUK KAMU SPOTU HK.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
İlgide kayıtlı yazıda, 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesi ile bazı iş uyuşmazlıklarında, 01/01/2018 tarihinden itibaren arabuluculuğun dava şartı olarak kabul edildiği belirtilerek, işçi ve işverenle birlikte kamuoyunun konu hakkında bilgilendirilmesi ve arabuluculuğun tanıtımı amacıyla Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından 45 saniyelik bir spot film hazırlandığı ve bu kamu spotuna meslek kuruluşlarımızca  internet sitelerinde yer verilmesi talep edilmektedir.
Bu nedenle, RTÜK tarafından 22/05/2018 tarihinde onaylanan söz konusu kamu spotunun
adresinden temin edilerek kurumunuzun ve bağlı odalarınızın internet sitelerinden yayımlanması hususunda gereğini rica ederiz.
056 Nolu Genelge 05.06.2018 (A.TR DOLAŞIM BELGELERİ)

056 Nolu Genelge 05.06.2018 (A.TR DOLAŞIM BELGELERİ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Bilindiği üzere, ihracatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgelerinin onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi 28 Mayıs 2018tarihinden itibaren elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda; konuya ilişkin detaylı bilgiler ilgi (a) ve ilgi (b)’de yer alan genelgelerimiz ile teşkilatımıza duyurulmuştur.
Ancak; teşkilatımızdan gelen geri bildirimler ve uygulamada yaşanan sorunlar neticesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
 1. A-TR Dolaşım Belgesi almak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın işlem yaptırmak istedikleri gümrük müşavirlerinin başvurularının onay işlemleri birlikler tarafından yapılacaktır.
 2. İhracat yapmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın sicil bilgileri bağlı oldukları odalarca girilecektir.
  Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız ile esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

055 Nolu Genelge 01.06.2018 (DEFTER-BEYAN SİSTEMİ)

055 Nolu Genelge 01.06.2018 (DEFTER-BEYAN SİSTEMİ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.


052 Nolu Genelge 25.05.2018 (YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ)

052 Nolu Genelge 25.05.2018 (YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
 Bilindiği üzere, 15/05/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ilgide kayıtlı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu. Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından anılan Yönetmelikte değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklikler 24/05/2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Buna göre, anılan Yönetmeliğin;

 • 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere; “e) İşe başlama eğitimi”, “f) Temel eğitim”, “g) Uzaktan eğitim” ve “ğ) Uzaktan eğitim yönetim sistemi” bentleri eklenmiştir.
 • 5, 6 ve 7 inci maddelerinde değişlik ve ekleme yapılmak suretiyle; işverenin, çalışanların eğitim programlarına katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına alınmasını, eğitim programı sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini sağlamakla yükümlü olduğu, temel eğitimi Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen konuları içerecek şekildeçalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlayacağı, işe başlama eğitimini çalışanın fiilen işe başlamasından önce almasını sağlayacağı, bu eğitimin işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebileceği, işe başlama eğitimlerinin, temel eğitimin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olacağı ve uygulamalı olarak verileceği, işe başlama eğitiminin her çalışan için en az iki saat olarak düzenleneceği ve bu eğitimlerde geçen sürelerin temel eğitim sürelerinden sayılmayacağı,
 • Bir işyerinde temel eğitimini tamamladıktan sonra yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan çalışana, Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan eğitim programının tamamı tekrarlanmaksızın, yeni başladığı işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda eğitim verilmesinin yeterli olacağı, çalışanın daha önceki işyerinde temel eğitimi tamamladığına dair belgelerinin kontrolünden işverenin sorumlu olduğu ve bu çalışanların temel eğitimlerinin, çalışanın eğitimi tamamladığı tarihten itibaren yeni başladığı işyerinin tehlike sınıfına göre, çok tehlikeli sınıfta en fazla 1 yıl, tehlikeli sınıfta en fazla 2 yıl, az tehlikeli sınıfta ise en fazla 3 yıl boyunca geçerli olacağı,
 • Çırak ve stajyerlerin eğitim ve bilgilendirilmelerinden uygulamalı eğitim alınan işyeri işvereninin sorumlu olacağı, ancak işverenin kabul etmesi halinde, çırak ve stajyerlerin eğitimini devam ettirdiği eğitim ve öğretim kurumunda tamamladığı iş sağlığı ve güvenliği dersleri veya kurslarının temel eğitim yerine geçebileceği  hüküm altına alınmıştır.
 • Yönetmeliğin 11 ve 12 nci maddelerinde değişiklik yapılmak suretiyle; eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte, bir saatten az olmamak kaydıyla işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde yapılabileceği,
 • İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç olmak üzere, çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimlerin işveren  tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi  kullanılarak verilebileceği madde metinlerine eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin 13 üncü maddesi değiştirilmek suretiyle; çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin; işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi … ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilmesinin yanı sıra, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından da verilebileceği ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı veya işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile eğiticilerin uzmanlık alanının Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan konulara uygun olması koşuluyla verebilecekleri hüküm altına alınmış ve bu suretle Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının esnaf ve sanatkarların çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme imkanı tanınmıştır.
 •  Yönetmeliğin 15 maddesi ile Geçici birinci maddesinde değişlik ve ekleme yapılmak suretiyle; düzenlenen (işe başlama eğitimi, temel eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim v.b.) tüm eğitimlerin belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasında saklanacağı, temel eğitimlere ilişkin belgelerin Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan örneğine uygun olarak düzenleneceği, çalışanın işten ayrılırken talep etmesi halinde ikinci bir nüsha düzenlenerek çalışana teslim edileceği, ikinci nüshada işverenin imzasının yeterli olacağı bu bağlamda eğitici veya eğiticilerin imzasının aranmayacağı,
 • Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca hazırlanan eğitim katılım tutanağında, eğitimin düzenlendiği yer ve tarih, katılımcıların adı, soyadı ve imzası, eğiticinin adı, soyadı ve imzası ile eğitimin konusu ve süresinin yer alacağı,
 • Kullanılacak uzaktan eğitim yönetim sisteminin uluslararası standartlara uygun,  farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olacağı, eğitim programı ile uzaktan eğitim yönetim sisteminin eğitim esnasında kullanıcıların katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapıda olacağı, katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, ölçüm ve değerlendirme sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri veriler eğitim yönetim sistemi aracılığı ile kayıt altına alınacağı, izleneceği ve raporlanacağı, eğitim programının içeriğinin, katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine özgü, çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak hazırlanacağı,
 • Yönetmelik kapsamında daha önce verilen işe başlama eğitimlerinin geçerli sayılacağı, ancak yürürlük tarihinden önce verilen ve fakat mücbir sebeplerle belgelendirilemeyen işe başlama eğitimi, bilgi yenileme eğitimi ve ilave eğitimlerin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra 1 ay içerisinde belgelendirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.
            Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmelikte yer alan değişikliklerin titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


 • EKLER:


19 Haziran 2018 Salı

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de esnafla buluştu…


Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de esnafla buluştu…
Başbakan Binali Yıldırım, Kaya Termal Otel'de düzenlenen Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, esnafın sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'nun toplantıda illettiği konulara ilişkin çalışmaları önceden başlattıklarını bildirdi.
Toplantıya Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Beyen, Başkan Vekili Adem Balkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa keskin, Cemal Eriş ve diğer yöneticiler de katıldılar.
Başbakan Binali Yıldırım:  - "Bir tecrübesi olmayan, memlekette en ufak bir izi olmayan, emeği olmayan eseri olmayanla bu iş çözülmez. Onun için istikrar lazım, istikrar için ne lazım durmak yok, yola devam lazım. Bu kadar basit. Yeni baştan 'şunu nasıl, bunu nasıl yapacağız' deyip Türkiye'nin zaman kaybetmesine gerek var mı? Konuları bilen bugüne kadar çözüm üreten kadrolar aynı şekilde bu sorunların üstesinden de pekala gelebilirler" - "İnşallah seçimden sonra herkes gelecek, yatırım planlarını yapacak, hedeflerini ortaya koyacak ve yolumuza devam edeceğiz"

BAĞ-KUR borçlanmasına ilişkin talebi değerlendiren Yıldırım, "Reformu tekrar bozmanın anlamı yok. Onun altından kalkamayız. Türkiye'de, 1992-1993'te rahmetli Demirel döneminde sistem bozuldu, krize sürüklendi. Sistemle oynamak Türkiye'ye kaldıramayacağı yük getirebilir." dedi.
Başbakan Yıldırım, esnafın katı atık ödemeleri konusundaki sorununu da daha önceden ele aldıklarını anımsatarak, "Bu belediyelerin uygulamaları. Bazıları az uyguluyor, bazıları uygulamıyor. Başka kalemlerin üzerine koyuyorlar. Nihai ödediğin paraya bak, katı atık diye yazmıyor, hizmet bedeli diye yazıyor. Cebinden çıkan para değişmiyor. Katı atık bedeli ile ilgili tahdit getirdik. Onu kafasına keyfine göre yapamayacak." ifadesini kullandı.
Fikri mülkiyetin önemli bir konu olduğunu, konuya ilişkin zaman zaman ifrada kaçmanın söz konusu olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:
"Herkesin emeğinin karşılığı olmalı. Buna karşı çıkmak doğru değil. Bu alışkanlığın toplumda yerleşmesi lazım. Ticaretini yapanların önüne geçmek lazım. 8-10 dernek her biri ayrı telden çalarsa olmaz. Fikri Mülkiyet Kanunu yeni baştan ele alınıyor. Bu ve benzeri konular var. Bunların hiçbiri çözülemeyecek işler değil. Bu işleri bilen çözüm üreten kadrolarla çözülür. Bir tecrübesi olmayan, memlekette en ufak bir izi olmayan, emeği olmayan eseri olmayanla bu iş çözülmez. Onun için istikrar lazım, istikrar için ne lazım durmak yok, yola devam lazım. Bu kadar basit. Yeni baştan 'şunu nasıl, bunu nasıl yapacağız' deyip Türkiye'nin zaman kaybetmesine gerek var mı? Konuları bilen bugüne kadar çözüm üreten kadrolar aynı şekilde bu sorunların üstesinden de pekala gelebilirler."
- Ekonomide durgunluk tartışması
Esnafın bir başka ilettiği konunun da "ekonomideki durgunluk" olduğuna işaret eden Yıldırım, "Durgunluğun seçim süreci ile alakalı olduğunu bilmenizi istiyorum. Seçim öncesi ihtiyacı olan da olmayan da herkes 'hele dur bir bakalım seçimleri görelim' der, genel kaidedir bu. Bu sefer de aynı. İnşallah seçimden sonra herkes gelecek, yatırım planlarını yapacak, hedeflerini ortaya koyacak ve yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Esnaf odası temsilcilerinin de siyaset merakını gidermeyi hedeflediklerine değinen Yıldırım, "Merak etmeyin siyaset herkesin hakkıdır. Bu ülkenin derdiyle dertlenen herkesin içinde olması gereken bir durumdur. 'Ben siyasi değilim, siyasetle aram yok' diyen kimse yok, en azından oy veriyor. Oy vererek ülke hakkındaki kanaatini belirtiyor, kendini ifade ediyor. Bu konuda biraz hukukçuların çalışması lazım." dedi.
İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı'nın katı atık bedeli adı altında 100 metrekare üstündeki kahvehanelerden her ay 280 lira atık bedeli alındığını ve katı atık yönergesinin kaldırılmasını istediklerini söylemesi üzerine Yıldırım, bunun yasal dayanağının olmadığını ifade etti.
Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Kafasına göre para alırsa bu iş nasıl olacak. Dava açın biz destek verelim. Değiştireceğiz zamanı var ya da dava edeceğiz. Başka çaresi mi var, 'biz seni bunun için mi seçtik' deme hakkımız da var."
Kırdı da dava açacaklarını söyledi.

18 Haziran 2018 Pazartesi

TOPLANTI - 7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNA İLİŞKİN UYGULAMALAR

TOPLANTI - 7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNA İLİŞKİN UYGULAMALAR
7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNA İLİŞKİN UYGULAMALARIN ANLATILACAĞI TOPLANTIMIZ 20 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11.00 DE GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI TOPLANTI SALONU'NDA YAPILACAKTIR.

TOPLANTIDA SGK GAZİEMİR İLÇE MÜDÜRÜ VAHİT ÇAPRAKER VE KURUM ÇALIŞANLARI KONUYLA İLGİLİ SORULARINIZI BİREBİR CEVAPLAYACAKLARDIR.

TOPLANTIYA KATILIM SAĞLAMANIZI RİCA EDER, İYİ GÜNLER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.

GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
12 / 1 SOK. NO: 1 D: 102 GAZİEMİR
251 00 96

SÜLEYMAN BEYEN
BAŞKAN

Yaz Okulu Amerikan Kültür ‘de – Çocuklar Hem Eğlensin Hem Öğrensin

Yaz Okulu Amerikan Kültür ‘de – Çocuklar Hem Eğlensin Hem Öğrensin
Yaz okulu saat 10:00 ile 16:30 arasında olup öğle yemeği dahilinde olan bir programdır.
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası üyelerine Vergi Numarası beyanı doğrultusunda ekstra % 10 indirim uygulanacaktır.
Sabahtan 3 ders yoğun ingilizce eğitimi verilmekte, yemekten sonra da ingilizce etkinlikleri
( Cooking,Maket Yapımı,Yüzme,Deney,Uzay Evi,Bilgi Yarışması,Survivor,Kamp...) devam etmektedir.

“Yaz Okulu” ve “2 Ayda 2 Kur” etkinliklerinden  özel avantajlar ile faydalanmak ve  detaylı bilgi için 0232 25 25 333 numaralı telefonu arayabilirsiniz.1 Haziran 2018 Cuma

GÜZERGAH İZİN BELGESİ HK

GÜZERGAH İZİN BELGESİ HK

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN - Kanun No. 7144

25 Mayıs 2018 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 30431

KANUN

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 7144                                                                                                 Kabul Tarihi: 16/5/2018

MADDE 14- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı   Büyükşehir    Belediyesi   Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendine aşağıdaki cümle ile ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesine karar vermek.”
“Büyükşehir belediyeleri, birinci fıkranın (p) bendinin ikinci cümlesinde yer alan kriterler esas alınarak büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının işletmesinin o bölgede kurulu taşıma birlik veya kooperatiflerinden temin edilmesine karar verebilir. Bu durumda ihaleye katılacaklarda ve kullanılacak taşıma araçlarında aranacak şartlar belediyelerce belirlenir. Taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilir.”

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...