YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

22 Haziran 2018 Cuma

052 Nolu Genelge 25.05.2018 (YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ)

052 Nolu Genelge 25.05.2018 (YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
 Bilindiği üzere, 15/05/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ilgide kayıtlı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu. Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından anılan Yönetmelikte değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklikler 24/05/2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Buna göre, anılan Yönetmeliğin;

 • 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere; “e) İşe başlama eğitimi”, “f) Temel eğitim”, “g) Uzaktan eğitim” ve “ğ) Uzaktan eğitim yönetim sistemi” bentleri eklenmiştir.
 • 5, 6 ve 7 inci maddelerinde değişlik ve ekleme yapılmak suretiyle; işverenin, çalışanların eğitim programlarına katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına alınmasını, eğitim programı sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini sağlamakla yükümlü olduğu, temel eğitimi Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen konuları içerecek şekildeçalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlayacağı, işe başlama eğitimini çalışanın fiilen işe başlamasından önce almasını sağlayacağı, bu eğitimin işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebileceği, işe başlama eğitimlerinin, temel eğitimin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olacağı ve uygulamalı olarak verileceği, işe başlama eğitiminin her çalışan için en az iki saat olarak düzenleneceği ve bu eğitimlerde geçen sürelerin temel eğitim sürelerinden sayılmayacağı,
 • Bir işyerinde temel eğitimini tamamladıktan sonra yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan çalışana, Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan eğitim programının tamamı tekrarlanmaksızın, yeni başladığı işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda eğitim verilmesinin yeterli olacağı, çalışanın daha önceki işyerinde temel eğitimi tamamladığına dair belgelerinin kontrolünden işverenin sorumlu olduğu ve bu çalışanların temel eğitimlerinin, çalışanın eğitimi tamamladığı tarihten itibaren yeni başladığı işyerinin tehlike sınıfına göre, çok tehlikeli sınıfta en fazla 1 yıl, tehlikeli sınıfta en fazla 2 yıl, az tehlikeli sınıfta ise en fazla 3 yıl boyunca geçerli olacağı,
 • Çırak ve stajyerlerin eğitim ve bilgilendirilmelerinden uygulamalı eğitim alınan işyeri işvereninin sorumlu olacağı, ancak işverenin kabul etmesi halinde, çırak ve stajyerlerin eğitimini devam ettirdiği eğitim ve öğretim kurumunda tamamladığı iş sağlığı ve güvenliği dersleri veya kurslarının temel eğitim yerine geçebileceği  hüküm altına alınmıştır.
 • Yönetmeliğin 11 ve 12 nci maddelerinde değişiklik yapılmak suretiyle; eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte, bir saatten az olmamak kaydıyla işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde yapılabileceği,
 • İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç olmak üzere, çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimlerin işveren  tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi  kullanılarak verilebileceği madde metinlerine eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin 13 üncü maddesi değiştirilmek suretiyle; çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin; işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi … ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilmesinin yanı sıra, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından da verilebileceği ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı veya işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile eğiticilerin uzmanlık alanının Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan konulara uygun olması koşuluyla verebilecekleri hüküm altına alınmış ve bu suretle Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının esnaf ve sanatkarların çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme imkanı tanınmıştır.
 •  Yönetmeliğin 15 maddesi ile Geçici birinci maddesinde değişlik ve ekleme yapılmak suretiyle; düzenlenen (işe başlama eğitimi, temel eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim v.b.) tüm eğitimlerin belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasında saklanacağı, temel eğitimlere ilişkin belgelerin Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan örneğine uygun olarak düzenleneceği, çalışanın işten ayrılırken talep etmesi halinde ikinci bir nüsha düzenlenerek çalışana teslim edileceği, ikinci nüshada işverenin imzasının yeterli olacağı bu bağlamda eğitici veya eğiticilerin imzasının aranmayacağı,
 • Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca hazırlanan eğitim katılım tutanağında, eğitimin düzenlendiği yer ve tarih, katılımcıların adı, soyadı ve imzası, eğiticinin adı, soyadı ve imzası ile eğitimin konusu ve süresinin yer alacağı,
 • Kullanılacak uzaktan eğitim yönetim sisteminin uluslararası standartlara uygun,  farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olacağı, eğitim programı ile uzaktan eğitim yönetim sisteminin eğitim esnasında kullanıcıların katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapıda olacağı, katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, ölçüm ve değerlendirme sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri veriler eğitim yönetim sistemi aracılığı ile kayıt altına alınacağı, izleneceği ve raporlanacağı, eğitim programının içeriğinin, katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine özgü, çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak hazırlanacağı,
 • Yönetmelik kapsamında daha önce verilen işe başlama eğitimlerinin geçerli sayılacağı, ancak yürürlük tarihinden önce verilen ve fakat mücbir sebeplerle belgelendirilemeyen işe başlama eğitimi, bilgi yenileme eğitimi ve ilave eğitimlerin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra 1 ay içerisinde belgelendirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.
            Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmelikte yer alan değişikliklerin titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


 • EKLER:


Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

GESO

Fotoğrafım

► 1970 yılında kurulmuş olan Gaziemir Esnaf ve Sanatkârlar Odası kurulduğu günden bu güne esnaf ve sanatkârlara hizmet vermektedir. Odamız 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na tabidir. Odamız bünyesinde çağımızın gerektirdiği şekilde bilgisayarlı ortamda süratli ve düzgün hizmet verilmektedir. Büyük oranda üye bilgilerinin güncellenmesi sağlanmış olup günden güne teknolojik gelişmeleri üyelerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz.

► Kamu oyuna odamızın ve meslektaşlarımızın çalışmalarını anlatmak için başta internet olmak üzere çeşitli basın ve yayın organlarından yararlanılmaktadır. Gaziemir Esnaf Ve Sanatkârlar Odası web sitesine internet üzerinden kolaylıkla erişebilmektedir. Odamızdaki gelişmelere, hizmetlerimize, üyelere güncel duyurulara, esnaf dünyasını ilgilendiren güncel haberlere, vergi gündemine, kısaca esnaf ve sanatkârları ilgilendiren tüm konulara odamız internet sayfamızdan 

http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com ve sosyal paylaşım ağlarından http://www.facebook.com/gaziemiresnafvesanatkarlar 

http://twitter.com/gaziemiresnaf  ulaşabilmektedir.

  TESK E-kapasite internet sistemi kullanılarak, kapasite raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesi ve bu sayede odamız tarafından üyelerimizin kapasite raporlarının en doğru ve en hızlı şekilde onaylanmaktadır.

► Vergi levhalarının işyerine asma zorunluluğu kaldırıldı ancak işyerinde bulundurma zorunluluğu devam ediyor. Vergi levhaları bundan böyle internet üzerinden temin edilecektir.

► Her konuda olduğu gibi, KOSGEB destekli kredi uygulamalarında da üyelerimiz bilgilendirilmekte olup yapılacak başvurulara yardımcı olunmaktadır. KOBİ'lerin KOSGEB Destek Programları adı altında yer alan programlarına internet üzerinden başvuru sistemi 01 Aralık 2011 tarihi itibariyle devreye girmiştir. Destek başvuru kullanım kılavuzlarına http:www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

► Ücretsiz hukuk danışmanlığı hizmetimiz devam etmektedir. İzmir Barosu Avukatlarından Av. Mustafa BURKAZ, Gaziemir Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerine ücretsiz hukuk danışmanlığı hizmeti vermeye devam etmektedir. Odamıza kayıtlı üyelerimizin bu uygulamadan ücretsiz olarak yararlanabilmeleri için odamızla irtibat kurmaları yeterlidir. 

► Üyelerimizin Basit Usül Vergi Muhasebe kayıtları ücretsiz olarak tutulmaya devam ediliyor.

► Üyelerimizin işyerlerinde kullandıkları fiş, fatura, irsaliye, fiyat tarifesi gibi basılı evraklar İESOB’dan kısa sürede temin edilerek üyelerimize ulaştırılmaya devam edilmektedir.

► Periyodik olarak yapılan portör sağlık taramalarının sonuçları odamız aracılığıyla sahiplerine ulaştırılmaktadır. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Veremle Savaş Derneği arasında yenilenen protokol ile portör muayenelerini yaptıran esnaf sanatkarlar, bundan sonra  muayene hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceklerdir.

► Odamızın geleneksel pilavı Kadir Gecesi’nde Gaziemirlilere dağıtılmıştır.

► İşyerinize ait adres, telefon, ürün ve hizmet bilgilerinizi ÜCRETSİZ olarak  http://rehberkayit.11818.com.tr/11818.aspx adresinden kayıt ettirebilirsiniz.

► Esnaf Kimlik Kartınızla veya http://esnaf.sanayi.gov.tr sitesinden sorgulanarak alınacak internet çıktısı ile Turkcell İletişim Merkezleri’nden Esnaf Paketi’ne başvuruda bulunabilirsiniz.

► Üyelerimizin Tekel Ruhsat İşlemlerinde odamızca yardımcı olunmaktadır. Bununla birlikte 26 Ekim 2011 tarihli ve 28096 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile sigara satışlarında uygulanan özel tüketim vergisi oranı yüzde 69'dan yüzde 65'e indirilmiş olup bakkal, bayi ve büfeci esnafımızın kar payları da yeniden yüzde 4.8'e çıkarılmıştır.

► Gaziemir Kaymakamlığı bünyesindeki İlçe İnsan Hakları Kurulu, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ile Gaziemir Kent Konseyi bünyesindeki toplantılar başta olmak üzere kurul ve toplantılara oda temsilcisi gönderilerek odamız temsil edilmektedir. Esnafımızın sorunları her platformda demokratik yollardan dile getirilmektedir

► İzmir’de yaklaşık 131 adet Esnaf Odası var ve bazıları ihtisas, bazıları ise karma olan bu odalar, İzmir Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı olarak üyelerinin sorunlarını paylaşmak, ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak ve bunlara çözüm yolları bulmak için çalışmalarını sürdürmektedirler. Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası çeşitli meslekleri içinde barındıran karma bir odadır.

  İşyeri sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın, ilgili belediyeden “İşyeri açma ruhsatı” alabilmesine yönelik olarak, öncelikle İzmir Esnaf Ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğü’ne, ardından da ilgili meslek odasına kayıt yaptırmaları gerekiyor. Odaya kayıt için ise Sicil Müdürlüğü’ne götürmüş olduğunuz belgelerin birer nüshasını getirmeniz yeterli olmaktadır. (- 1 adet sicil tasdiknamesi - 1 adet vergi levhası fotokopisi - 1 adet nüfus sureti aslı (fotoğraflı) - 1 adet ikametgah senedi aslı - 3 adet fotoğraf )                              

► 5362 Nolu Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu (Kabul Tarihi : 07.06.2005) MADDE 13. Resmî ve özel kuruluşlarla ilişkiler :

- Resmî ve özel kuruluşlarca, tacir ve sanayiciden meslekî faaliyetleri ile ilgili olarak istenilen ve 18.5.2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen belgeler, esnaf ve sanatkârlar için mensup oldukları oda tarafından düzenlenir ve verilir.

-  Resmî makamlarca, esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyetlerini ilgilendiren hususlarda alınacak kararlarda, ilgili odanın mütalaasından faydalanılır ve kurulacak komisyonlara oda temsilcisinin katılması zorunludur.

► Belediyeler; ruhsat verebilmek için iş yeri açmak veya meslekî faaliyette bulunmak isteyen esnaf ve sanatkârlardan sicil tasdiknamesi ile üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar.

- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf ve sanatkâr kredi ve kefalet kooperatifleri ve bankalar oda üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar. T.C. İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğü’nden alınan “Esnaf Sicil Tasdiknamesi”nin geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olduğundan bu belge için vize tarihlerine lütfen dikkat ediniz. İşyerinizdeki her türlü adres ve meslek değişikliği için odamıza ve Sicil Müdürlüğü’ne müracaat edebilirsiniz.·          Gaziemir Esnaf Ve Sanatkârlar Odası olarak üyelerimizin cep telefonlarına bilgilendirme ve duyuru amaçlı kısa mesajlar göndermekteyiz. Eğer bu mesajları alamıyorsanız cep telefonu numaranızı odamıza bildirerek güncelleyebilirsiniz.

► Kapanış yapan üyeler ise ilgili vergi dairesinden, işyerinin kapatıldığına dair bir yazı (Mükellefiyet Durumu) alır. Bu yazı ve kapanış dilekçesi ile üyenin odaya olan aidat borçları da tahsil edildikten sonra üyenin oda kaydı kapatılır. Üye, Oda tarafından verilen yazıyla birlikte sicil kaydını sildirmek için İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü’ne  yönlendirilir.

► T.C. İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğü’nden alınan “Esnaf Sicil Tasdiknamesi”nin geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olduğundan bu belge için vize tarihlerine lütfen dikkat ediniz. İşyerinizdeki her türlü adres ve meslek değişikliği için odamıza ve Sicil Müdürlüğü’ne müracaat edebilirsiniz.

► İşyeri kapatılmış olsa dahi, 5362 sayılı yasanın 61. maddesi gereği, bu hususu kayıtlı odaya bildirmeyen üyelerin, aidat borçlarından sorumluluğu devam etmektedir. Bu durum 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Kanunun’nda “Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı (odadaki) üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır.” şeklinde ifade edilmiştir.    

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...