YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

23 Ocak 2019 Çarşamba

016 Nolu Genelge 23.01.2019 (7161 SAYILI KANUN HK.)

 016 Nolu Genelge 23.01.2019 (7161 SAYILI KANUN HK.)
Bilindiği üzere, 7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanun ile getirilen sosyal güvenlik ile ilgili düzenlemeler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.
1. İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartları kısmen kolaylaştırılmıştır.
Kanunun 25. Maddesi ile 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50. Maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Kanunun yayımı tarihinden (18.01.2019’dan) sonra hizmet akdi feshedilenler için uygulanmak üzere,“prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilerek devamsızlık hallerinden kaynaklı işsizlik ödeneğinden yararlanamama durumu ortadan kaldırılarak işsizlik ödeneğinden yararlanma şartları kısmen kolaylaştırılmıştır.
2. Emekli ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için 1000 TL alt limit getirilmiştir.
Kanunun 42. Maddesi ile; 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 19. Maddesi ile Kanunun yayımı tarihini (18.01.2019) takip eden ilk ödeme döneminden geçerli olmak üzere malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibariyle yapılan ek ödemeler toplamının dosya bazında 1.000 TL’den az olamayacağı ve aradaki farkın Hazineden tahsil edileceği düzenlenmiştir.
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

015 Nolu Genelge 22.01.2019 (SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMİ)

015 Nolu Genelge 22.01.2019 (SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMİ)
Hatırlanacağı üzere, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatımı işlemi bedelleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenerek 9 Ocak 2019 Çarşamba günlü ve 30650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve durum ilgide kayıtlı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

Bu defa Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 17 Ocak 2019 günlü ve E.132205 sayılı yazıda;

“Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin14’üncü maddesi uyarınca, 2018 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31.12.2018 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak ila Mart aylarına isabet eden dönemde süre uzatım işleminin yapılması gerektiği,

Satış belgeleri için 1 Nisan 2019 Pazartesi günü akşamına kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınmasının mümkün olamayacağı ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye edecekleri, Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışının tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacağı ve satışa sunulan ürünlerin mülkiyetinin de kamuya geçirileceği,

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitirecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil)güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunmaları gerekeceği,

Mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan TAPDK logolu mevcut satış belgelerinin 2019 yılı süre uzatım işlemi esnasında Bakanlığın logolu satış belgeleri ile değiştirileceği,
Belirtilmektedir.
İlgili mevzuat kapsamında 2019 yılı satış belgesi süre uzatım işlemleri, https://www.tarimorman.gov.tr/TADB/Duyuru/204/2019-Yili-Satis-Belgesi-Sure-Uzatim-Islemine-Iliskin-Duyuru adresinde açıkça anlatıldığı üzere, tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan perakende satıcılar ile toptan satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini Ziraat Bankası kanalıyla Bakanlık hesabına yatırmalarının ardından Bakanlığın il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları şeklinde gerçekleştirilebilecektir.
Bilgilerinizi ve konunun ivedilikle odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

DAĞITIM:
                 Bilgi için:  
                 Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu
                 Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

014 Nolu Genelge 14.01.2019 (PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR)

014 Nolu Genelge 14.01.2019 (PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR)
Bilindiği üzere, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1/1/2019 tarihinden itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 25/12/2018 tarih ve 66745475-145.07-245766 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe konulmuş ve 28/12/2018 tarihli ve 121 sayılı genelgemizle teşkilatımıza duyurulmuştu.
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda ülke genelinde başlayan uygulamanın ilk dönemlerinde karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak bahse konu Usul ve Esasların yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olduğu belirtilerek, 9/1/2019 tarihli ve 66745475-145.07-6267 sayılı Olur ile “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur.   28/12/2018 tarihli ve 121 sayılı genelgemizde duyurulan hususlara ek olarak yapılan yeni düzenleme ile;
Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200x350 milimetre (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dâhil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler ücretsiz olarak verilecektir.
Plastik poşetlerin ücretli olarak satışı faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere istisnasız tüm satış noktalarında (tekstil, oyuncak, elektronik, unlu mamul, giyim, gıda vb.) 1/1/2019 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.
Çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan plastik poşetler, eczanelerde ilaç satışı dışında, satış noktalarında ise açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak dışında kullanıcıya veya tüketiciye ücretli veya ücretsiz olarak sağlanamayacaktır.
Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılacaktır. Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logoları poşetin tek yüzeyinin (sap hariç) alanının yüzde yirmisini geçemeyecektir. Ücrete tabi plastik poşetlerin çift kat kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olmak zorundadır. Bu şartları sağlayan plastik poşetler en geç 31/3/2019 tarihinden itibaren satışa sunulacaktır. Bu tarihten itibaren diğer poşetlerin satışına izin verilmeyecektir.
Çift kat kalınlığı 40 mikrondan daha küçük olanların (gıda hijyeni amaçlı verilenler ile eczanelerde ilaçların taşınması için verilenler hariç) satışına izin verilmeyecektir.
Satış noktaları, plastik poşete ikame olarak kağıt ve/veya bez ile file ve benzeti alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanını promosyon veya kampanyalar dahilinde kullanıcıya veya tüketiciye sağlayacaktır.
Satış noktaları; plastik poşet talep etmeyen kullanıcı/tüketicilere talepleri dışında plastik poşet satamayacak, tüketici veya kullanıcının kendisine ait taşıma ekipmanı ile alışveriş yapmasına engel olacak herhangi bir faaliyette bulunamayacaktır.


Satış noktaları tarafından yapılacak beyanlarda; temin edilen firma bilgisi (yurt içi ve yurtdışı), temin edilen plastik poşetin maliyeti, satılan plastik poşet adedi ve birim fiyatı yer alacaktır.
Barkod okuyucu sistemi bulunmayan satış noktalarında, satış belgelerinde plastik poşet kalemi ve adedi gösterilmek amacıyla yazar kasalarda gerekli düzenleme yapılacaktır.
Satış noktaları, satılan plastik poşetlere ilişkin, adet ve fiyat bilgisini satış belgelerinde gösterebilmek için gerekli altyapı çalışmalarını 31/3/2019 tarihine kadar tamamlayacaktır.
Bu kapsamda, plastik poşet üretici/ithalatçıları ile satış noktalarının söz konusu Usul ve Esaslarda yer alan hükümler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.


EKLER:

 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

013 Nolu Genelge 14.01.2019 (COSME KÜMELEME ÇAĞRISI)

 013 Nolu Genelge 14.01.2019 (COSME KÜMELEME ÇAĞRISI)
KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşullarının İyileştirilmesi” bileşeni kapsamında “Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı-European Cluster Excellence Programme” proje teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir.

Proje teklif çağrısının amacı, küme yönetimi mükemmelliğini güçlendirmek ve yeni bir “ClusterXchange” pilot programının uygulanması da dâhil olmak üzere Avrupa genelinde kümeler ve uzman eko sistemler arasındaki alışveriş ve stratejik ortaklıkları kolaylaştırmaktır. Yüksek kaliteli küme yönetimi ve kümeler arasındaki stratejik bağlantılar dünya standartlarında kümelenmelerin kilit unsurları olması nedeni ile bu çağrı kapsamında KOBİ rekabetçiliğini teşvik etmek ve işletmelerin kümelerin sunabileceği yenilik ve büyüme potansiyelini kullanarak küresel pazarlara başarı ile erişmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

 Ülkemizin programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması KOSGEB’in öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesini teminen, yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr adresine iletilmesi ülkemiz menfaatleri doğrultusunda KOSGEB tarafından gerekli adımların atılabilmesi açısından önem arz etmektedir.  
                                 
                                     Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini
                        rica ederiz.


012 Nolu Genelge 11.01.2019 (ESNAF KREDİLERİ FAİZ İNDİRİM ORANI)

012 Nolu Genelge 11.01.2019 (ESNAF KREDİLERİ FAİZ İNDİRİM ORANI)
Esnaf ve sanatkârlarının finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararlarıyla, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2019 yılına devreden krediler ile 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez. Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle veya ESKKK’ların kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere ilişkin 10/1/2019 tarihli ve 602 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 11 Ocak 2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Söz konusu Karara göre;

 1. 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devreden kredilere, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında kullandırılan krediler hariç olmak üzere, % 50 faiz indirim oranı,
 2. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Bakanlıkça kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkarlara bu Karar kapsamında 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılIna devreden krediler için % 100 faiz indirim oranı,
 3. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahipolan ve ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara bu Karar kapsamında 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için % 100 faiz indirim oranı uygulanacaktır. Bu destekten, son bir yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükelleflyetini sonlandıranlar faydalanamaz.
 4. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)  tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları durumunda 100.000.-TL’ye kadar % 100 faiz indirim oranı uygulanarak kredi kullandırılabilecektir. Bu imkandan bakiyesi 2019 yılına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamaz. Bu Karar kapsamında 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanır.
 5. Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30.000.-TL’ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için % 100 faiz indirim oranı uygulanacaktır.
  Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmayacaktır.
  Bu Karar kapsamında kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak bir yıllık süre içinde en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullandırılabilecektir.
  Başvuru tarihi itibarı ile son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkârlara bu Karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak esnaf ve sanatkârlardan, son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı konuda faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınacaktır.
  2016 yılında uygulamaya konan KOSGEB Sıfır Faizli işletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkârlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine ve/veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkârlar bu fıkra hükmünden istisnadır.
  Bu Karar kapsamında kullandırılacak krediyi talep eden esnaf ve/veya sanatkârdan, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu, esnaflık faaliyeti ile aynı meslek dalında tacir olmasını gerektirecek başka bir işle iştigal etmediğini ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı ve/veya sahibi olmadığını beyan eden bir taahhütname alınacaktır.

011 Nolu Genelge 10.01.2019 (KREDİ KARTI BORCU)

 011 Nolu Genelge 10.01.2019 (KREDİ KARTI BORCU)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.
Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlara mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için Ziraat Bankası tarafından yeni bir imkan getirildiği açıklanmıştır.
Bu çerçevede Ziraat Bankasınca yapılan basın açıklamasında;

 • Bireysel müşterilerin hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası’ndan alacakları  “Birleştiren İhtiyaç Kredisi” ile bu banka/bankalara olan nakit avans ve/veya kredi kartı borçlarının kapatılacağı,
 • Bu sayede, Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların kredi kartı borçlarının tek bir çatı altında toplanacağı,
 • Bireysel müşterilerin gelirlerine uygun ödeme planı altında 24 aya kadar yüzde 1.10, 60 aya kadar yüzde 1.20 faiz oranlarıyla 31 Aralık 2018’e kadar olan kredi kartı ve nakit avans borçlarının yapılandırılacağı,
 • Birleştiren ihtiyaç kredisi başvurularının Ziraat Bankası şubelerine yapılabileceği
  duyurulmuştur.

010 Nolu Genelge 09.01.2019 (2019 YILI SATIŞ BELGESİ BEDELLERİ)

 010 Nolu Genelge 09.01.2019 (2019 YILI SATIŞ BELGESİ BEDELLERİ)
7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatımı işlemi bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiş (TEBLİĞ NO: 2019/3) ve 9 Ocak 2019 Çarşamba günlü ve 30650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre;
a) Toptan satış belgeleri:                                                                        7.100,00-TL,
b) Perakende satış belgeleri:
1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde                 370,00-TL,
2) İlçe merkezlerinde                                                                                            250,00-TL,
3) Diğer mahallerde                                                                                             90,00-TL,
c) Açık içki satış belgeleri:
1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde                1.530,00-TL,
2) Diğer mahallerde                                                                                             590,00-TL,
ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:
1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde                3.750,00-TL,
2) Diğer mahallerde                                                                                             3.410,00-TL

Olarak belirlenmiştir.

14 Ocak 2019 Pazartesi

Halkbank’tan 100 bin TL sıfır faizli kredi!

Halkbank’tan 100 bin TL sıfır faizli kredi! Esnaf ve sanatkârlar bekliyordu
Halkbank'ın esnaf ve sânatkârlara vereceği krediyle ilgili detaylar resmi gazetede yayınlandı işte kredi hakkında bilmeniz gerekenler...

RESMİ Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, KOSGEB tarafından projeleri onaylanan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara da 100,000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi verilecek. 350 bin esnafın yararlanması beklenen kredide yüzde 50 faiz indirim uygulanacak. Esnafa yılın ilk 3 ayında 10 milyar lira, yılın tamamında ise toplam 22 milyar lira destek verilecek.
Halkbank tarafından Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2019 yılına devreden krediler ile 2019 yılı sonuna kadar TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK'lar kefaletiyle veya kefaletsiz olarak doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 2019 yılında geçerli olmak üzere yüzde 50 faiz indirim oranı uygulanacak.
Karar kapsamında, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkârlara, 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devredilen krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak.
Kararla, esnaf ve sanatkârlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30,000 TL’ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019'a devreden krediler için de yüzde 100 faiz indirimi uygulanması hüküm altına alındı.
Halkbank esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 milyar lira 'esnaf kredisi desteği' verecek.
Banka, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlattığı programla yaklaşık 350 bin esnafa ulaşacak.

"Poşet Kanunu" Ne Diyor?

Poşet için ücret uygulaması başladı! 
Peki "poşet kanunu" ne diyor?

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (10 Aralık 2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete) yürürlüğe girmesiyle, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetlerin satış noktalarında (toptan ve/veya perakende olarak mal, ürün satışını yapan mağaza, market ve benzeri satış yerleri) kullanıcıya veya tüketiciye ücreti karşılığı verilecektir.
Plastik poşetlerin ücretli olarak satışı, faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında (tekstil, oyuncak, elektronik, gıda ve benzeri) 1/1/2019 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek ve plastik poşetlere uygulanacak asgari ücret, adet başına vergiler dahil 25 kuruş olacaktır. Satış noktaları bu ücret içerisinden 15 kuruşu, 'Geri Kazanım Katılım Payı' olarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracaktır.
Ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin satış noktalarında 1/1/2019 tarihi itibariyle barkodlu olarak sunulması ve plastik poşet satışının yapıldığı işlemlere ait belgelerde satış kalemi ve adedinin gösterilmesi zorunludur. Ancak, satış noktaları, stoklarında bulunan barkodsuz plastik poşetlerin satışını 31/3/2019 tarihine kadar gerçekleştirebileceklerdir.
Satış noktaları, satılan plastik poşetlere ilişkin, adet ve fiyat bilgisini satış belgelerinde gösterebilmek için gerekli altyapı çalışmalarını 31/3/2019 tarihine kadar tamamlayacaklardır.
Bu usul ve esaslara göre, kullanım alanları ve malzeme özellikleri bakımından;
-Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,
-Plastik içeren malzemelerden, dokumalı veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler,
-Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler,
-Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler,
-Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler, (kuru temizleme, lostra ve benzeri),
-Kargo poşetleri,
-Gümrüksüz mağazadan alınan ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler,
kapsam dışındadır ve ücretlendirmeye tabi değildir.
Plastik poşetler, mesafeli satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemeyecek, ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemeyecektir.
Satış noktaları, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan plastik poşetleri açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak dışında kullanıcıya veya tüketiciye ücretli veya ücretsiz olarak sağlayamayacaktır.
Satışa tabi plastik poşetlerin birim satış bedelinin, plastik poşetin zorunlu giderlerinin (poşet maliyeti, vergiler ve Kanunun ekli (1) sayılı listesinde belirtilen geri kazanım katılım payının toplamı) üzerinde olması halinde, aradaki fark gelir olarak kabul edilecektir. Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği plastik poşetlerin satışından elde edilen gelir Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır.
Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon aracılığıyla belirlenecek ve her yıl için güncellenecektir.
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının  bendi uyarınca çok hafif plastik torbalar bu uygulamadan muaftır. Çok hafif plastik torbalar; kalınlığı çift kat 15 mikronun altında olan açık gıdalar için birincil ambalaj olarak veya bu gıdaların hijyeni için ihtiyaç duyulan plastik torbalar olarak tanımlanmıştır.
Düzenlemeye aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her m2 si için 10 TL idari para cezası verilecektir.
Satış noktaları, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan yükümlülükleri saklı kalmak koşulu ile plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla;
- 1/1/2019 tarihinden itibaren plastik poşetleri ücretsiz vermemekle ve tahsil edilen ücretleri satış belgelerinde adet bazlı göstermekle,
- Çevrenin korunması maksadıyla plastik poşetlerin satışına ilişkin tüketiciyi bilinçlendirme amaçlı yazılı, basılı görsel materyal kullanmakla,
- Bilgi Sistemine kayıt olmak, gerekli beyanları bilgi ve belgeleri ile birlikte bu sisteme yüklemekle,
- Plastik poşet satışı miktarı beyanına istinaden hesaplanacak geri kazanım katılım payı tutarını Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarmakla,
- Plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanını alternatif olarak tüketiciye sunmakla,
yükümlüdürler.

Diğer taraftan;
Üreticiler/ithalatçılar tarafından yapılacak beyanlarda; plastik poşetin adet, ağırlık, kalınlık, boyut, ambalaj malzemesi cinsi, firma bazında yurt içinde veya yurt dışında kime satıldığı yer alacaktır.
Satış noktaları tarafından yapılacak beyanlarda; temin edilen firma bilgisi (yurt içi ve yurt dışı), temin edilen plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlığı, satılan plastik poşet adedi ve birim fiyatı yer alacaktır.
Satış noktaları, plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden ayın biri ile on beşi arasında Bilgi Sistemi üzerinden yapacaktır.
Satış noktası tarafından yapılan beyanlara istinaden ödenecek geri kazanım katılım payı tutarı Bilgi Sisteminde hesaplanacaktır.
Satış noktası tarafından Bilgi Sistemine beyan edilen geri kazanım katılım payı, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır.
Çevre Kanunu’nun Ek 11 inci maddesi gereği, katılım payının beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilecektir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanacaktır. Süresinde ödenmeyen katılım payı Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir.
Bakanlık tarafından bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimler sırasında;
- Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere Kanun’un 20 nci maddesinin (g) bendi hükmü uyarınca 6.000 Türk Lirası,
- Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere Kanun’un 20 nci maddesinin (z) bendi hükmü uyarınca geri kazanım katılım payı tutarının %20 fazlası,
- Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilen satış noktalarına Kanun’un 20 nci maddesinin (bb) bendi hükmü uyarınca depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk Lirası, idari para cezası uygulanacaktır.
Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanun’unun 26 ncı maddesi doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

TAPDK ürünleri satış ruhsatı yenileme uyarısı - 2019

Başkan BEYEN, TAPDK ürünleri satış ruhsatı yenileme uyarısı yaptı.
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Beyen, tütün ve alkol satış belgeleri yenilemesi için son müracaat tarihinin 31 Mart 2019 olduğunu bildirildi. Bu süre içerisinde belgelerini yenilemeyen işletmecilerin ruhsatlarının iptal olacağını söyledi.
TAPDK tütün ve alkol satış belgeleri için, satıcıların 01 Ocak - 31 Mart 2019 tarihleri arasında, belge yenilemeleri gerektiği bildiren Oda Başkanı Beyen, belgelerini yenilemek isteyen işletmecilerin, T.C. Ziraat Bankası’na  ilgili tutarı yatırdıktan sonra işyeri açma ruhsatı aslı , fotokopisi  veya gerekçelendirme yazısı ile satış belgelerinin aslını da alarak Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası’na  başvurmaları halinde kayıtlı esnaflarımıza yardımcı olunacağını belirtirken bu  süre zarfında işlem yapmayan satıcıların belgelerinin iptal olacağını da tekrar hatırlattı.

Süre uzatım işlemini gerçekleştirmeyen satıcıların belgeleri ‘Kurum hesabına işlem bedelini yatırmış olsalar dahi’ geçerliliğini yitirecektir. Satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar takip eden yılın ocak ayı başından mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadır. Süre uzatım işlemi; işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan süre uzatım işlem bedelinin, kurum sicil numarası ile banka hesabına yatırılmasıyla yapılmaktadır. Süresi içerisinde süre uzatım işlemini yaptırmayan satıcıların satış belgeleri, süre uzatım işleminin son gününden itibaren otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder. Bu kapsamdaki satıcılar, süre uzatım tarihinin bitimini müteakiben ürün satın alamaz ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde, ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecburdur. Belirtilen süre zarfında süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyetine devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları zorunludur.8 Ocak 2019 Salı

007 Nolu Genelge 04.01.2019 (7143 SAYILI KANUN SÜRE UZATIMI HK.)

 007 Nolu Genelge 04.01.2019 (7143 SAYILI KANUN SÜRE UZATIMI HK.)
Vergi, sosyal güvenlik primi ve kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasını öngören 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu düzenlemenin yıllık aidatlara ilişkin ayrıntıları ilgide kayıtlı genelgemiz ile tüm teşkilatımıza duyurulmuştu.
Bu defa, Konfederasyonumuzun başvurusu üzerine 28 Aralık 2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesi ile 7143 sayılı Kanuna Geçici 2 inci madde eklenmiş ve 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırma başvurusunda bulunan ancak ödemesi gereken tutarları ödemeyerek yapılandırması bozulanlara, 28 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ödemesi gerekip te ödenmemiş tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödemek şartıyla yapılandırmalarının devam etmesine imkan sağlanmıştır.
Ayrıca, 7143 sayılı Kanun kapsamında; 2018 yılı Aralık ayı ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.
Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

005 Nolu Genelge 03.01.2019 (VERGİ DÜZENLEMELERİ HK.)

 005 Nolu Genelge 03.01.2019 (VERGİ DÜZENLEMELERİ HK.)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

004 Nolu Genelge 02.01.2019 (KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT)

004 Nolu Genelge 02.01.2019 (KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT)
27/12/2018  tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca asgari ücret, 01/01/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında günlük brüt 85,28 - TL (seksen beş lira yirmi sekiz kuruş) olarak belirlenmiştir.

Buna göre, asgari ücret 01/01/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında aylık brüt 2.558,40-TL olacaktır.

Kayıt Ücreti ve yıllık aidatların 01/01/2019 – 31/12/2019 dönemini kapsayacak uygulama esasları ilgili yönetmelik hükümlerine göre Konfederasyonumuzca belirlenmiş olup yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve genelgenin süratle odalarınıza iletilmesini ve uygulamanın mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi hususunda gereğini önemle rica ederiz.


EKLER:


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

003 Nolu Genelge 02.01.2019 (KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)

003 Nolu Genelge 02.01.2019 (KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)
Bilindiği üzere; esnaf ve sanatkarlarımız, 5362 sayılı Kanunun 75’inci maddesi uyarınca çıkarılarak 14/02/2008 tarih ve 26787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde ilgili meslek kuruluşuna kayıt ücreti ve yıllık aidat yükümlülüklerini yerine getirmektedirler.

Kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesinin; daha kolay, anlaşılır ve belirgin olması, günümüzün ekonomik ve sosyal koşullarına uygun hale getirilmesi, hakkaniyet ve adalet ilkelerinin gözetilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığının da uygun görüşü alınarak Konfederasyonumuzca söz konusu Yönetmeliğin 7’inci maddesi değiştirilerek 31/12/2018 tarih ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

            Bilgilerinizi  rica ederiz.


DAĞITIM:   Bilgi İçin  Tüm Federasyonlara

 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

002 Nolu Genelge 02.01.2019 (SİCİL HARÇ TARİFESİ)

002 Nolu Genelge 02.01.2019 (SİCİL HARÇ TARİFESİ)
Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 69 uncu maddesi gereğince, esnaf ve sanatkarlarımız “Esnaf ve Sanatkar Sicili” ile ilgili işlemlerde 492 sayılı Harçlar Kanununun Ticaret Sicili Harçları hükümlerine göre hesap edilecek harcın yarısını ödemektedirler.  
31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 82 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2018 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (%23,73) arttırılmıştır.
            Bu doğrultuda esnaf ve sanatkarlarımızın sicil işlemleri sırasında ödeyecekleri harçların tutarları yeniden hesaplanarak ilişik listede “PARANTEZ İÇERİSİNDE” belirtilmiştir.  
            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

EKLER:
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

001 Nolu Genelge 02.01.2019 (KAPASİTE RAPORU TASDİK ÜCRETİ)

001 Nolu Genelge 02.01.2019 (KAPASİTE RAPORU TASDİK ÜCRETİ)
Bilindiği üzere; asgari ücrette yapılan her değişiklikten sonra 5362 sayılı Kanun gereği kayıt ücretleri, yıllık aidatlar ve hizmet karşılığında tahsil edilen ücretler Konfederasyonumuzca yeniden belirlenmektedir.
Buna istinaden 2019 yılı için uygulanacak kayıt ücreti, yıllık aidat ile hizmet karşılığında tahsil edilecek ücretlere ilişkin genelge hazırlanarak Konfederasyonumuzca teşkilatımıza duyurulmuştur.
Buna göre 01/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak ve esnafın sermaye kıymetler durumuna bağlı olarak iki farklı şekilde belirlenen kapasite raporu ücretleri aşağıda belirtilmektedir.
-      Kapasite raporunun sermaye-kıymetler durumu bölümünde belirtilen toplamın binde onu, yıllık aidat miktarının yarısını geçmiyor ise; kapasite raporu onay ücretisermaye-kıymetler durumu toplamının binde onu olarak uygulanacaktır.
-      Sermaye-kıymetler toplamının binde onu, yıllık aidat miktarının yarısını geçiyor ise; kapasite raporu onay ücreti, aşağıda gruplar halinde yer alan yıllık aidatların yarısı nispetinde tahsil edilecektir.

Alınacak Kapasite Raporu Tasdik Ücreti
I.GRUP İLLERDE;

Ankara, İstanbul, İzmir İlleri ile bu illerin  büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil ( tüm ) ilçelerinde
175,00.- TL ( 350 TL / 2)
II.GRUP İLLERDE;

Ankara, İstanbul, İzmir İlleri ile kalkınmada öncelikli iller dışında kalan iller ile  bu illerin merkez ilçelerinde ve büyükşehir belediyesi sınırlarına  dâhil tüm  ilçelerinde


150,00.-TL( 300 TL / 2 )
Merkez İlçe Haricindeki Diğer İlçelerinde
128,00- TL( 256 TL / 2)
III.GRUP İLLERDE;

Büyükşehir statüsünde bulunan kalkınmada öncelikli illerin büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil ( tüm ) ilçelerinde

128,00.- TL ( 256 TL / 2)
Diğer Kalkınmada Öncelikli İllerin Merkez ve Tüm ilçelerinde
128,00.-TL ( 256 TL / 2)


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...