YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

13 Şubat 2019 Çarşamba

029 Nolu Genelge 12.02.2019 (ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİNİN DEVRİ)

İLGİ:    a)  06/02/2019 tarihli ve 285/32472 sayılı talimat.
            b) TNB’nin 07/02/2019 tarihli ve 1532 sayılı yazısı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Konfederasyonumuza gönderilen 08/02/2019 tarihli ve 33990 sayılı yazıda;
İlgi (a) sayılı talimatla, hak mahrumiyeti eklenmesi, kaldırılması veya güncelleme işlemleri ile muvafakat işlemlerinin 07 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Ankara ve Samsun illerinde, 14 Şubat 2019 tarihi itibarıyla da ülke genelinde Türkiye Noterler Birliği (TNB) koordinesinde noterliklerce yapılmaya başlanacağının bildirildiği,
Ancak, Türkiye Noterler Birliği’nden alınan ilgi (b) sayılı yazıda, Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşlarınca posta yoluyla gelen evrak sayısının oldukça yüksek olduğu, bu kapsamda Birliklerine posta yoluyla gelecek evrakın da çok sayıda olacağından, işlemlerin TNB tarafından yerine getirilmesinde fiili yetersizliklerin oluşacağı, bu nedenle de posta yoluyla gelen taleplerin bir müddet daha trafik tescil kuruluşlarınca yapılması yönünde talepte bulunulduğu,
belirtilerek,
İlgi (b) sayılı talebin değerlendirilmesi sonucunda;  
 1. Satış iptalleri ve hurdayı geri alma işlemlerinin ilgi (a) sayılı talimatta belirtildiği şekilde Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılmaya devam edileceği,
 2. Elden veya posta yoluyla gelen hak mahrumiyeti eklenmesi, kaldırılması veya güncelleme işlemleri ile muvafakat işlemlerinin10/04/2019 tarihine kadar trafik tescil kuruluşlarınca yapılmaya devam edileceği,
 3. Bu süre içerisinde ilgililer tarafından noterliklere elden getirilen hak mahrumiyeti eklenmesi, kaldırılması veya güncelleme işlemleri ile muvafakat işlemlerinin noterliklerce de yapılabileceği,
              ç10/04/2019 tarihine kadar hak mahrumiyeti eklenmesi, kaldırılması veya güncelleme işlemleri ile muvafakat işlemlerinin hem trafik tescil kuruluşlarınca hem de noterliklerce yapılabileceğinden,  işlem yapılırken mükerrer kayıt oluşmaması için evrak tarihi, sayısı ve ekleyen birim alanlarının doldurulmasına özen gösterilmesi gerektiği, bildirilmiştir.
  Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

026 Nolu Genelge 07.02.2019 (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ (IOHS) HİBE PROGRAMI)

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı’na dair detaylı bilgi ve Program Rehberihttp://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=148 sayfasında yayınlanmaktadır.
Söz konusu Rehbere göre; 3 milyon Avro maden sektörü ve 3 milyon Avro çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerineyönelik olarak verilmek üzere toplam 6 milyon Avro iş sağlığı ve güvenliği koşullarının (İSG) iyileştirilmesi ve ilgili tarafların İSG alanındaki yetkinliklerinin artırılmasını sağlayacak çalışmaların yürütülmesi amacıyla geliştirilecek projelere hibe olarak kullandırılacaktır. 
Program kapsamında verilecek hibelerin minimum tutarı 75 bin Avro maksimum tutarı ise 200 bin Avro olup,  projelerin süresinin 12 aydan az, 18 aydan fazla olmaması gerekmektedir. Öte yandan anılan hibe programlarına esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarımızın başvurması da mümkün olup, ancak çok tehlikeli sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara yönelik faaliyetler hibe kapsamında uygun olarak kabul edilmektedir.
Projelere başvuru ve uygulama sürecine dair detaylar ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

TARİH
SAAT
 1. Sözleşme makamından açıklama talep edilmesi
11.02.2019
-
 1. Sözleşme makamının açıklamaları yayınlaması
21.02.2019
-
 1. Konsept notların Sözleşme Makamına sunulması
04.03.2019
16:00
 1. Aşama 1: Konsept notların değerlendirilmesi ve kabul edilen başvurulara dair idari prosedürlerin gerçekleştirilmesi
30.10.2019
-
 1. Tam başvuruların yapılması için seçilen projelerin davet edilmesi
01.11.2019
-
 1. Tam başvuruların yapılması
16.12.2019
16:00
 1. Aşama 2: Tam başvuruların değerlendirilmesi ve kabul edilen başvurulara dair idari prosedürlerin gerçekleştirilmesi
21.08.2020
-
 1. Aşama 3: Kabul edilen başvuruların duyurulması
17.02.2021
-
 1. Sözleşme imzalanması
25.03.2021
-


Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

025 Nolu Genelge 05.02.2019 (PLASTİK POŞET BEYANI HK.)

Bilindiği üzere, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1/1/2019 tarihinden itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 25/12/2018 tarih ve 66745475-145.07-245766 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe konulmuş ve 28/12/2018 tarihli ve 121 sayılı genelgemizle teşkilatımıza duyurulmuştu.
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda ülke genelinde başlayan uygulamanın ilk dönemlerinde karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak bahse konu Usul ve Esasların yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olduğu belirtilerek, 9/1/2019 tarihli ve 66745475-145.07-6267 sayılı Olur ile “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yeniden düzenlenmiş ve 28/12/2018 tarihli ve 121 sayılı genelgemizde duyurulan hususlara ek olarak yapılan yeni düzenlemeler de 14/01/2019 tarihli ve 14 sayılı genelgemizle teşkilatımıza bildirilmişti.
Usul ve Esaslarda Bakanlık ve il müdürlüklerinin, plastik poşet üreticileri ve satış noktalarının bildirim ve beyanlarını yapmalarını sağlamak için çevrimiçi programı hazırlayacağı ve kullanıma sunacağı öngörülmüştü. Bu çerçevede Bakanlık tarafından ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin beyanlarının verilebilmesini teminen çevrimiçi sistem kurularak interaktif vergi dairesi ve e-devlet üzerinden beyanların verilebilmesine olanak sağlanmıştır.
Satış noktaları, plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden ayın biri ile on beşi arasında Bilgi Sistemi üzerinden yapacaktır. (Örneğin; ücretlendirmeye tabi plastik poşetlerin Ocak ayına ait beyanları 15 Şubat 2019 tarihine kadar interaktif vergi dairesi ve e-devlet üzerinden yapılabilecektir.)
Satış noktası tarafından yapılan beyanlara istinaden ödenecek geri kazanım katılım payı tutarı Bilgi Sisteminde hesaplanacaktır.
Satış noktası tarafından Bilgi Sistemine beyan edilen geri kazanım katılım payı, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır.

Beyanların nasıl yapılacağına ilişkin kılavuzlara https://www.csb.gov.tr/plastik-poset-beyani-i-90306 internet adresinden ulaşılabilecektir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

024 Nolu Genelge 05.02.2019 (2019 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ)

Bilindiği üzere; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından her yıl, her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir.
Bu bağlamda; mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler ile kamu kurumları, verimliliği artırmaya yönelik projeleri ile başvuruda bulunabilecektir.  
Bu kapsamda; ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak isteyenlerin,https://sgm.sanayi.gov.tr/page.html?sayfaId=23dd5214-7427-4307-932c-e49abc94e66c&lang=tr adresinde yer alan “Başvuru Formu”nu               11 Mart 2019 tarihine kadar doldurması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

023 Nolu Genelge 04.02.2019 (ELEKTRİK BAĞLANTI BİLDİRİMİ HK.)

Bilindiği üzere, Konfederasyonumuz Yönetim Kurulunun 22/04/2015 tarihli ve (15) sayılı toplantısında alınan (2) nolu karar ile; “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 11 ve 15’inci maddeleri gereğince, elektrikle ilgili fen adamlarının kullanmak zorunda oldukları “İşe Başlama” ve “İş Bitimi” belgelerinin, 5362 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesi uyarınca Konfederasyonumuzca bastırılması, bastırılan bu belgelerin Türkiye Elektrik, Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonuna bağlı odalara olduğu gibi elektrikçiler odası bulunmayan yerlerdeki karma odalara da doğrudan Federasyon aracılığıyla dağıtılmasının uygun bulunduğu ilgi (a) da kayıtlı genelgemizle teşkilatımıza bildirilmiştir.

Konfederasyonumuza yapılan yazılı ve sözlü başvurular ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün ilgi (b) de kayıtlı yazısında belirtilen hususlar dikkate alınarak, “Elektrik Bağlantı Bildirimi (İşe Başlama - İş Bitimi)” evrakının dağıtımı konusunda, hem uygulama birliğinin sağlanması hem de Karma Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile bu Karma Odaların üyelerinin belge temininde yaşadıkları aksaklık ve mağduriyetlerin giderilmesi için; Konfederasyonumuzca bastırılacak “İşe Başlama” ve “İş Bitimi” evrakının Türkiye Elektrik, Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu aracılığıyla bu Federasyona bağlı odalara, karma odalara ise bağlı bulundukları birliklerce dağıtılmasına, Konfederasyonumuz Yönetim Kurulunun 31/01/2019 tarihli ve (08) sayılı toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir.


Bu bağlamda; Konfederasyonumuzun ilgi (a) da kayıtlı genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

021 Nolu Genelge 01.02.2019 (7162 SAYILI KANUN

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

020 Nolu Genelge 31.01.2019 (İŞVEREN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ)

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

019 Nolu Genelge 30.01.2019 (TÜRK GIDA KODEKSİ ET, HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ)

Çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları, mekanik ayrılmış kanatlı eti ve et ürünlerinin tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin hususları belirlemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği (No: 2018/52)”, 29 Ocak 2019 tarihli ve 30670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Tebliğ’de, çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları, mekanik ayrılmış kanatlı eti ve et ürünleri kapsama alınmışken, et özütleri, eritilmiş hayvansal yağ, donyağı, jelatin, tuzlanmış veya kurutulmuş kan, tuzlanmış veya kurutulmuş kan plazması kapsam dışı bırakılmıştır.
Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde farklı hayvan türlerine ait etlerin karıştırılarak elde edilmesinde geçerli kurallar belirlenmiştir.
Buna göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvan karkas etleri birbirleriyle; kanatlı hayvan türlerinden elde edilen karkas etleri birbirleriyle karıştırılabilecektir. Bunlar dışındaki farklı hayvan türlerine ait karkas etleri birbirleriyle karıştırılamayacaktır. Ancak sadece üretim teknolojisi gereği kanatlı eti ürünlerine kırmızı et ve/veya yağı karıştırılabilecektir.
Tebliğ kapsamına girmeyen mantı, içli köfte, çiğ köfte, kadınbudu köfte, lahmacun, pide, kebap, pizza gibi yemek, hazır yemek, tabldot yemek ve mezelerin üretiminde kullanılan çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma ve et ürünleri, bu Tebliğe uygun olacaktır.
Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere dışarıdan et proteini katılamayacaktır.
Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri yatay gıda kodeksi hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile coğrafi işaret tescilinde belirtilen özelliklere göre piyasaya arz edilecektir. Ancak ürünlerde kullanılan çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri için Tebliğ ile belirlenen ürün özellikleri aranacaktır.
Lokanta, restoran, otel ve hazır yemek üreten işletmeler gibi son tüketiciye yemek hizmeti veren işletmelere veya doğrudan son tüketiciye mekanik ayrılmış kırmızı et ve mekanik ayrılmış kanatlı eti satışı yapılamayacak ve bu işletmelerde mekanik ayrılmış kırmızı et ve mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanılamayacaktır.
Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde mekanik ayrılmış kırmızı etler kullanılamayacaktır. Ancak ihracat amaçlı üretilmiş olan mekanik ayrılmış kırmızı etlerin ve ürünlerinin, yurt içinde onaylı işletmeler arası sevkiyatına ihracat yapılması kaydıyla izin verilecektir.
Çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan kurallara uygun olarak elde edilecektir.

Sakatat; çiğ halde piyasaya arz edilebilecek veya kokoreç üretiminde veya jöle işkembe, füme dil, ciğer pate gibi sakatattan üretilen et ürünlerinde hammadde olarak kullanılabilecektir.
Dilli salam üretiminde dil, emülsifiye et ürünleri üretiminde baş eti hariç olmak üzere; sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk, pastırma, kavurma, kıyma kavurma, jambon, köfte, kanatlı köfte, döner, kanatlı döner, mergez ve emülsifiye et ürünlerine sakatat katılamayacaktır.
Çiğ etler ve sakatat birbiriyle temas etmeyecek şekilde muhafaza edilerek sevk ve piyasaya arz edilecektir.
Çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri, kendine has tat, koku, görünüş ve yapıda olacaktır. Ürünler bozulmuş olmayacak ve bozulmayı baskılayacak herhangi bir işlem veya madde uygulanmış olamayacaktır.
Kanatlı eti ürünlerinin üretiminde kanatlı derisi kullanılabilecektir.
Tebliğ kapsamında yer alan hazırlanmış et karışımları ile köfte, döner ve emülsifiye et ürünlerinin üretiminde bileşen olarak bitkisel sıvı yağ kullanılabilecektir.
Perakende işletmelerde hazırlanmış et karışımı olarak sadece pişmemiş köfte ve yöresel ürünler (tantuni, kilis tava, kağıt kebabı gibi); büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan karkas etlerinden günlük olarak üretilip, satışa sunulabilecektir.
Kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları (köfte ve yöresel ürünler hariç) ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları üretimi ise sadece tüketici talebi üzerine anında hazırlanacaktır.
Çiğ kanatlı etleri hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilecek ve perakendeci tarafından ambalaj bütünlüğü bozulmadan son tüketiciye sunulacaktır. Satın alınan hazır ambalajlı kanatlı etleri, tüketici talebi doğrultusunda anında parçalanabilecektir.
Lokanta, restoran, otel gibi hazır yemek hizmeti veren işletmeler son tüketiciye dökme olarak çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma ve hazırlanmış et karışımları satışı yapamayacaktır.
Tebliğ hükümleri saklı kalmak kaydıyla çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma ve hazırlanmış et karışımlarının üretimi ve satışında; farklı hayvan türlerine ait etler birbirinden ve diğer gıdalardan ayrı olarak üretilerek satışa sunulacaktır.
Çiğ kırmızı et, kıyma ve hazırlanmış kırmızı et karışımları özel ürün özelliklerinin de belirlendiği tebliğe göre, kıymanın bileşimi Tebliğ ekinde belirtilen özelliklere uygun olacaktır.
Kıymadan elde edilen hazırlanmış kırmızı et karışımlarının içerdiği yağ oranı kütlece en çok %25 ve tuz oranı kütlece en çok %2 olacaktır.
Köfte, kanatlı köfte, döner, kanatlı eti döneri, sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk ve pastırmaya hayvansal olmayan proteinler, nişasta, soya ve soya ürünleri kullanılamayacaktır. Ancak köftede ve kanatlı köftede baharat, ekmek ve galeta unu kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda %5’i; döner, kanatlı eti döneri, sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk ve pastırmada baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamı kütlece % 1’i aşmaması gerekecektir.
Döner piyasaya sunuluş şekline göre;
Yaprak döner: Üretiminde kırmızı et olarak sadece yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı etin kullanıldığı döneri,
Kıyma döner: Üretiminde kırmızı et olarak en çok %90 oranında kıymanın ve en az %10 oranında yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı etin kullanıldığı döneri,
Karışık döner: Üretiminde kırmızı et olarak en az %60 oranında yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı et ve en çok %40 oranında kıymanın kullanıldığı döneri, ifade edecektir.
Dönerin içerdiği yağ oranı kütlece en çok %25, tuz oranı kütlece en çok %2 olacaktır, döner üretiminde hayvansal olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri kullanılamayacaktır. Ancak baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda %1’i aşmaması gerekecektir.
Çiğ dönerin perakende satış noktasındaki raf ömrü, pişirme işlemi başladığı andan itibaren en fazla 12 saat olacaktır.
Perakende işletmelerde sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk, pastırma, sosis, salam gibi et ürünleri üretilemeyecektir.
Dondurulmuş olarak piyasaya arz edilen çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları ve MAKE’nin etiketinde “Çözündürüldükten sonra tekrar dondurulmaz.” ifadesi yer alacaktır. Bu ürünler ambalaj bütünlüğü bozulmadan piyasaya arz edilecek ve ambalaj büyüklüğü gıda işletmecisi tarafından bu amacı karşılayacak şekilde belirlenecektir.
Bu Tebliğ ile 5/12/2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74) yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/12/2019 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayacaklardır.
Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri; bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74) hükümlerine uyacaklardır.
Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğ’in  titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz. 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...