YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

12 Mart 2019 Salı

042 Nolu Genelge 07.03.2019 (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP))

 042 Nolu Genelge 07.03.2019 (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP))
İLGİ      : a) 30/11/2018 tarihli ve 110 sayılı genelgemiz.      
               b) T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünün    
        21/12/2018 tarihli yazısı.

Bilindiği üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları yazışmalarını ve tebligatlarını, kağıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman kayıplarının azaltılması, resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılmasına olanak sağlayan KEP sistemiyle yapmaya başlamışlardır.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından KEP ile gönderilen yazıların ve tebligatların ESOB ve Federasyonlarımıza ulaşmasında sorun ve gecikmeler yaşandığı tesbit edilmiştir.

Bu itibarla, yapılan is ve işlemlerde herhangi bir gecikmeye ve mağduriyete yol açmamak için Birliklerimizin ve Federasyonlarımızın kayıtlı elektronik postalarını ivedilikle temin edip KEP adreslerini acilen Konfederasyonumuza bildirmeleri (bimgenel@tesk.org.tr veya fax ile) gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

041 Nolu Genelge 05.03.2019 (AHİLİK KUTLAMA TARİHİ HK.)

041 Nolu Genelge 05.03.2019 (AHİLİK KUTLAMA TARİHİ HK.)

Bilindiği üzere, Ahilik Kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkarlar ile bunların teşkilatlarında yaşatılması için yapılan Ahilik Haftası kutlamalarının usul ve esaslarını belirlemek üzere Bakanlığımızca hazırlanan “Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği” 13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin “Ahilik Kutlamaları” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında: “Ahilik Haftası etkinlikleri, her yıl Eylül ayı içerisinde Kurulca belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunun, 25 Şubat 2019 tarihli ve 2019/01 sayılı toplantısında alınan karar gereğince; 2019 yılında yapılacak olan 32. Ahilik Haftası Kutlamaları; Kırşehir merkez olmak üzere 81 ilimizde 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Bununla birlikte, Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek resmi kutlama programı ise bilahare teşkilatımıza duyurulacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

040 Nolu Genelge 01.03.2019 (7166 SAYILI KANUN)

 040 Nolu Genelge 01.03.2019 (7166 SAYILI KANUN)
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

038 Nolu Genelge 01.03.2019 (7166 SAYILI KANUN HK.)

 038 Nolu Genelge 01.03.2019 (7166 SAYILI KANUN HK.)
Bilindiği üzere, 7166 sayılı “Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 22 Şubat 2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile;  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun  geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere 7166 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen bir fıkra ile işverenlere 7103 sayılı Kanun ile getirilen prim teşvikine ilave olarak ücret desteği sağlanması öngörülmektedir.

7103 sayılı Kanun sağlanan; ilaveten prim teşvikine ilave olarak 7166 sayılı Kanun ile getirilen ücret desteğinden yararlanabilmek için sigortalıların:

  • 1/2/2019 ile 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,
  • 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında çalıştırılması,
  • 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun        4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması,
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılması,
Şartlarının gerçekleşmesi halinde;
7103 prim desteğine ilaveten, işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayılarının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere işverene ücret desteği olarak ayrıca sağlanacaktır. Bu kapsamda işverene sağlanan ücret desteği işverene nakit olarak ödenmeyecek olup, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecektir.
      
         Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

037 Nolu Genelge 28.02.2019 (ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK)

 037 Nolu Genelge 28.02.2019 (ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK)
Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Şubat 2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanun ile 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nda düzenleme yapılmıştır.
Buna göre; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi “bu Kanun kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerinin veya tamir ve ayarlarının Bakanlığın yetki belgesini taşımayan kişilerce yapılması” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye (h) bendi eklenerek “Ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve ayarını yapmak için Bakanlık tarafından yetkilendirilen servislerin, yetki kapsamındaki hizmetlerde ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı faaliyette bulunması,” da yasaklar kapsamına alınmıştır.
3516 sayılı Kanun’un 15 inci maddesinin birinci fıkrasının;
(c) bendinde yapılan değişiklikle, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verileceği, ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceği,
(d) bendinde yapılan değişiklikle, yetkisiz olduğu halde, bu Kanun kapsamına giren ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve ayarını yapan kişiye, ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verileceği,
(e) bendinde yapılan değişiklikle, ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre ikiyüz Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verileceği, ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceği,
öngörülmüştür.
Aynı fıkraya eklenen;
(h) bendi ile, ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve ayarını yapmak için Bakanlık tarafından yetkilendirilen servislerin, yetki kapsamındaki hizmetlerde ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı faaliyette bulunması halinde ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verileceği,
(i) bendi ile, uluslararası birimler sistemine göre yapılmamış olan veya bu sisteme göre imal edilmiş olmakla beraber nitelikleri bakımından bu Kanun hükümlerine uygun bulunmayan ölçü ve ölçü aletlerini ticaret maksadıyla imal eden, ithal eden, satan, satışa arz eden, satın alan veya bulunduran kişiye onbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verileceği, ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceği,
(j) bendi ile, damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanan kişiye bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verileceği, ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceği,
hüküm altına alınmıştır.
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve hapis cezaları idari para cezasına çevrilerek buna ilişkin düzenleme 15 inci maddede yapılmıştır.
3516 sayılı Kanuna GEÇİCİ MADDE 3 eklenerek; 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine giren fiilleri (damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanmak) 1/12/2018 tarihinden önce işleyenler hakkında bu bent hükümlerinin uygulanmayacağı, bu kapsamdaki ölçü aletleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (28/02/2019) doksan gün içinde periyodik muayene başvurusunda bulunanların muayene ve damgası yapıldıktan sonra söz konusu ölçü aletlerini kullanabilecekleri, bu süre içinde periyodik muayene için başvuruda bulunmayanların ise söz konusu ölçü aletini kullanamayacağı, kullananlar hakkında belirtilen bent (15 inci maddenin c bendi) uyarınca işlem yapılacağı. belirtilmiştir.
Bilgilerinizi ve söz konusu Kanun’un titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.

EKLER:Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

036 Nolu Genelge 27.02.2019 (ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)

 036 Nolu Genelge 27.02.2019 (ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Şubat 2019 tarihli ve 30699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna göre, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, damga süresinin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi gerekmektedir. Müracaatlar Bakanlık internet sitesi (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi.net uygulaması https://msu.sanayi.gov.tr) veya e-devlet sistemi üzerinden yapılabilecektir.
Damgaları sökülerek tamir ve ayarı yapılan sabit ve sökülüp taşınması zor sayaçlar, tamirden hemen sonra ilk muayene yaptırılması mümkün değilse, yetki belgesine sahip kişi tarafından geçici damgayla damgalanacaktır. Geçici damga süresi, geçici damganın yapıldığı günü takip eden gün birinci gün sayılmak üzere 15 gün olacaktır. Geçici damga süresi içinde sayaç kullanıcıları tarafından Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına muayene ve damgalama işlemleri için müracaat edilmesi zorunludur. 15 inci günün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilecektir. Müracaatlar, Bakanlık internet sitesi veya e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcılara damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu ölçü aletlerinin, müracaat tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde muayenelerinin yapılması zorunludur.
Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmeliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.

EKLER:


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

035 Nolu Genelge 26.02.2019 (BANKALARIN KREDİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK HK.)

 035 Nolu Genelge 26.02.2019 (BANKALARIN KREDİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK HK.)
EKİ: Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik Taksit Sınır Tablosu
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

033 Nolu Genelge 22.02.2019 (PLASTİK POŞET BEYANI HK.)

 033 Nolu Genelge 22.02.2019 (PLASTİK POŞET BEYANI HK.)
Bilindiği üzere, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1/1/2019 tarihinden itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 25/12/2018 tarih ve 66745475-145.07-245766 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe konulmuş ve 28/12/2018 tarihli ve 121 sayılı genelgemizle teşkilatımıza duyurulmuştu.
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda ülke genelinde başlayan uygulamanın ilk dönemlerinde karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak bahse konu Usul ve Esasların yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olduğu belirtilerek, 9/1/2019 tarihli ve 66745475-145.07-6267 sayılı Olur ile “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yeniden düzenlenmiş ve 28/12/2018 tarihli ve 121 sayılı genelgemizde duyurulan hususlara ek olarak yapılan yeni düzenlemeler de 14/01/2019 tarihli ve 14 sayılı genelgemizle teşkilatımıza bildirilmişti.
Usul ve Esaslarda Bakanlık ve il müdürlüklerinin, plastik poşet üreticileri ve satış noktalarının bildirim ve beyanlarını yapmalarını sağlamak için çevrimiçi programı hazırlayacağı ve kullanıma sunacağı öngörülmüştü. Bu çerçevede Bakanlık tarafından ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin beyanlarının verilebilmesini teminen çevrimiçi sistem kurularak interaktif vergi dairesi ve e-devlet üzerinden beyanların verilebilmesine olanak sağlandığı, satış noktalarının, plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden ayın biri ile on beşi arasında Bilgi Sistemi üzerinden yapacağı 05/02/2019 tarihli ve 25 sayılı genelgemizle teşkilatımıza iletilmişti.
Bildirimlere ilişkin uygulamanın yeni başlaması, yaşanan yoğunluk ve bildirim döneminin süresi dikkate alınarak, 22/02/2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan “7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek11 inci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılarak;
-           Geri kazanım katılım paylarının, ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödeneceği,  katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiğinin ilgiliye tebliğ edileceği, süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edileceği, bu madde kapsamında tahsil edilen tutarların genel bütçeye gelir kaydedileceği,
-           Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olduğu,
-           Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılındığı,
-           2872 sayılı Kanun’a geçici madde eklenerek, Kanun’un Ek 11’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannamelerin 24/4/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar verileceği ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım paylarının da 30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

030 Nolu Genelge 15.02.2019 (ESNAF VE SANATKAR MESLEK KOLLARI)

 030 Nolu Genelge 15.02.2019 (ESNAF VE SANATKAR MESLEK KOLLARI)
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63’üncü maddesiyle yetkili kılınan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 30/01/2019 tarih ve 3 No’lu Kararıyla “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları” yeniden belirlenerek 13 Şubat 2019 Çarşamba günlü ve 30685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış,

Bu çerçevede 21/05/2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 No’lu Koordinasyon Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca Kurulca; belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kolları ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirlenen faaliyet kodlarının, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce 1 ay içerisinde eşleştirilmesi,

3 No’lu Koordinasyon Kurulu Kararının da 01/05/2019 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Ek: 1 – Kurul Kararı (1 adet – 8 sayfa / web sayfamızda ve genelgemiz ekindedir.)
Naci SULKALAR
M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...