YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ
YAYINLANMIŞ DERGİLERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI

GESO Facebook Fotoğraflar

19 Nisan 2019 Cuma

Sizin ve değerli ailenizin Berat Kandilini kutlar, hayırlı cumalar dilerim.

Sizin ve değerli ailenizin Berat Kandilini kutlar, hayırlı cumalar dilerim.
En derin sevgi ve saygılarımı sunarım.
Başkan Süleyman Beyen
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası


8 Nisan 2019 Pazartesi

049 Nolu Genelge 08.04.2019 (GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ)

049 Nolu Genelge 08.04.2019 
(GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ)
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği", 04 Nisan 2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Tebliğ ile, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Tebliğe göre;
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktalarına Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.
Esnaf ve sanatkarlar için beyan dönemleri; Ocak-Şubat-Mart / Nisan-Mayıs-Haziran / Temmuz-Ağustos-Eylül / Ekim-Kasım-Aralık olmak üzere üç er aylık dört dönem halinde belirlenmiştir.
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda her ay için ayrı ayrı gösterilerek bildirilmesi gerekmektedir. Beyan edilen paylar, beyannamenin bildirildiği ayın sonuna kadar, vergi daireleri veznelerine, PTT işyerlerine, anlaşmalı bankalara ödenebileceği gibi, www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden banka kartı ve banka hesabından havale yöntemi ile de ödenebilecektir.
Bu bağlamda, 2019 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayında satılan plastik poşetlere ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 24 Nisan 2019 tarihine kadar beyan edilecek ve 30 Nisan 2019 tarihine kadar ödenecektir.
Diğer taraftan, 24 Nisan 2019 tarihine kadar beyan edilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin geri kazanım katılım paylarının ayrı ayrı bildirilmesi gerektiğinden, Ocak ayı için önceden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş olan beyanların da, bu Tebliğ hükümlerine göre verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 24 Nisan 2019 tarihine kadar beyan edilecek Ocak ayına ait katılım payları da vergi dairelerine veya vergi tahsilatına yetkili bankalara ödenebilecektir.
Beyanname Verme Kapsamında Bulunmayanlar
Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kağıt, karton, tekstil gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetleri tüketiciye/kullanıcıya temin eden satış noktaları da bu poşetler için Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir.
Buna mukabil, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi beyanname vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.
Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi; gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu, gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu yer olacaktır.
Beyannameyi Elektronik Ortamda Gönderecek Olanlar
Gelir vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte geri kazanım katılım payını beyan etme zorunluluğu bulunanlar, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir. Bu işlemler için Tebliğin Ek-1’inde yer alan Elektronik Ortamda Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Gönderme Talep Formu  doldurularak yetkili vergi dairesine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kendileri tarafından elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini gönderebileceklerdir.
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi alacak olan gerçek ve tüzel kişiler; bağlı oldukları vergi dairesince kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak müşterileriyle/üyeleriyle aralarında durumlarına uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle müşterilerine/üyelerine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini elektronik ortamda bizzat gönderme şartlarını taşımayan mükellefler ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla beraber geri kazanım katılım payını beyan etme zorunluluğu bulunanlar, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmelerden durumuna uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
 “Defter-Beyan Sistemi”ni kullanma yetkisi bulunan meslek odalarımız, üyelerine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Aynı şekilde 3568 sayılı Kanuna göre belge almış olan serbest muhasebeci mali müşavirler de geri kazanım katkı payı beyannamesi gönderme zorunluluğu bulunan esnaf ve sanatkârlarımızla sözleşme yapmak suretiyle bunların beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi https://ebeyanname.gib.gov.tr/internet adresinden görüntülenebilecektir.
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanların bu yükümlülüklerinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine yükümlülüğün sona erdiğini bildirmeleri gerekmektedir.


Bununla birlikte;
Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü uyarınca 6.000 TL, geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi hükmü uyarınca katılım payı tutarının %20 fazlası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından idari para cezası olarak uygulanacaktır.
Ayrıca, bu Tebliğ kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2872 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi doğrultusunda cezai işlem tesis edilecektir.
Bilgilerinizi ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

048 Nolu Genelge 05.04.2019 (RESMİ MÜHÜR BEDELİ)

048 Nolu Genelge 05.04.2019 (RESMİ MÜHÜR BEDELİ)
TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ
İLGİ: 23/01/2007 tarih ve 2007/6  sayılı genelgemiz.
İlgi genelgemizde 60(Altmış)TL olan resmi mühür bedeli, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce   yayınlanan   fiyat   listesine   göre   90,00(Doksan) TL olarak değişmiştir.

           
 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

047 Nolu Genelge 29.03.2019 (ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ)

Buna göre;  28/03/2019 tarihi ve  859 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile  (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden, Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara 31/12/2019 tarihine kadar  ücretsiz sağlık hizmeti almaları imkanı sağlanmıştır.


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

046 Nolu Genelge 27.03.2019 (STOK TAKİP PRGRAMI HK.)

046 Nolu Genelge 27.03.2019 (STOK TAKİP PRGRAMI HK.)
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 60’ncı maddesinin; bu Kanuna tâbi meslek kuruluşlarında kullanılacak defter, beyanname, makbuz, fiş ve belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlara verecekleri belgelerin basım ve dağıtımında Konfederasyonumuzu yetkili kıldığı bilinmektedir.
Bu yetki çerçevesinde; Konfederasyonumuzca, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca dağıtımı yapılan  basılı  evrak  konusunda  uygulamada  birliğin sağlanabilmesi  için, kolay ve pratik bir uygulama yapılmasına elverişli internet üzerinden hizmet veren  program 20/10/2006 tarihinden itibaren tüm esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarımızın kullanımına açılmıştı.
Aradan geçen zaman içinde, yasal, teknolojik ve yazılım sektöründeki gelişmeler doğrultusunda, söz konusu program tekrar gözden geçirilerek gerekli düzenleme ve eklemeler yapılmıştır. Programdan sağlıklı ve güvenilir veriler alınabilmesi için teşkilat birimlerimizin halen stoklarında mevcut bulunan basılı evraklarının sayımını yaparak, evrak miktarlarını, alış ve satış fiyatları ile cins ve türlerini 30 Nisan 2019tarihine kadar programa girmeleri gerekli bulunmaktadır. Keza 01 Mayıs 2019 tarihi itibari ile eski yazılım kullanıma kapatılarak yeni program üzerinden işlemler gerçekleştirilecektir.  
Programın başarı ile uygulamaya konulabilmesi için program kullanım klavuzu Konfederasyon web sitesi online işlemler kısmına eklenmiştir. Gerektiğinde ve ihtiyaç duyulması durumunda Konfederasyonumuzca hizmet içi eğitim çalışmaları da planlanarak gerçekleştirilecektir.
Programın yürütülmesi, gereken tedbirlerin zamanında alınması için,   programın içerisinde yer alan destek modülünden  sorunlar ve öneriler  hızlı bir şekilde Konfederasyonumuza iletilebilecektir.

 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

045 Nolu Genelge 18.03.2019 (VOC-TEST MERKEZİ III HİBE PROGRAMI)

 045 Nolu Genelge 18.03.2019 (VOC-TEST MERKEZİ III HİBE PROGRAMI)
AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan VOC-Test Merkezi III Hibe Programı’na dair detaylı bilgi ve Program Rehberi http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=151 sayfasında yayınlanmaktadır.
Söz konusu Rehbere göre; 5 milyon Avro çağrıda belirtilen 26 sektörde nitelikli ve belgeli iş gücünün geliştirilmesi, istihdam ile eğitim arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi, formel ve informel öğrenimin geçerliliğini ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile AB Yeterlilikler Çerçevesinin uyumunu sağlamak amacıyla geliştirilecek projelere hibe olarak kullandırılacaktır. 
Program kapsamında verilecek hibelerin minimum tutarı 150 bin Avro maksimum tutarı ise 250 bin Avro olup, bunun minimum %10 ila maksimum %20’si ulusal katkı payı olacaktır. Projelerin süresinin 16 aydan az, 18 aydan fazla olmaması gerekmektedir. Öte yandan anılan hibe programlarına esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarımızın başvurması da mümkün olup, ancak çağrıda belirtilen ve NACE kodlarına göre sınıflandırılan sektörlere yönelik faaliyetler hibe kapsamında uygun olarak kabul edilmektedir.
Projelere başvuru ve uygulama sürecine dair detaylar ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

TARİH
SAAT
 1. Sözleşme makamından açıklama talep edilmesi
06.05.2019
-
 1. Sözleşme makamının açıklamaları yayınlaması
16.05.2019
-
 1. Başvuruların yapılması
27.05.2019
16:00
 1. Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul edilen başvurulara dair idari prosedürlerin gerçekleştirilmesi (Aşama 1)
10.10.2019
-
 1. Kabul edilen başvuruların tam başvurularını yapmak üzere davet edilmesi (Aşama 2)
19.02.2020
-
 1. Uygunluk kontrolünün ardından Kazanan Başvuruların Duyurulmaso (Aşama 3)
16.06.2020

 1. Sözleşme imzalanması
16.07.2020
-


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

044 Nolu Genelge 18.03.2019 (BÜTÜNLEŞTİRİCİ EĞİTİM İÇİN ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI HİBE PROGRAMI)

044 Nolu Genelge 18.03.2019 
(BÜTÜNLEŞTİRİCİ EĞİTİM İÇİN ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI HİBE PROGRAMI)
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan VOC-Test Merkezi III Hibe Programı’na dair detaylı bilgi ve Program Rehberi http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=151 sayfasında yayınlanmaktadır.
Söz konusu Rehbere göre; 7 milyon Avro eğitim ve öğretimin kalitesi artırmak, özellikle kapsayıcı eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla geliştirilecek projelere hibe olarak kullandırılacaktır. 
Program kapsamında verilecek hibelerin minimum tutarı 75 bin Avro maksimum tutarı ise 150 bin Avro olup, bunun minimum %10 ila maksimum %20’si ulusal katkı payı olacaktır. Projelerin süresinin 12 aydan az, 18 aydan fazla olmaması gerekmektedir. Öte yandan anılan hibe programlarına esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarımızın başvurması da mümkündür. Projelere başvuru ve uygulama sürecine dair detaylar ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

TARİH
SAAT
 1. Sözleşme makamından açıklama talep edilmesi
12.04.2019
-
 1. Sözleşme makamının açıklamaları yayınlaması
22.04.2019
-
 1. Konsept notların Sözleşme Makamına sunulması
03.05.2019
16:00
 1. Aşama 1: Konsept notların değerlendirilmesi ve kabul edilen başvurulara dair idari prosedürlerin gerçekleştirilmesi
31.12.2019
-
 1. Tam başvuruların yapılması için seçilen projelerin davet edilmesi
31.12.2019
-
 1. Tam başvuruların yapılması
17.02.2020
16:00
 1. Aşama 2: Tam başvuruların değerlendirilmesi ve kabul edilen başvurulara dair idari prosedürlerin gerçekleştirilmesi
17.11.2020
-
 1. Aşama 3: Kabul edilen başvuruların duyurulması
18.05.2021
-
 1. Sözleşme imzalanması
05.07.2021
-


 
Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

Buradan Bize Mesaj Gönderebilirsiniz...

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Odaya Kayıt Ve Odadan Kayıt Sildirmek İçin Gereken Evraklar

GESO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM

ULAŞIM
Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ

TESK HIZLI CEVAP SİSTEMİ
Siz Sorun, Uzmanlarımız Yanıtlasın...